Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300452

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การสั่น คลื่นกล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสงและทัศนอุปกรณ์ คลื่นเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   6300453

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุการหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   6300454

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส

   3 (3-0-6)
   6300455

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน และ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   1 (0-2-1)
   6300456

   เคมีอินทรีย์ 1

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4221101 เคมีทั่วไป และรายวิชา 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   6300457

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4221101 เคมีทั่วไป และรายวิชา 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   6300458

   ชีวเคมี

   บทบาทของน้ำ สารละลายกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และชีวพลังงาน เมตาบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   6300459

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริมาณ เทคนิคโครมาโทกราฟีอย่างง่าย กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   6300460

   ชีววิทยาทั่วไป

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   6300461

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ข้อบังคับรายวิชา : ต้องเรียนคู่กับรายวิชา 4231101 หรือ เรียนวิชา 4231101 มาก่อนแล้ว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6300462

   จุลชีววิทยาทั่วไป

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจัดจำแนกและการจัดหมวดหมู่จุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300463

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เช่น เทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การนับจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์ และเทคนิคการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ ศึกษาสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาบรรยาย

   1 (0-2-1)
   6300464

   ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา

   ทักษะการอ่านงานวิจัย ตำรา และเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาชีววิทยา ทักษะการเขียนเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาชีววิทยา การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการนำเสนอ

   3 (3-0-6)
   6300465

   ชีวสถิติ

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น การทดสอบไควสแคว์ สหสัมพันธ์ ความถดถอยเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การวางแผนการทดลองทางชีววิทยา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300466

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300467

   แคลคูลัส 2

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4291101 แคลคูลัส 1 ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (37 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300361

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิติเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์สำหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอนและการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   6300362

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   6300468

   สัตววิทยา

   เซลล์สัตว์ โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์ การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยาสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ วิวัฒนาการสัตว์ ความหลากหลายและการจัดจำแนกสัตว์ ปฏิบัติการทางด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยาของสัตว์ การเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างสัตว์

   3 (2-2-5)
   6300469

   สรีรวิทยาทั่วไป

   ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยา เซลล์และหน้าที่ สรีรวิทยาของเซลล์ พลังงานในสิ่งมีชีวิต สมดุลของสารในสิ่งมีชีวิต ระบบต่าง ๆ ในสิ่งมีชีวิต กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ที่สำคัญ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300470

   นิเวศวิทยา

   ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจำกัด วัฏจักรของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพร่กระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6300471

   ปฏิบัติการนิเวศวิทยา

   ปัจจัยทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ผลผลิต ประชากร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ การแพร่กระจาย ความหลากหลายของชนิด มลพิษ ปฏิบัติการเฉพาะเรื่องเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   1 (0-2-1)
   6300472

   ชีววิทยาของเซลล์

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและเซลล์ยูแคริโอต วัฏจักรของเซลล์และการควบคุมการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์ พันธุศาสตร์ของเซลล์ การแสดงออกของยีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการศึกษาชีววิทยาของเซลล์

   4 (3-2-7)
   6300473

   พฤกษศาสตร์

   พลังงานและสมดุลของสารในพืช โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเนื้อเยื่อพืช การเกิดรูปร่างและพัฒนาการในพืช การควบคุมการทำงานของพืช นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการและการจัดจำแนกพืช ฝึกปฏิบัติการทางด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา และการเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช

   3 (2-2-5)
   6300474

   พันธุศาสตร์

   ประวัติความเป็นมาด้านพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ การวิเคราะห์เพดิกรี ยีนและโครโมโซม สารพันธุกรรม โครงสร้างของจีโนม การถ่ายทอดข้อมูลพันธุกรรม การควบคุมการทำงานของยีน การกลายพันธุ์ระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6300475

