Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (92 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300320

   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

   เรขาคณิตแบบยุคลิด การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์ว่าด้วยเส้นตรง วงกลม และภาคตัดกรวย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย หลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300321

   ความน่าจะเป็นและสถิติ

   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคกำลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์

   3 (3-0-6)
   6300322

   โครงสร้างดิสครีต

   ทฤษฎีเซต ลำดับ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันก่อกำเนิด วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทางคณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ำ วิธีการนับและความสัมพันธ์แบบซ้ำ ความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีกราฟและต้นไม้ และการนำดิสครีตไปใช้

   3 (2-2-5)
   6300323

   วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขและการจำลองแบบ

   การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณและวิธีการทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน การแทนจำนวน พีชคณิตแบบบูล ซอฟต์แวร์การคำนวณและอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ ข้อผิดพลาดการแก้ไขรหัส ชุดข้อมูลแบบฟัซซี่ ทฤษฎีการเขียนรหัส ความสามารถในการคำนวณและความซับซ้อน เครื่องจักรแบบทัวริง การประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์กับการเขียนโปรแกรม

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (53 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300324

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

   โครงสร้างภาษาอังกฤษ คำศัพท์ หลักการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การนำเสนอ การค้นคว้า และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาอังกฤษ ในบริบททางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

   3 (3-0-6)
   6300325

   หลักการระบบฐานข้อมูล

   สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี นอร์มอลฟอร์ม ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาสืบค้นเชิงโครงสร้างพื้นฐานและซับซ้อน การดำเนินการธุรกรรม การควบคุมการทำงานพร้อมกัน

   3 (2-2-5)
   6300326

   การออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาระบบแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลางของระบบ การประเมินและมาตรวัดความสามารถในการใช้งาน ปัจจัยของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เทคนิคการสร้างตัวต้นแบบ นวัตกรรมการปฏิสัมพันธ์และการออกแบบส่วนต่อประสาน

   3 (2-2-5)
   6300327

   การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

   ทฤษฎีและปฏิบัติด้านภาษาธรรมชาติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เข้าใจ สร้าง และเรียนรู้ภาษาธรรมชาติในบริบทด้านไวยกรณ์ ความหมาย และ วัจนปฏิบัติศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อหาด้านการใช้ฐานความรู้และหลักสถิติสำหรับภาษาธรรมชาติ แสดงถึงเทคนิคการและเครื่องมือสำหรับใช้งานภาษาธรรมชาติ สำหรับกรณีศึกษาต่าง ๆ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยสำหรับภาษาธรรมชาติ

   3 (2-2-5)
   6300328

   โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

   หัวข้อคัดสรรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหาและการเลือกใช้เครื่องมือ การวางแผนการดำเนินโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การสร้างผังงานเพื่อแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา การเรียบเรียงรายงานโครงงาน การอ้างอิงเชิงวิชาการ เทคนิคการนำเสนอ และจัดทำหัวข้อโครงงาน

   2 (0-4-2)
   6300329

   โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

   วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำโครงงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งระบบและรูปเล่มรายงานตามหัวข้อที่ได้เสนอในรายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 และเผยแพร่ผลของโครงงานในที่ประชุมวิชาการ วารสาร หรือนำเสนอผลของโครงงานต่อคณะกรรมการหลักสูตร

   3 (0-6-3)
   6300330

   การโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์

   ลักษณะและประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ ตัวแบบเชิงแนวคิด รหัสเทียม โครงสร้างการนิยามภาษา ไวยากรณ์และอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ศัพท์และการแจงส่วน ชนิดและโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย

   3 (2-2-5)
   6300331

   การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริทึม

   พื้นฐานและแนวคิดของอัลกอริทึม อัลกอริทึมตัวเลขเบื้องต้น อัลกอริทึมแบบละโมบ อัลกอริทึมแบบแบ่งแยกและเอาชนะ กำหนดการพลวัต ฮิวริสติก การเปรียบเทียบสายอักขระ กราฟและอัลกอริทึมกราฟ เครื่องสถานะจำกัด นิพจน์ปรกติ

   3 (2-2-5)
   6300332

   การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป

   หลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อป กรอบแนวคิด การจัดการหน่วยความจำ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการข้อมูล ข้อจำกัดในการพัฒนาโปรแกรมและแนวโน้มในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเดสก์ท็อปในอนาคต

   3 (2-2-5)
   6300333

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์

   วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแบบจำลองมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงแผนภาพกระแสข้อมูลและแผนภาพยูสเคส การบริหารจัดการด้านความต้องการซอฟต์แวร์ การออกแบบส่วนต่อประสาน การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการซอฟต์แวร์ เครื่องมือช่วยงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

