Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (98 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300166

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   การศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   6300197

   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ความรู้ในภาพรวมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเทคโนโลยีเครือข่าย เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย และการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ความรู้พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารสารสนเทศ การเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและแขนงวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ความมั่นคงปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300198

   หลักการเขียนโปรแกรม

   แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โครงสร้าง การควบคุมการเลือกทำแบบต่าง ๆ การทำซ้ำ การสร้างฟังก์ชัน ตัวแปรแบบอาร์เรย์ การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่เหมาะสม และสมัยใหม่

   3 (2-2-5)
   6300233

   คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟและต้นไม้ ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (53 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300196

   พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   กระบวนการหน้าที่ต่างๆ ในระบบธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ แนวคิดทางการตลาด การจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด มุมมองด้านการจัดการธุรกิจ กระบวนการจัดการธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การบัญชีและการเงิน จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300199

   แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

   แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และการบริหารจัดการระบบ ประกอบด้วย โครงสร้าง หน่วยความจำ และหน่วยประมวลผล ระบบเชื่อมต่อหน่วยเก็บบันทึกข้อมูล ระบบบัสและระบบเชื่อมต่อภายนอก การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ เช่น Windows, UNIX, Linux เป็นต้น

   3 (2-2-5)
   6300200

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

   แนวคิดและหลักการของความมั่นคงด้านระบบสารสนเทศ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รูปแบบและเทคนิคในการบุกรุกระบบสารสนเทศ เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ สำหรับจัดการความมั่นคงด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันการตรวจจับการบุกรุก เทคนิคการเข้ารหัสและถอดรหัสลับ การกู้คืนข้อมูล นโยบายความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานความมั่นคงของสารสนเทศ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติตรวจสอบความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6300201

   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

   แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูล สตริงก์ อาเรย์ เรคคอร์ด พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแตก คิว ต้นไม้ กราฟ การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ รวมถึงฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6300204

   ระบบฐานข้อมูล

   แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การทำนอร์มัลไลซ์ พจนานุกรมข้อมูล การใช้คำสั่งสอบถามและสืบค้นข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการจัดการฐานข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300205

   เทคโนโลยีเว็บ

   โพรโทคอลและภาษามาตรฐาน องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานของระบบเว็บ ระบบการนำทาง สื่อดิจิทัล สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน หลักการทำงานของระบบเว็บ พื้นฐานการเขียนชุดคำสั่งภาษาสคริปต์ ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ เครื่องมือสำหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ บริการทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น เซิร์จเอ็นจินต์ บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง บริการแผนที่และการระบุตำแหน่ง การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซต์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วย

   3 (2-2-5)
   6300206

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

   แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคลาสและวัตถุ คอนสทรัคเตอร์ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก การเขียนโปรแกรมติดต่อกับไฟล์ การเขียนโปรแกรมติดต่อกับอินพุตเอาท์พุต การใช้งานเทรด การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับเครือข่าย การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ และการฝึกปฏิบัติด้วยภาษาเชิงวัตถุ

   3 (2-2-5)
   6300207

   การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

   แนวคิดพื้นฐานของการจำลองเชิงวัตถุ หลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาเชิงวัตถุในปัญหาลักษณะต่างๆ ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ สัญลักษณ์สำหรับการออกแบบเชิงวัตถุ แผนภาพของยูเอ็มแอล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุโดยใช้ซอฟต์แวร์

   3 (2-2-5)
   6300208

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

   หลักการพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย การแบ่งชั้นการทำงานเครือข่ายแบบโอเอสไอและทีซีพีไอพี โพรโทคอลและฟังก์ชันการทำงานระดับกายภาพ โพรโทคอลระดับดาต้าลิ้ง การควบคุมการเข้าถึงสื่อ การตรวจจับข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล โพรโทคอลระดับเครือข่าย เครือข่ายสวิทชิ่งแบบต่าง ๆ โพรโทคอลอินเทอร์เนต รูปแบบการหาเส้นทาง ระบบหมายเลขที่อยู่เครือข่าย โพรโทคอลระดับทรานสปอร์ตและแอปพลิเคชัน รูปแบบการส่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การควบคุมความคับคั่ง คุณภาพการบริการระบบเครือข่าย ไฟร์วอลล์ เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบบไร้สาย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายพื้นที่กว้าง เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ เทคโนโลยีบล็อกเชน การฝึกปฏิบัติการเครือข่ายเบื้องต้น เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแลน การจัดการเครือข่ายแลนแบบไร้สาย การใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย

   3 (2-2-5)
   6300209

   ระบบสารสนเทศและองค์กร

   แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์กร ทฤษฎีการตัดสินใจ คุณค่าของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร

   3 (2-2-5)
   6300210

   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

   แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ เทคโนโลยีของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ กระบวนการพัฒนาแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ปัจจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบตามประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เครื่องมือในการออกแบบ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการออกแบบ ทดลอง และประเมินประสิทธิภาพของผลงาน

   3 (2-2-5)
   6300211

   การพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล

   แนวคิดเกี่ยวกับการพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้าง รูปแบบ กระบวนการ กิจกรรม โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี เครื่องมือ ต้นแบบ และระบบการรักษาความปลอดภัยของการพาณิชย์ดิจิทัล ภาพรวมการตลาดดิจิทัล การทำตลาดผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดแบบผสมผสานโดยใช้ทุกช่องทางสื่อสารเข้าด้วยกัน กฎหมายการพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติทำพาณิชย์และการตลาดดิจิทัล

   3 (2-2-5)
   6300212

   การเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ

   กลไกพื้นฐานและส่วนประกอบของอินเทอร์เน็ตและเว็บ รูปแบบและโครงสร้างของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ การสร้างหน้าเว็บ เทคนิคการเขียนโปรแกรมสคริปที่ทำงานที่ฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย เครื่องมือช่วยในการพัฒนาเว็บ โปรแกรมสำหรับจำลองแม่ข่ายเว็บ เครื่องมือสำหรับจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการพัฒนาเว็บด้วยโปรแกรมภาษาไพธอน

   3 (2-2-5)
   6300213

   การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนา การใช้ระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมกับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์ถ่ายภาพ การทดสอบโปรแกรม และการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบเครือข่ายบนอุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์สื่อสาร

   3 (2-2-5)
   6300214

   การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ

   ความหมายและองค์ประกอบของโครงการ ภาพรวมของการบริหารจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ วงจรชีวิตของโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดโครงสร้างองค์กรของโครงการ การประมาณการโครงการ การติดตามและทบทวนผลการดำเนินโครงการ การประเมินหลังการส่งมอบโครงการ ประเด็นและแนวคิดการทำงานเป็นทีม รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6300215

   การบริหารและการบำรุงรักษาระบบ

   การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ การต่อผสานภายในและภายนอกของระบบ กระบวนการด้านการปฏิบัติการ การบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบ โปรแกรมประยุกต์ การบริการเครือข่าย ประเด็นความมั่นคงของระบบ กลยุทธ์และเทคนิคการกู้คืนระบบในสภาวฉุกเฉิน การควบคุมการเข้าถึง การกำหนดสิทธิ์ การทดสอบและการจัดการตั้งค่าด้วยซอฟต์แวร์ รวมทั้งการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบได้

   3 (2-2-5)
   6300220

   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

   การค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และวางแผนโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ การรวบรวบ เรียบเรียง อ้างอิง และจัดทำข้อเสนอโครงการ การนำเสนอข้อเสนอโครงการ และการประเมินผลข้อเสนอโครงการโดยคณะกรรมการสอบ

   1 (0-2-1)
   6300224

   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ

   การบริหารจัดการหมายเลข ไอพีแอดเดรส การนำทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย เช่น อุปกรณ์หาเส้นทาง และอุปกรณ์สวิทชิ่ง โพรโทคอลหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โพรโทคอลการตั้งค่าโฮสแบบพลวัต ดีเอชซีพี การบริหารจัดการเครือข่ายแลนแบบไร้สาย การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย คุณภาพการบริการระบบเครือข่าย การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่าย การบริหารจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย การใช้โปรแกรมตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่าย การบริหารจัดการโพรโทคอลชั้นทรานสปอร์ตต่าง ๆ โพรโทคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี และโพรโทคอลบนเครือข่ายบนพื้นที่กว้าง เช่น พีพีพี และเฟรมรีเลย์

   3 (2-2-5)
   6300231

   โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

   การดำเนินการโครงการศึกษาต่อจากวิชาโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบงาน การทดสอบโปรแกรม การติดตั้งและทดสอบระบบ การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้ระบบ และการนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบ

   1 (0-2-1)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300203

   การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์

   แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟิก 2 มิติ ระบบสีและทฤษฎีสี หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบกราฟิก ประเภทกราฟิกแบบราสเตอร์และแบบเวกเตอร์ กระบวนการในการออกแบบกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บไฟล์กราฟิก เทคนิคการลดขนาดให้เหมาะสมกับงานอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตที่ใช้กับงานกราฟิก การสร้างงานกราฟิกด้วยซอฟต์แวร์กราฟิก การนำเสนอผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมกราฟิกและอุปกรณ์เพื่อสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิกแบบ 2 มิติ

