Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (96 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300452

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การสั่น คลื่นกล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสงและทัศนอุปกรณ์ คลื่นเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   6300453

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุการหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   6300454

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส

   3 (3-0-6)
   6300455

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน และ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   1 (0-2-1)
   6300460

   ชีววิทยาทั่วไป

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   6300461

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ข้อบังคับรายวิชา : ต้องเรียนคู่กับรายวิชา 4231101 หรือ เรียนวิชา 4231101 มาก่อนแล้ว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6300466

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300467

   แคลคูลัส 2

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4291101 แคลคูลัส 1 ลำดับ อนุกรมอนันต์ อนุกรมกำลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์อันดับสูง เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดเชิงขั้ว

   3 (3-0-6)
   6300688

   ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์และสถิติ

   อักษรและศัพท์ทางคณิตศาสตร์ การอ่านและเขียนทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษในห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ การอ่านและเขียนบทความวิชาการ ภาษาอังกฤษในการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์ การนำเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300689

   วิยุตคณิต

   หลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ผลแบ่งกั้นและโพเซต กราฟและสมบัติของกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์ การแทนกราฟด้วยเมทริกซ์ พีชคณิตบูลีน

   3 (3-0-6)
   6300690

   วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

   ฟิสิกส์ โครงสร้าง และกลไกการถ่ายเทพลังงานของชั้นบรรยากาศและมหาสมุทร; วัฏจักรเคมี; แก๊สเรือนกระจก; ทฤษฎี Gaia; ประวัติศาสตร์โลก; ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์; แบบจำลองภูมิอากาศ; วิศวกรรมธรณี; การผลิต การเก็บ และแจกแจงพลังงาน; การใช้และอนุรักษ์พลังงาน; มลพิษ ของทิ้ง และการแปรใช้ใหม่; การผลิตอาหาร; เศรษฐศาสตร์ของการลดแก๊สเรือนกระจก; ประชากรโลกและพฤติกรรมมนุษย์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200661

   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

   สมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6300321

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   6300691

   หลักการคณิตศาสตร์

   โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ จำนวนธรรมชาติ จำนวนจริง ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ วิธีการพิสูจน์แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6300692

   พีชคณิตเชิงเส้น

   ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ตัวกำหนด การดำเนินการขั้นมูลฐาน การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย การรวมเชิงเส้นและผลการแผ่เชิงเส้น อิสระเชิงเส้นและไม่อิสระเชิงเส้น ฐานหลัก มิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ปริภูมิผลคูณภายใน รูปแบบกำลังสอง และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6300693

   พีชคณิตนามธรรม

   กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฎจักร กรุปย่อยปรกติและกรุปผลหาร สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป ริงและสมบัติเบื้องต้นของริง ไอดีล อิลทิกรัลโดเมน ฟีลด์ และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6300694

   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

   ระบบจำนวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องเอกรูป การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริง

   3 (3-0-6)
   6300695

   แคลคูลัส 3

   เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300696

   การวิเคราะห์เชิงซ้อน

   สมบัติพื้นฐานของระบบจำนวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมของลอเรนต์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง และการประยุกต์ การส่งคงแบบ

   3 (3-0-6)
   6300697

   ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

   การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การหาค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้นและผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300698

   สัมมนาคณิตศาสตร์

   ศึกษาค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ จากวารสารและเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

   1 (1-0-2)
   6300699

   โครงงาน

   ศึกษาค้นคว้าและวิจัยขั้นพื้นฐานหัวข้อทางคณิตศาสตร์และจัดทำเป็นรายงาน

   2 (0-4-2)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300700

   หลักการบัญชี

   ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชี และผู้ทำบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการบริการ และกิจการซื้อขายสินค้า

   3 (2-2-5)
   6300701

   สถิติเศรษฐศาสตร์ 1

   การประยุกต์ความรู้ทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงไคสแควร์ การทดสอบวิธีนอนพาราเมตริก

   3 (3-0-6)
   6300702

   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

   พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต และเจ้าของปัจจัยการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต ทฤษฎีราคาปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

