Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (97 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (32 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300452

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การสั่น คลื่นกล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสงและทัศนอุปกรณ์ คลื่นเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   6300453

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุการหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   6300454

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส

   3 (3-0-6)
   6300455

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน และ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   1 (0-2-1)
   6300460

   ชีววิทยาทั่วไป

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   6300461

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ข้อบังคับรายวิชา : ต้องเรียนคู่กับรายวิชา 4231101 หรือ เรียนวิชา 4231101 มาก่อนแล้ว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6300466

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300467

   แคลคูลัส 2

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4291101 แคลคูลัส 1 ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   6300561

   ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี

   ทักษะการอ่านงานวิจัย ตำรา และเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาเคมี ทักษะการเขียนเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาเคมี การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการนำเสนอ

   3 (3-0-6)
   6300562

   สถิติเพื่อการวิจัย

   ความหมายและประเภทของสถิติเพื่อการวิจัย วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคทางสถิติที่ใช้ในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300563

   ความปลอดภัยทางเคมี

   หลักความปลอดภัยเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี กฎและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันสารเคมี การจำแนกความเป็นพิษของสารเคมี การจัดการกับสารเคมีที่เป็นพิษ การจัดการของเสียจากสารเคมี และการบริหารจัดการความเสี่ยง

   2 (2-0-4)
   6300564

   คุณภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม

   มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐาน (ISO) เช่น ISO 9000 ISO 9002 ISO 9002 ISO/IEC 17025 ISO 45001 และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจในโรงงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (41 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300456

   เคมีอินทรีย์ 1

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4221101 เคมีทั่วไป และรายวิชา 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   6300457

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4221101 เคมีทั่วไป และรายวิชา 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   6300458

   ชีวเคมี

   บทบาทของน้ำ สารละลายกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และชีวพลังงาน เมตาบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   6300459

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริมาณ เทคนิคโครมาโทกราฟีอย่างง่าย กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   6300565

   เคมีอนินทรีย์ 1

   โครงสร้างอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล แรงเคมี โครงสร้างผลึก ของแข็งอนินทรีย์

   3 (3-0-6)
   6300566

   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

   การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารประกอบอนินทรีย์ต่างๆ

   1 (0-2-1)
   6300567

   เคมีอนินทรีย์ 2

   เคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อไอโซเมอร์ การเตรียมสารเชิงซ้อน พันธะในสารเชิงซ้อน สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล ทฤษฎี คริสตัสฟิลด์ ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยาเคมีของสารเชิงซ้อน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   3 (2-2-5)
   6300568

   สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์

   หลักการทางสเปกโทรสโกปี โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ เทคนิคทาง สเปกโทรสโกปี เช่น อัลตราไวโอเลต/วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติก เรโซแนนซ์ สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรสโกปี

   3 (3-0-6)
   6300569

   เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

   กฎทางอุณหพลศาสตร์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงาน แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สมดุลวัฏภาคของสาร เซลล์ไฟฟ้าเคมี และเคมีพื้นผิว

   3 (3-0-6)
   6300570

   ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1

   ปฏิบัติการหาค่าความร้อนของปฏิกิริยา ค่าคงที่ของแก๊ส วิธีการสร้างแผนผังวัฏภาคของสมดุลของของเหลว 2 องค์ประกอบ การวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นต่างๆ ค่าการดูดซับตัวทำละลายโดยของแข็ง

   1 (0-2-1)
   6300571

   เคมีเชิงฟิสิกส์ 2

   อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอมและโมเลกุล และการทำนายสมบัติของสาร ปฏิบัติการหาอันดับของปฏิกิริยา ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยา และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300572

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   6300573

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่างๆ

   1 (0-2-1)
   6300574

   เคมีวิเคราะห์ 2

   เคมีไฟฟ้าเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางไฟฟ้าเคมี เช่น คอนดักโตเมตรี โพเทนชิโอเมตรี คูลอมบ์เมตรี แอมแปโรเมตรี โพลาโรกราฟี และโวลแทมเมตรี และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300575

   การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ

   หลักการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี เช่นโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แก๊สโครมาโทกราฟี แมสสเปกโทรเมตรี การย่อยสารด้วยระบบคลื่นไมโครเวฟ การวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน การวิเคราะห์โปรตีน การวัดค่าจุดหลอมเหลว การวิเคราะห์ความขุ่น การวิเคราะห์ค่าความหนืด และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300576

   สัมมนาทางเคมี

   ค้นคว้าและนำเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาเคมีที่สนใจจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย

   1 (0-2-1)
   6300577

   โครงงานวิจัยทางเคมี

   ค้นคว้าและทำวิจัยทางเคมี รวมทั้งงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา นำผลการศึกษามาวิเคราะห์ และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงานผลการวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ พร้อมทั้งนำเสนอ