   ปฏิบัติการพันธุศาสตร์

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   1 (0-2-1)
   6300476

   อนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์

   ประวัติและความสำคัญของอนุกรมวิธาน การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายและวิภาควิทยา การสร้างและการใช้ไดโคโตมัสคีย์ การระบุชื่อและการกำหนดชื่อวิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตและปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (3-0-6)
   6300477

   ปฏิบัติการอนุกรมวิธานและซิสเท็มแมติกส์

   ประวัติและความสำคัญของการจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะข้อมูลทางชีวโมเลกุล พันธุศาสตร์ประชากร การสร้างต้นไม้วิวัฒนาการ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   1 (0-2-1)
   6300478

   วิวัฒนาการ

   ความหมายของวิวัฒนาการ ทฤษฎีวิวัฒนาการและมโนทัศน์ของดาร์วิน ทฤษฎีกำเนิดชีวิต การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ต้นไม้วิวัฒนาการและช่วงเวลา

   3 (3-0-6)
   6300479

   ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา

   ความหมาย ลักษณะ และ เป้าหมายการวิจัยทางชีววิทยา กระบวนการวิจัย ประเภทการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ และ จรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิคการวิจัยเฉพาะทางด้านชีววิทยา

   2 (2-0-4)
   6300480

   สัมมนาทางชีววิทยา

   ค้นคว้าและนำเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยาที่สนใจจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย

   1 (0-2-1)
   6300481

   โครงงานวิจัยทางชีววิทยา

   ค้นคว้าและทำวิจัยทางชีววิทยาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอ

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300482

   กีฏวิทยา

   ชีววิทยาของแมลง สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจำแนกประเภท การกระจาย ความสำคัญทางเศรษฐกิจ การใช้เครื่องควบคุมและการกำจัดแมลง การรวบรวมและการเก็บตัวอย่างแมลง ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300483

   ชีววิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

   สิ่งมีชีวิตในชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบนิเวศ การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพระบบนิเวศของชุมชน ฝึกทักษะในการวางแผนโครงการเกี่ยวกับชีววิทยาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300484

   นิเวศวิทยาลุ่มน้ำเจ้าพระยา

   ลักษณะโครงสร้างทางนิเวศวิทยาของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของลุ่มน้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

   3 (2-2-5)
   6300485

   สรีรวิทยาพืช

   การเจริญเติบโตและวงชีวิตในพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสภาพของพืช การตอบสนองของพืชต่อน้ำ แร่ธาตุ แสง และฮอร์โมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การขนส่ง การคายน้ำ การงอก การพักตัวของเมล็ด และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300486

   สัณฐานวิทยาของพืช

   พืชที่ไม่มีระบบท่อลำเลียงและมีระบบท่อลำเลียง การจัดจำแนก ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของพืช โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชในแต่ละวงศ์และสกุล ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเติบโตและการเกิด รูปร่าง โครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชในแต่ละวงศ์และสกุล

   3 (2-2-5)
   6300487

   พืชสมุนไพร

   ความเป็นมาของพืชสมุนไพร โครงสร้างพืช การจัดจำแนกพืช ส่วนที่นำมาใช้เป็นยาและรูปแบบการใช้พืชสมุนไพร การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชสมุนไพร สารเคมีในพืช การตรวจสารเคมีในพืชเบื้องต้น สำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น การพัฒนาและการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300488

   พรรณไม้น้ำ

   สัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ อนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์ของพรรณไม้น้ำกับระบบนิเวศในแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และ ความสำคัญทางเศรษฐกิจของพรรณไม้น้ำ การเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่างพรรณไม้น้ำ ปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300489

   ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื

   ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภทของความหลากหลาย ความหลากหลายภายในประชากร สาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแนวโน้มในอนาคต การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300490

   พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

   พืชที่มีความสำคัญต่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การนำพืชมาใช้ประโยชน์ การสั่งสมความรู้และการถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญา การจัดการทรัพยากรพืชแบบดั้งเดิม การจัดจำแนกพืชด้วยฐานจากภูมิปัญญา ความสัมพันธ์ของพืชกับวัฒนธรรมของมนุษย์ในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา ความเชื่อ และวิถีชีวิต พืชครัวเรือนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300491

   หลักการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช

   การแพร่กระจายของสารมลพิษในดิน น้ำและอากาศ การตอบสนองต่อสารมลพิษโดยพืช การกำจัดสารพิษออกจากดิน น้ำ และอากาศโดยพืชและพืชร่วมกับจุลินทรีย์ ความเป็นไปได้และอุปสรรคของการนำไปใช้งานภาคสนาม โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วยพืช

   3 (2-2-5)
   6300492

   พฤติกรรมสัตว์

   พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม ประเภทของพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การปรับพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และวิวัฒนาการของพฤติกรรม ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ศึกษาพฤติกรรมในห้องทดลอง และการออกภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300493

   พันธุศาสตร์ของเซลล์

   โครงสร้างและหน้าที่ของโครโมโซม องค์ประกอบของจีโนม การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของโครโมโซมและผลที่มีต่อฟีโนไทป์ ยีนและการควบคุมการแสดงออกของยีน การทำแผนที่ยีนบนโครโมโซม เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300494

   ชีววิทยาโมเลกุล

   โครงสร้างของสารพันธุกรรม การทำงานของหน่วยพันธุกรรมในระดับโมเลกุล การควบคุมการทำงานของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน เทคนิคทางชีวโมเลกุล และปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300495

   ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

   ฐานข้อมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน โครงการจีโนมในสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเชิงวิวัฒนาการ การทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสิ่งมีชีวิต จริยธรรมเกี่ยวกับชีวสารสนเทศ

   3 (2-2-5)
   6300496

   วิทยาเชื้อรา

   รูปร่าง สรีรวิทยา การเจริญ วงจรชีวิต และการจัดจำแนกเชื้อรา การเก็บรักษาเชื้อราความสัมพันธ์ของเชื้อรากับสิ่งมีชีวิตอื่น ความสำคัญของเชื้อราทางเศรษฐกิจ ประโยชน์และโทษของเชื้อรา ปฏิบัติการทางวิทยาเชื้อราและเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300497

   จุลชีววิทยาสาธารณสุข

   ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยาที่สำคัญในทางสาธารณสุข จุลินทรีย์ก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยงและอาหารเลี้ยงเชื้อ การสืบพันธุ์และการเจริญ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การควบคุมจุลินทรีย์โดยวิธีทางกายภาพและวิธีการใช้สารเคมี การทำให้เกิดโรค การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบความไวของเชื้อจุลินทรีย์ต่อยาปฏิชีวินะ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300498

   จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

   บทนำสู่จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมการหมัก สารปฐมภูมิและสารทุติยภูมิ กระบวนการก่อนการหมัก การหมักและถังหมักแบบต่างๆ ส่วนประกอบของถังหมัก จลนศาสตร์ของการหมัก กระบวนการหลังการหมัก อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สารปฏิชีวนะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เต้าเจี้ยว และผงชูรส

   3 (2-2-5)
   6300499

   ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

   ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ วัตถุพยายานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นพืชและพืชเสพติด หลักการและวิธีการวินิจฉัยแอนติเจนทางเซรุ่มวิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเลือด เทคนิคและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล

   3 (2-2-5)
   6300500

   ชีวดิจิทัล

   ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ชีววิทยาในยุคดิจิทัล การบูรณาการความรู้และการพัฒนาสื่อทางชีววิทยา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าทัน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6300501

   ชีววิทยาเพื่อการเอาชีวิตรอดของมนุษย์

   ชีววิทยาเกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ของร่างกายในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ ร่างกายกับการขาดน้ำและอาหาร อาหารทดแทนจากธรรมชาติ อาหารสำรองยามฉุกเฉิน การเลี้ยงสัตว์และล่าสัตว์เพื่อการอยู่รอด ปรสิตและจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำจืด การทำน้ำให้สะอาด การควบคุมโรคระบาด ชีววิทยากับการอยู่รอดในสังคมที่ประสบภาวะวิกฤต ศึกษาการถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากบริบทท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300502