   3 (3-0-6)
   6300702

   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

   พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้ผลิต และเจ้าของปัจจัยการผลิต ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต ทฤษฎีราคาปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

   3 (3-0-6)
   6300703

   เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

   บัญชีรายได้ประชาชาติ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ตลาดแรงงาน ตลาดการเงิน ตลาดทุน การวิเคราะห์ถึงระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ซึ่งครอบคลุมบัญชีดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การคลังและนโยบายการคลัง ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค

   3 (3-0-6)
   6300704

   คณิตตรรกศาสตร์

   ทบทวนข้อความแคลคูลัส สมบัติของระบบสัจพจน์ ระบบสัจพจน์ที่สำคัญ อุปมาและสมสัณฐาน

   3 (3-0-6)
   6300705

   ทฤษฎีเซต

   การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์ ทฤษฎีของเซตและฟังก์ชัน เซตอันดับ จำนวนเชิงการนับ จำนวนเชิงอันดับที่ สัจพจน์การเลือก

   3 (3-0-6)
   6300706

   ทฤษฎีจำนวน

   จำนวนเต็ม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น สมภาค ฟังก์ชัน ฟี-ออยเลอร์ ทฤษฏีบทของออยเลอร์และแฟร์มา สมภาคเชิงเส้นและสมภาคพหุนาม ระบบของสมภาคเชิงเส้น ทฤษฎีบทของส่วนตกค้างกำลังสอง สัญลักษณ์เลอช็องดร์ และสัญลักษณ์ยาโคบี

   3 (3-0-6)
   6300707

   ระบบจำนวน

   การสร้างระบบจำนวน จำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม สมบัติต่าง ๆ ของจำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

   3 (3-0-6)
   6300708

   ทฤษฎีรหัส

   รหัสเบื้องต้น รหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร รหัสฮามมิง รหัสเพอร์เฟคท์ รหัสพหุนาม การเข้ารหัสและการถอดรหัส การตรวจจับและแก้ไข แบบคลาดเคลื่อน

   3 (3-0-6)
   6300709

   ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

   บทนิยามพื้นฐานของกราฟ กราฟไม่ขาดตอน วิถีและวัฏจักร กราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เลียนและกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน กราฟระบุทิศทางและกราฟไม่ระบุทิศทาง และบทประยุกต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
   6300710

   พีชคณิตเชิงเส้น 2

   ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การดำเนินการแนวทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตัน พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อยเสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่กัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต์

   3 (3-0-6)
   6300711

   ทฤษฎีกรุป

   กรุปและความสมมาตร นิยามและคุณสมบัติพื้นฐานของกรุป กรุปอิสระและพรีเซนต์เทชันของกรุป ผลบวกตรงและอาบีเลียนกรุป สมสัณฐานและภาคขยาย อนุกรมประกอบและโซลเอเบิลกรุป กรุปสมมาตร กรุปแอคชัน กรุปจำกัดและทฤษฎีบทของซิโลว์

   3 (3-0-6)
   6300712

   การวิเคราะห์เชิงจริง

   ทอพอโลยีบนปริภูมแบบยุคลิด n มิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด อินทิกรัลหลายชั้น

   3 (3-0-6)
   6300713

   การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์

   ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ เกรเดียนต์ การลู่เข้า เคิร์ล สมการอิงตัวแปรเสริมของเส้นโค้งและพื้นผิว ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบทของเกาส์ ทฤษฎีบท ของกรีน ทฤษฎีบทสโตกส์ และการประยุกต์ พิกัดเชิงเส้นโค้งเชิงตั้งฉาก และเทนเซอร์เบื้องต้น

   3 (3-0-6)
   6300714

   ทอพอโลยีเบื้องต้น

   ปริภูมิเมตริก ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร สัจพจน์การแยก ความเชื่อมโยง ความกระชับ

   3 (3-0-6)
   6300715

   เรขาคณิต

   เรขาคณิตแบบยุคลิด การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย คำอนิยาม คำนิยาม สัจพจน์ทางเรขาคณิต การพิสูจน์เกี่ยวกับ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม วงกลม ทฤษฎีบทพีทาโกรัส อัตราส่วนและสัดส่วน รูปสามเหลี่ยมคล้าย อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปหลายเหลี่ยมปกติ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตในโรงเรียน

   3 (3-0-6)
   6300716

   กำหนดการเชิงเส้น

   กำหนดการเชิงเส้น ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว สภาพเสื่อมคลาย กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การประยุกต์ของกำหนดการเชิงเส้น

   3 (3-0-6)
   6300716

   กำหนดการเชิงเส้น

   กำหนดการเชิงเส้น ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดยกราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กัน การวิเคราะห์ความไว สภาพเสื่อมคลาย กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การประยุกต์ของกำหนดการเชิงเส้น

   3 (3-0-6)
   6300717

   เทคนิคการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์

   วิธีและขั้นตอนการเขียนโปรแกรม คำสั่งและฟังก์ชันต่าง ๆ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม การออกแบบและเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์

   3 (2-2-5)
   6300718

   โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงเรขาคณิตและการคำนวณ เชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์กับงานด้านต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300718

   โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณเชิงเรขาคณิตและการคำนวณ เชิงพีชคณิต รวมทั้งแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ การเขียนกราฟ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์กับงานด้านต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300719

   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

   หลักการและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองของประชากรชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดสมดุลและความเสถียรของแบบจำลอง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300719

   ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

   หลักการและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ แบบจำลองของประชากรชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การวิเคราะห์จุดสมดุลและความเสถียรของแบบจำลอง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300720

   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์และการประยุกต์ ปัญหาค่าเริ่มต้น และปัญหาค่าขอบ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ

   3 (3-0-6)
   6300721

   แคลคูลัสขั้นสูง

   ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ฟังก์ชันแกมมาและบีตา ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ผลการแปลงฟูเรียร์ แคลคูลัสของการแปรผัน

   3 (3-0-6)
   6300722

   วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

   วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร ทฤษฏีและเทคนิคการแก้ปัญหาในกำหนดการเชิงเส้นและกำหนดการไม่เชิงเส้น ตัวอย่างปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6300722

   วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด

   วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร ทฤษฏีและเทคนิคการแก้ปัญหาในกำหนดการเชิงเส้นและกำหนดการไม่เชิงเส้น ตัวอย่างปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดและการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6300723

   วิทยาการคำนวณ

   การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมและเชิงคำนวณ การออกแบบและเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะและฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ

   3 (2-2-5)
   6300723

   วิทยาการคำนวณ

   การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมและเชิงคำนวณ การออกแบบและเขียนโปรแกรมในการแก้ปัญหาโดยใช้ตรรกะและฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ

   3 (2-2-5)
   6300724

   การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์

   การสร้างและการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาผลเฉลยของปัญหา การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์

   3 (2-2-5)
   6300724

   การสร้างตัวแบบและการจำลองสถานการณ์

   การสร้างและการวิเคราะห์ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การหาผลเฉลยของปัญหา การจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์

   3 (2-2-5)
   6300725

   คณิตศาสตร์ประกันภัย

   การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน การกำหนดอัตราการเสี่ยงภัยรายบุคคล การจำแนก ประเภทการเสี่ยงภัย การสำรองความสูญเสีย โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคณิตศาสตร์ประกันภัย

   3 (3-0-6)
   6300726

   คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

   หลักพื้นฐานของคณิตศาสตร์ประกันชีวิต การแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพ การประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตสุทธิจ่ายครั้งเดียวและจ่ายรายงวดของการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ เบี้ยประกันรวม เงินสำรองประกันชีวิตระบบเบี้ยประกันสุทธิคงที่ และระบบเบี้ยประกันแบบดัดแปลง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับคณิตศาสตร์ประกันชีวิต

   3 (3-0-6)
   6300727

   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

   แนวความคิดเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ หลักการทางสถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพสำหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสำหรับคุณลักษณะ และแผนภูมิควบคุมพิเศษ ความสามารถของกระบวนการผลิต แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการยอมรับคุณลักษณะ แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการยอมรับตัวแปร และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300728

   ทฤษฎีการตัดสินใจและการประยุกต์

   แนวความคิดเกี่ยวกับปัญหาการตัดสินใจทางสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนแบบเบย์ และแบบมินิแมกซ์ การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงอนุมานทางสถิติ การตัดสินใจโดยลำดับ และการประยุกต์