   3 (2-2-5)
   6300334

   พื้นฐานหลักการทางคอมพิวเตอร์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและวิธีการที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและวิธีการที่ใช้อธิบายและประเมินโครงสร้างข้อมูล ที่รวมถึงรูปแบบนามธรรมและข้อมูล การโต้ตอบและการเหนี่ยวนำ เวลาการทำงานของโปรแกรม คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการนับ ต้นไม้ เซต กราฟ รูปแบบ ออโตมาตาและนิพจน์ปรกติ

   3 (2-2-5)
   6300335

   หลักการระบบปฏิบัติการสมัยใหม่

   วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ ลักษณะของโปรเซสและเธรด การประสานจังหวะของโปรเซส การสับเปลี่ยนบริบท การจัดการโปรเซส ขั้นตอนวิธีการจัดตารางโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ การจัดการหน่วยความจำเสมือน ขั้นตอนวิธีการแทนที่เพจ การจัดการอุปกรณ์ ฝึกปฏิบัติและอภิปรายระบบปฏิบัติการยุคใหม่ ประกอบด้วย วินโดว์ อูบุนตู ลีนุกซ์ และระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

   3 (2-2-5)
   6300336

   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานของระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล การควบคุมความผิดพลาด ระบบแบบรวมศูนย์ สื่อนำสัญญาณและอุปกรณ์ ระบบแบบกระจาย สื่อกลางเครือข่าย มาตรฐานระบบเปิด พื้นฐานอินเทอร์เน็ต โพรโทคอล การแบ่งเครือข่ายย่อย การจัดเส้นทางของโพรโทคอล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล การออกแบบและการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนระบบเครือข่าย คลาวด์คอมพิวติ้งเบื้องต้น ความมั่นคงระบบเครือข่ายเบื้องต้น จริยธรรมของวิชาชีพ

   3 (2-2-5)
   6300337

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักทั่วไปในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ เทคนิคที่สำคัญในการบ่งชี้ปัญหาความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม การเข้ารหัสลับ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ความเสถียรของระบบเครือข่ายและเว็บ ความมั่นคงของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ความมั่นคงในเครือข่ายไร้สายและเครือข่าย สภาพอ่อนแอของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย การประเมินและการจัดการความเสี่ยง ประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรมในระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300338

   ปัญญาประดิษฐ์

   ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น การแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ปริภูมิสถานะและการค้นหา การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในหลากหลายหัวข้อ ประกอบด้วย ทฤษฎีเกมส์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้เชิงลึก ทัศนศาสตร์ของเครื่องจักร และวิทยาการหุ่นยนต์

   3 (2-2-5)
   6300339

   การประมวลผลภาพดิจิทัล

   หลักการภาพดิจิทัล การสร้างภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแบ่งส่วนภาพ การบีบอัดภาพ การซ้อนทับภาพ การแทนและการอธิบายภาพ การประมวลผลภาพสี การประยุกต์การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน

   3 (2-2-5)
   6300340

   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

   พื้นฐานสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ตรรกะแบบดิจิทัล ระบบดิจิทัล สถาปัตยกรรมหน่วยความจำ การแทนข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี โครงสร้างหน่วยประมวลผลกลาง มัลติโพรเซสเซอร์ สถาปัตยกรรมทางเลือกอื่น ระบบสมองกลฝังตัว การวัดประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300341

   การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและเชิงฟังก์ชั่น

   การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มวัตถุพื้นฐาน การสืบทอด แถวลำดับ การนำเอาส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก การสร้าง จัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต การเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมเครื่องจักรเสมือน การเขียนโปรแกรมแบบฟังก์ชัน

   3 (2-2-5)
   6300342

   การเขียนโปรแกรมสำหรับอินเทอร์เน็ต

   เทคโนโลยีไคลเอนต์ไซด์และเซิฟเวอร์ไซด์ เว็บแพลตฟอร์ม เว็บเฟรมเวิร์ค ภาษามาร์คอัพ ภาษาสำหรับการโปรแกรมเว็บ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

   3 (2-2-5)
   6300343

   วิทยาการข้อมูล

   หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน การสร้างโมเดลการทำนาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล การคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพการปฏิบัติงานของโมเดล การทำนายโดยใช้การรวมหลายหลักฐาน การทำเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด การจัดกลุ่มและทำเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