   3 (2-2-5)
   6300216

   อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

   แนวคิดและหลักการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300217

   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

   แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คุณลักษณะสําคัญของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ประเภทของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เวอร์ชวลไลเซชั่น การจัดการแบบกลุ่มเมฆ รูปแบบการให้บริการของกลุ่มเมฆ ความปลอดภัยในกลุ่มเมฆ การใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับกลุ่มเมฆ

   3 (2-2-5)
   6300218

   เทคโนโลยีความจริงเสริม

   หลักการเกี่ยวกับวัตถุเสมือน สภาพแวดล้อมเสมือน และการผสมผสานระหว่างวัตถุเสมือนควบคู่กับภาพจริง การออกแบบและสร้างโมเดล 3 มิติ การออกแบบและสร้างแบบภาพสัญลักษณ์ (มาร์คเกอร์) การเขียนบทภาพ (สตอรี่บอร์ด) องค์ประกอบของสื่อประสม สร้างและประยุกต์ใช้สื่อประสม เรียนรู้เครื่องมือสำหรับการสร้างสื่อประสมและความจริงเสริม สร้างการโต้ตอบกับผู้ใช้ การฝึกปฏิบัติสร้างและส่งออกผลงานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม

   3 (2-2-5)
   6300219

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

   หัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน กำลังเป็นที่สนใจ และเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ

   3 (2-2-5)
   6300221

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   หลักการ องค์ประกอบ และกระบวนการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์ซอฟต์แวร์ เครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเชิงพื้นที่ แบบจำลองข้อมูลภูมิศาสตร์ แนวโน้มของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติใช้งานโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6300222

   ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร

   แนวคิดและหลักการของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (อีอาร์พี) ความสำคัญของระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการในองค์กร กระบวนการและหน้าที่ทางธุรกิจในระบบอีอาร์พีซึ่งประกอบด้วย การตลาดและการขาย การจัดซื้อ จัดหา การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบัญชี การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์การสร้างแบบจําลองกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการและการดําเนินการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เครื่องมือโปรแกรมที่ใช้ในพัฒนาระบบอีอาร์พี รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการสร้างระบบอีอาร์พี

   3 (2-2-5)
   6300223

   ธุรกิจอัจฉริยะ

   แนวคิดและหลักการของธุรกิจอัจฉริยะ การทำงานร่วมกันของวิธีการทางระบบธุรกิจอัจฉริยะ กระบวนการและเทคโนโลยีเพื่อใช้เปลี่ยนรูปข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ การบูรณาการเทคนิค เครื่องมือ และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร รวมทั้งการฝึกปฏิบัติสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300225

   นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

   หลักการของปัญญาประดิษฐ์ บทบาทเชิงเทคนิคและผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ พื้นฐานของการเรียนรู้ของเครื่อง ขั้นตอนวิธีที่น่าสนใจสำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านต่าง ๆ แนวโน้มของนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์อัจฉริยะ รวมถึงการฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300226

   การทำเหมืองข้อมูล

   แนวคิดและหลักการของการทำเหมืองข้อมูล คุณลักษณะและชนิดของข้อมูล สถาปัตยกรรมการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการจัดเตรียมข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดล เทคนิคการประเมินผลโมเดล การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ โปรแกรมสำหรับการทำเหมืองข้อมูล และการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมประยุกต์

   3 (2-2-5)
   6300230

   สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   หัวข้อหรือประเด็นทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ ทันสมัย การดำเนินการจัดสัมมนา การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การจัดการ การควบคุม การบันทึก การประเมินผล และจัดทำรายงาน การฝึกปฏิบัติการดำเนินการจัดสัมมนาภายในกลุ่มสัมมนา การรวบรวม เรียบเรียง นำเสนอและอภิปราย สรุปข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมกลุ่มสัมมนา

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300227

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

   การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ บริบททางสังคม ความปลอดภัยในการประกอบวิชาชีพ การวิเคราะห์และเลือกใช้เครื่องมือในการประกอบวิชาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ตระหนักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา คุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ และการฝึกปฏิบัติจริงในหน่วยงานภายในเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

   1 (0-2-1)
   6300228

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

   5 (300)
   6300229

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาตามแขนงในสาขาวิชา 1 ภาคเรียน โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามทีหน่วยงานของรัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่นักศึกษา

   6 (16 สัปดาห์)
   6300232

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอโครงงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงาน

   0 (30)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23