   ภูมิคุ้มกันวิทยา

   หลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาของแอนติเจนและแอนติบอดี การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันรวมทั้งการควบคุมและปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน สภาวะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญต่อสุขภาพ การตรวจวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัย และการวิจัย ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300503

   การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

   วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้อาหารสังเคราะห์และฮอร์โมนในสภาวะปลอดเชื้อ การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บรักษา เทคนิคการจัดการห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการย้ายออกปลูกในโรงเรือน

   3 (2-2-5)
   6300504

   วิทยาสาหร่าย

   วิวัฒนาการ สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการจัดจำแนกสาหร่าย บทบาททางนิเวศวิทยา และความสำคัญทางเศรษฐกิจของสาหร่าย การเก็บรวบรวม การแยกสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์ และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300505

   พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ

   ความสำคัญของพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ ประเภทและโครงสร้างพื้นฐานของพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ การกระจายทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การพัฒนาและเก็บรักษาสายพันธุ์ การวางแผนการผลิต

   3 (2-2-5)
   6300506

   สรีรวิทยาของสัตว์

   การทำงานของระบบต่างๆของมนุษย์และสัตว์ เมแทบอลิซึม ปฏิกิริยาทางเคมีและกลไกการปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300507

   ปักษีวิทยา

   สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การจำแนกประเภทของนก การสำรวจนกในธรรมชาติ การกระจาย วิวัฒนาการ พฤติกรรม การอนุรักษ์พันธุ์นก ความสัมพันธ์ระหว่างนกกับระบบนิเวศ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300508

   วิทยาโพรโทซัว

   สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจัดจำแนก วัฏจักรชีวิตของโพรโทซัวบางชนิดที่ดำรงชีวิตแบบอิสระและเป็นปรสิต โรคที่เกิดจากโพรโทซัว การเก็บและการเพาะเลี้ยงโพรโทซัวปฏิบัติการภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300509

   ไมโครเทคนิค

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ เทคนิคต่าง ๆ ในการเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ การตรึงตัวอย่าง การฝังในพาราฟิน การตัดเนื้อเยื่อ การย้อมสีเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ เพื่อผลิตสไลด์และการศึกษาทางจุลกายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อสิ่งมีชีวิต

   3 (2-2-5)
   6300510

   เครื่องมือทางชีววิทยา

   หลักการทำงานของเครื่องมือทางชีววิทยา การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางชีววิทยา การเตรียมตัวอย่างสำหรับเครื่องมือทางชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   6300511

   สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

   การค้นพบฮอร์โมนพืช สารสังเคราะห์ที่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การจำแนกประเภทฮอร์โมนธรรมชาติและสารสังเคราะห์ การใช้ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ในการขยายพันธุ์พืช การสุก การร่วง การเพิ่มผลผลิต สารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตโดยจุลินทรีย์และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300516

   มีนวิทยา

   ประวัติวิชามีนวิทยา ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา วิวัฒนาการ การจัดจำแนก ปลาที่สำคัญทางเศรษฐกิจ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300517

   จุลชีววิทยาอาหาร

   คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของอาหาร จุลินทรีย์ในอาหารและนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์การปนเปื้อน การถนอมอาหาร การเน่าเสียและการควบคุมจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารมาตรฐานทางจุลชีววิทยาในการผลิตอาหาร และการประกันคุณภาพอาหารในระบบสากล

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300512

   การเตรียมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านชีววิทยา ในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6300513

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านชีววิทยาในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
   6300514

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย-สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6300515

   สหกิจศึกษา

   วิชาบังคับก่อน: รายวิชา 4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23