   3 (3-0-6)
   6300729

   ตัวแบบการอยู่รอดและการสร้างตารางชีพ

   การประมาณตัวแบบพาราเมตริกและตัวแบบในรูปตารางจากข้อมูลสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การประมาณอัตรามรณะ การสร้างและการปรับตัวข้อมูลตารางชีพจากข้อมูลมรณะของบริษัท ประกันภัยและจากสถิติประชากร

   3 (3-0-6)
   6300730

   การวางแผนการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง

   การพยากรณ์ การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนรวม การวางแผนการผลิต การ วางแผนความต้องการสินค้า การวางแผนและควบคุมวัสดุ ระบบ JIT กิจกรรมการวาง แผนการผลิตจ๊อบซ๊อฟ การจัดตารางการทำงานและการจัดลำดับงาน การบำรุงรักษาและ ความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6300731

   อนุกรมเวลาและการพยากรณ์

   ตัวแบบอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แนวโน้ม การแยกส่วนประกอบ เทคนิคการปรับให้เรียบ การวิเคราะห์ความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห์ความผันแปรตามวัฏจักร ความผันแปรที่ไม่สม่ำเสมอ การถดถอยที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลาและการตรวจสอบการพยากรณ์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300732

   แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล

   ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล ความเข้าใจในกระบวนการและฟังก์ชันทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูล คุณภาพข้อมูลและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูลและการแทนค่าข้อมูลสูญหาย แนวโน้มปัจจุบันของวิทยาการข้อมูลและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิทยาการข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6300732

   แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล

   ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล ความเข้าใจในกระบวนการและฟังก์ชันทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล คลังข้อมูลและทะเลสาบข้อมูล คุณภาพข้อมูลและการปรับปรุงคุณภาพข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูลและการแทนค่าข้อมูลสูญหาย แนวโน้มปัจจุบันของวิทยาการข้อมูลและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิทยาการข้อมูล

   3 (3-0-6)
   6300733

   การวิเคราะห์ตัวแปลเชิงพหุ

   พีชคณิตของเมทริกซ์และเวกเตอร์สุ่ม การแจกแจงแบบปรกติของตัวแปรเชิงพหุ การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยโดยวิธีของโฮลเทลลิงทีสแควร์ การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จำแนกประเภท การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300734

   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจำแนก

   การแจกแจงแบบทวินาม ปัวซง และพหุนาม ตารางการจรสองทาง ตารางการจรสามทาง การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในตารางขนาด 2x2 การทดสอบความเป็นอิสระกัน การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น การทดสอบภาวะสารูปดี ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป ตัวแบบการถดถอยแบบปัวซง ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์ และตัวแบบล็อกลิเนียร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300735

   แผนแบบการทดลอง

   การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว การทดสอบข้อสมมติเบื้องต้น การออกแบบ การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การเปรียบเทียบพหุคูณ แผนแบบบล็อคเชิงสุ่ม การประมาณค่าข้อมูลในกรณีที่มีข้อมูลบางค่าสูญหาย แผนแบบจตุรัสลาติน การวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดสองทาง การทดลองแฟกทอเรียล การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6300736

   การวิเคราะห์การถดถอย

   แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การหาสมการถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่ใช่แบบเชิงเส้นด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและวิธีเมทริกซ์ ตัวแปรหุ่น เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300736

   การวิเคราะห์การถดถอย

   แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและเชิงพหุ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การหาสมการถดถอยแบบเชิงเส้นและไม่ใช่แบบเชิงเส้นด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดและวิธีเมทริกซ์ ตัวแปรหุ่น เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (3-0-6)
   6300737

   ระเบียบวิธีวิจัย

   ความหมายของการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาการวิจัย กรอบทฤษฎีและสมมติฐานการวิจัย ตัวแปรและการนิยามตัวแปร การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ แผนแบบการวิจัย การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ความตรงและความเที่ยงของค่าวัด การเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานวิจัย การนำเสนอข้อมูล การประเมินผลการวิจัย และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6300738