   2 (0-4-2)
   6300597

   เคมีอินทรีย์ 2

   ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติ การเตรียม ปฏิกิริยาและกลไกของปฏิกิริยาของสาร ประกอบอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน กำมะถันและฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบพอลินิวเคลียร์อะโรแมติก และสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก รวมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300140

   นิติเวชศาสตร์

   ประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ อันเป็นวิทยาการทางการแพทย์ โดยเน้นการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการใช้กฎหมาย อันเป็นการพิสูจน์หลักฐานสำหรับการดำเนินคดีในทางอาญาและทางแพ่ง

   3 (3-0-6)
   6300359

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300360

   เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ การจำแนกประเภทของสารอินทรีย์ การศึกษาโครงสร้างทางเคมี การเรียกชื่อสมบัติและปฏิกิริยาของสารประกอบอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารอินทรีย์ที่มีออกซิเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกเบื้องต้น รวมถึงปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300363

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

   องค์ประกอบทางชีวเคมีของเซลล์ ระบบบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน เอนไซม์ และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวพลังงานและเมตาบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300369

   หลักการวิเคราะห์อาหาร

   หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์อาหาร การสุ่มตัวอย่าง และเตรียมตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์ การเตรียมสารละลาย การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300578

   เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

   โครงสร้างทางเคมี สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น แอลคาลอยด์ สารประกอบฟีนอลิกอะซีโตจินินเทอร์พีนและเทอร์พีนอยด์เป็นต้น หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับวิถีชีวสังเคราะห์และการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เทคนิคการสกัด การแยก การทำสารให้บริสุทธิ์และการพิสูจน์ชนิดของสารรวมทั้งฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาความเป็นพิษและการประยุกต์ใช้

   3 (3-0-6)
   6300579

   เคมีเครื่องสำอาง

   องค์ประกอบและกระบวนการผลิต ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องสำอาง การวิเคราะห์เครื่องสำอางเกี่ยวกับผม เล็บ หน้า ผิว ยาระงับกลิ่นตัว สบู่ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สังเคราะห์ขึ้นและมาจากธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6300580

   ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน

   ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่อง สำอางและ ยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจำวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6300581

   เคมีเครื่องหอม

   ประวัติและพัฒนาการของการใช้เครื่องหอมและสุคนธบำบัดสรีรวิทยาและระบบการรับกลิ่นชนิดของน้ำหอมและสารที่ให้ความหอมต่าง ๆ องค์ประกอบทางเคมีที่ทำให้เกิดกลิ่นหอมสารให้ความหอมจากธรรมชาติ และการสังเคราะห์ การแยกสกัดสาร ให้ความหอมจากพืช อุตสาหกรรมน้ำหอม และการบำบัดด้วยกลิ่นหอม

   3 (3-0-6)
   6300582

   เคมีอาหารเบื้องต้น

   คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารอาหาร รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ น้ำและสารเติมแต่งในอาหาร และหลักการวิเคราะห์อาหาร

   3 (3-0-6)
   6300583

   เคมีสภาวะแวดล้อม

   การศึกษาและวิเคราะห์มลพิษในอากาศ น้ำและดิน การเกิดปฏิกิริยาและผลต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติการทดสอบมลพิษในสภาพแวดล้อมด้วยวิธีทางเคมีและวิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300584

   วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

   การจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบการเติมและแบบควบแน่น โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ การหาขนาดและน้ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์ กระบวนการพอลิเมอไรเซชัน และสมบัติของพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ที่สำคัญรวมทั้งการใช้งาน

   3 (3-0-6)
   6300585

   เทคโนโลยีพลังงานสีเขียว

   พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว แหล่งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของเสีย และการผลิตสีเขียว คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบสิ่งแวดลอมจากเทคโนโลยีสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6300586

   วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโน การสังเคราะห์และการศึกษาลักษณะเฉพาะ การขึ้นรูปวัสดุนาโน การประยุกต์ใช้วัสดุนาโน และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300587

   เคมีสี

   สมบัติทางกายภาพและเคมี ทฤษฎีการเกิดสีที่เกี่ยวข้องกับตาและแสงที่มองเห็นได้ การสังเคราะห์สีในกลุ่มสีย้อมอะโซ รงควัตถุ สีย้อมกลุ่มคาร์บอนิล และสีย้อมกลุ่มอินทรีย์อื่นๆ สีย้อมเส้นใย รงควัตถุกลุ่มอนินทรีย์และอินทรีย์ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสีย้อม

   3 (3-0-6)
   6300588

   กระบวนการทางเคมีอุตสาหกรรม

   การนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต การทดสอบสมบัติทางกายภาพ รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยาง เส้นใย น้ำมันพืช น้ำตาล เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   6300589

   อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

   ธรรมชาติและการกำเนิดของปิโตรเลียม องค์ประกอบและสมบัติของแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ วัตถุดิบและสารตั้งต้นในอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สารปิโตรเคมีกลุ่มโอเลฟิน และกลุ่มแอโรมาติก มีเทนและอนุพันธ์ของมีเทน

   3 (3-0-6)
   6300590

   วัสดุพอลิเมอร์

   ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ และการนำไปใช้ประโยชน์ของพลาสติก ยาง เส้นใย สารเคลือบผิว และกาว

   3 (3-0-6)
   6300591

   เทคโนโลยีเชื้อเพลิง

   สถานการณ์เชื้อเพลิงในปัจจุบัน กระบวนการและผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมการกลั่น การควบคุมคุณภาพ ข้อกำหนดจำเพาะของเชื้อเพลิง วิธีทดสอบและเครื่องมือ การทำเชื้อเพลิงให้บริสุทธิ์ เชื้อเพลิงสะอาด เซลล์เชื้อเพลิง การเผาไหม้ การใช้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และภาวะมลพิษ และการควบคุมในการเผาไหม้

   3 (3-0-6)
   6300592

   เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิวโลหะ

   ศึกษาการชุบเคลือบผิวโลหะโดยใช้ไฟฟ้าและไม่ใช้ไฟฟ้า สมบัติของโลหะและโลหะอัลลอย การสึกกร่อนของโลหะ หลักการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการชุบผิว การเตรียมพื้นผิวชิ้นงานก่อนการชุบผิว การชุบผิวด้วยโลหะทองแดง นิกเกิล โครเมียม ทองเหลือง เงิน ทอง แพลทินัม โลหะอัลลอย ความปลอดภัยในการชุบ การทดสอบสมบัติของโลหะเคลือบผิว การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการชุบผิวด้วยทองแดง นิกเกิล โครเมียม

   3 (2-2-5)
   6300593

   เคมีดิจิทัล

   ความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเรียนรู้ การเรียนรู้ทางเคมีในยุคดิจิทัล การบูรณาการความรู้และการพัฒนาสื่อทางเคมีโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเท่าทัน และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300594

   เทคนิคการเก็บและการเตรียมตัวอย่าง

   หลักการเก็บตัวอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ยา และทางการแพทย์ วิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี และการเพิ่มความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น การสกัดด้วยของเหลว การสกัดด้วยวัฏภาคของแข็ง และการสกัดระดับจุลภาคด้วยวัฎภาคของแข็ง และการทำอนุพันธ์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300595

   เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์

   การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สารที่ต้องควบคุม เช่น เส้นใย แก้ว เศษวัสดุที่ไหม้ไฟ ยา แอลกอฮอล์ เขม่าดินปืน และเศษวัตถุระเบิด รวมทั้งเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300596

   พิษวิทยาเบื้องต้น

   สารพิษในธรรมชาติ กลไกความเป็นพิษของสารพิษในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสารพิษ ผลกระทบของสารพิษต่อระบบของร่างกาย การตรวจวิเคราะห์ การประเมินผลและการควบคุมความเป็นพิษของสาร

   3 (3-0-6)
   6300598

   เทคนิคขั้นพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์

   เทคนิคและวิธีการการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจหารอยลายนิ้วมือ การตรวจเก็บรอยเท้า และรอยรองเท้า การตรวจการปลอมแปลง การตรวจดิน การตรวจรอยเข็มแทงชนวนและร่องรอยเครื่องมือ การวิเคราะห์รูปแบบของเลือด รวมถึงการตรวจวิเคราะห์วัตถุพยานทางชีววิทยา เลือด เส้นผม ฟัน คราบน้ำลาย และคราบอสุจิ โดยวิธีการทางฟิสิกส์และเคมี

   3 (3-0-6)
   6300599

   การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใย

   เทคนิคในการวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใยพื้นฐานด้วยวิธีการทางอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี และอิเล็กตรอนไมโครสโคปี

   3 (3-0-6)
   6300600

   เคมีสำหรับงานอุตสาหกรรม

   ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม เช่น สารทำความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6300601

   เคมีสำหรับสาธารณสุข

   โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ของแข็ง ของเหลวและแก็ส อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด-เบส หลักเบื้องต้นของเคมีอินทรีย์ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300602

   เคมีเบื้องต้น

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตร์ และเคมีไฟฟ้า

   3 (2-2-5)
   6300603

   เคมีพื้นฐาน

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เคมีไฟฟ้า หลักเบื้องต้นของเคมีอินทรีย์ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300604

   เคมีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

   หลักเคมีเบื้องต้น พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย กรด-เบส หลักเบื้องต้นทางเคมีอินทรีย์ การประยุกต์ใช้เคมีกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6300605

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสำหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6300606

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
  4. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300607

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6300608

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   ฝึกงานทางด้านเคมีในหน่วยงานราชการองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและนำเสนอ

   5 (300)
   6300609

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย-สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6300610

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23