   3 (2-2-5)
   6300344

   พื้นฐานการเรียนรู้ของเครื่องจักร

   หลักการของการเรียนรู้เครื่องจักร ทฤษฎีการเรียนรู้ ขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด ต้นไม้ตัดสินใจ โครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร เครื่องจักรเวกเตอร์ค้ำยัน การเรียนรู้แบบเบย์ ขั้นตอนวิธีพันธุกาล การลดมิติ การประยุกต์ใช้งานการเรียนรู้ของเครื่องจักร

   3 (2-2-5)
   6300345

   การเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์อัจฉริยะ

   เครื่องมือ การใช้งานส่วนต่อประสาน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ และพัฒนาโปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และอุปกรณ์อัจฉริยะ

   3 (2-2-5)
   6300346

   อภิมหาข้อมูล

   ปัญหา ความท้าทาย แนวโน้ม และการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อัลกอริทึมสำหรับการทำเหมืองข้อมูลและอัลกอริทึม สำหรับงานเฉพาะด้านของข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งาน และระบบนิเวศของ MapReduce Hadoop หรือ noSQL ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300347

   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

   รายวิชาตามความสนใจ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน และความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300348

   การออกแบบออนโทโลยีและการประยุกต์ใช้

   หลักการของการแทนความรู้ เว็บเชิงความหมาย อาร์ดีเอฟ ภาษาเว็บออนโทโลยี การออกแบบออนโทโลยี ภาษาสปาร์เคิล กลไกการอนุมาน ภาษากฏสำหรับเว็บเชิงความหมาย เครื่องมือและส่วนประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับการพัฒนาออนโทโลยี

   3 (2-2-5)
   6300349

   การคอมพิวเตอร์เพื่อการระบาด

   การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษา การทำความเข้าใจ และการควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดต่าง ๆ การใช้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญหรือเซลลูลาร์ออโตมาตาเพื่ออธิบายสถานะของโรค การใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นแบบจำลองการพยากรณ์การตัดสินใจของแต่ละตัวแทนในระบบ ตัวแปรที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการสุ่ม

   3 (2-2-5)
   6300350

   การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น

   การเรียนรู้เชิงลึกเบื้องต้น กระบวนการของการเรียนรู้เชิงลึก การจัดหมวดหมู่ของโครงข่ายประสาทเทียม ประเภทของโครงข่ายการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบป้อนไปข้างหน้า โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชัน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ข้อจำกัดของการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก

   3 (2-2-5)
   6300351

   วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน

   พื้นฐานวิทยาการเข้ารหัสลับ วิทยาการเข้ารหัสแบบบล็อค วิทยาการเข้ารหัสแบบกระแสข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับแบบสมมาตรและอสมมาตร ฟังก์ชันแฮช รหัสพิสูจน์ตัวจริงข้อความ การพิสูจน์ตัวจริง การควบคุม การอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ ลายเซ็นดิจิทัล การสร้างและกระจายเซสชันคีย์ แอพพลิเคชันของวิทยาการเข้ารหัสลับ การทำงานของบล็อกเชน การสร้างบล็อกเชนและการนำบล็อกเชนไปใช้

   3 (2-2-5)
   6300352

   รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

   หลักสูตรแนะนำเกี่ยวกับ ศัพท์ทางการการออกแบบ และการประเมินผลความปลอดภัยของรถยนต์อัตโนมัติ ความเข้าใจการใช้ฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบหลักด้านซอฟต์แวร์ โมเดลโปรแกรม การควบคุม และวิเคราะห์กรอบแนวความคิดด้านความปลอดภัย การพัฒนาโปรแกรมควบคุม เพื่อนำทางรถอัตโนมัติภายใต้สภาพแวดล้อมจำลอง เนื้อหาครอบคลุมถึง การเรียนรู้เชิงลึก การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ระบบเซนเซอร์และระบบควบคุม ความท้าทายด้านต่าง ๆ ของรถอัตโนมัติที่ต้องประสบพบเจอ และการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300353

   การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์

   ทักษะการต่อเชื่อมและการตั้งค่าอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่าย อุปกรณ์จริง ระบบสวิตชิ่ง การออกแบบและปรับแต่งระบบแลนเสมือน การค้นหาเส้นทางระหว่างแลนเสมือน เครือข่ายไร้สาย เครื่องมือวิเคราะห์โพรโทคอลเครือข่าย แบบการจำลองเครือข่าย

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300354

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

   เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6300355

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ในองค์การหรือหน่วยงานที่สถานประกอบธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพในระดับนักวิทยาการกึ่งวิชาชีพชั้นสูงและระดับเทคนิค

   5 (300)
   6300356

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนำเสนอผลงานโครงการ

   0 (30)
   6300357

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาตามแขนงในสาขาวิชาหนึ่งภาคเรียน โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์การรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงานและมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่นักศึกษา

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23