   การวิจัยทางธุรกิจ

   ความหมาย บทบาท ความสำคัญและประโยชน์ของวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกำหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคำถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมเครื่องมือ สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และการประเมินผลการวิจัย

   3 (3-0-6)
   6300739

   การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรม

   ความรู้การออกแบบเบื้องต้น แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ การแบ่งกลุ่มและแผนการทดลองแบบแบ่งกลุ่มสุ่ม แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียลแฟคชั่นนอลและแบบเต็มสำหรับการคัดกรองและการ วิเคราะห์และการประเมินตัวแบบเชิงเส้น แผนการทดลองแบบคอมโพสิทเซ็นทรอลและบ็อกเบ็นเค็นเพื่อประมาณความโค้ง แผนการทดลองแบบแพ็คเก็ตเบอร์แมนสำหรับการคัดกรองการทดลอง แผนดีออบติมอล แผนการทดลองแบบอื่นๆ วิธีการเรสปอลเซอร์เฟสรวมถึงการทดลองแบบผสม การปฏิบัติวิวัฒน์ แผนแบบแกร่งรวมถึงวิธีทากูชิ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการถดถอย การหาค่าดีที่สุดและควอดดราติก

   3 (3-0-6)
   6300740

   เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล

   แนวคิดพื้นฐานและประโยชน์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ ปฐมภูมิและทุติยภูมิ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการทำสำมะโนและการสำรวจด้วยตังอย่าง การเลือกตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็นและใช้ความน่าจะเป็น ความคลาดเคลื่อนจากการสำรวจตัวอย่าง และการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์

   3 (3-0-6)
   6300741

   โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

   ความหมายของขอบเขตของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การพยากรณ์ การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การให้บริการลูกค้า การตอบสนองที่รวดเร็ว การออกแบบสินค้าและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโซ่อุปทาน

   3 (3-0-6)
   6300742

   การเสี่ยงและการประกันภัย

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเสี่ยงภัยและการประกันภัยรูปแบบต่างๆ ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย หลักการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ แบบประกันชนิดพิเศษ การประกันสังคม การประกันสุขภาพ

   3 (3-0-6)
   6300743

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   การเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่สำคัญ การป้อนข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล การเขียนโปรแกรมสำหรับวิธีการทางสถิติ

   3 (2-2-5)
   6300744

   คณิตศาสตร์การเงิน

   การคำนวณดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น ส่วนลด ค่ารายปี การวิเคราะห์เงินรายปี การคำนวณมูลค่าของหุ้น พันธบัตร และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ตารางไถ่ถอนมูลค่า การใช้คณิตศาสตร์และสถิติเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ทางการเงิน

   3 (3-0-6)
   6300745

   คณิตศาสตร์การลงทุน

   ความหมาย ประเภทการลงทุนและการเก็งกำไร ปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน ลักษณะความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน วิธีการและการวิเคราะห์เพื่อประเมินมูลค่าเงินลงทุนประเภทต่าง ๆ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การลงทุนตราสารทางการเงินชนิดต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300746

   ระบบการจัดการอุตสาหกรรม

   ระบบการจัดการอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานสากล ระบบบริการงานคุณภาพ ระบบมาตรฐานสากลว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน การตรวจประเมินระบบการจัดการ การตรวจรับรองระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการ

   3 (3-0-6)
   6300748

   คณิตศาสตร์นันทนาการ

   การพัฒนากิจกรรมนันทนาการทางคณิตศาสตร์ คิดค้นปัญหาเชิงคณิตศาสตร์เพื่อนันทนาการ กิจกรรมฐาน กิจกรรมถอดรหัส เกมคณิตศาสตร์ ปริศนานันทนาการทางคณิตศาสตร์ นันทนาการค่ายคณิตศาสตร์

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300512

   การเตรียมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านชีววิทยา ในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6300514

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย-สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6300515

   สหกิจศึกษา

   วิชาบังคับก่อน: รายวิชา 4004803 การเตรียมสหกิจศึกษา การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
   6300747

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สถิติ หรืองานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชา

   5 (450)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23