Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (98 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300365

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300451

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300452

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม การสั่น คลื่นกล การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสงและทัศนอุปกรณ์ คลื่นเสียง สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

   3 (3-0-6)
   6300453

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป เช่น การวัดการหาค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากวัด ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ การเกิดการสั่นพ้องของคลื่นเสียงสมบัติการยืดหยุ่นของวัตถุการหาค่าความจุความร้อนจำเพาะและการขยายตัวเนื่องจากความร้อนของวัตถุไฟฟ้าสถิต วงจรไฟฟ้า แม่เหล็ก การวัดทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

   1 (0-2-1)
   6300454

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก็ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด-เบส

   3 (3-0-6)
   6300455

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน และ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎี

   1 (0-2-1)
   6300458

   ชีวเคมี

   บทบาทของน้ำ สารละลายกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และชีวพลังงาน เมตาบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   6300459

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริมาณ เทคนิคโครมาโทกราฟีอย่างง่าย กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   6300460

   ชีววิทยาทั่วไป

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   6300461

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   ข้อบังคับรายวิชา : ต้องเรียนคู่กับรายวิชา 4231101 หรือ เรียนวิชา 4231101 มาก่อนแล้ว ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชาชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6301322

   คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์

   พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ การนาเสนอสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปหรือเขียนโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เรียน

   3 (2-2-5)
   6301819

   อภิธานศัพท์ทางเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม

   คำจำกัดความของคำศัพท์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ทางการเกษตร ทางเวชภัณฑ์ ทางอุตสากรรม และทางสิ่งแวดล้อม คำจำกัดความทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่สาหรับพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีของดีเอ็นเอลูกผสม สิ่งมีชีวิตดัดแปลง และการบำบัดด้วยยีน เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   6301848

   สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

   ความหมายและความสาคัญของสถิติเพื่อการวิจัย ประเภทของสถิติ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6301849

   โปรแกรมสาเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคาเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคานวณด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนาเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300456

   เคมีอินทรีย์ 1

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4221101 เคมีทั่วไป และรายวิชา 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   6300457

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   วิชาบังคับก่อน : รายวิชา 4221101 เคมีทั่วไป และรายวิชา 4221102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป ศึกษาปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   6300462

   จุลชีววิทยาทั่วไป

   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ อาหาร การเจริญและการสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การจัดจำแนกและการจัดหมวดหมู่จุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ ระบบภูมิคุ้มกัน ความสำคัญของจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300463

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป

   ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา เช่น เทคนิคการทำให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ การนับจุลินทรีย์ การย้อมสีจุลินทรีย์ และเทคนิคการแยกจุลินทรีย์ให้บริสุทธิ์ ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์ ศึกษาสภาวะแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาบรรยาย

   1 (0-2-1)
   6301820

   หลักพันธุศาสตร์

   กฏของเมนเดล หลักการและกลไกการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โครงสร้างและการแปรผันของโครโมโซม โครงสร้างและการทางานของยีน พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์ประชากร พันธุศาสตร์โมเลกุล และพันธุวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6301821

   เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   ระบบมาตรฐานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ หลักปฏิบัติและการเตรียมตัวอย่างสาหรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาถึงระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การประกันคุณภาพทางวิธีการทดสอบ

   3 (3-0-6)
   6301822

   เคมีวิเคราะห์

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่าง ๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   6301823

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการไทเทรตและการทดลองที่สอดคล้องกับรายวิชาเคมีวิเคราะห์

   1 (0-2-1)
   6301824

   เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐาน

   ความหมายและขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การนาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6301825

   ชีวโมเลกุลทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   เซลล์ โครโมโซม จีโนม กลไกการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม โครงสร้างและหน้าที่ของสาร ชีวโมเลกุล กลไกทางชีววิทยาระดับโมเลกุล การแสดงออกของยีนและการควบคุม เทคนิคทางชีวโมเลกุล และการประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   3 (3-0-6)
   6301826

   การเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร

   หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร นวัตกรรรมการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การสร้างแบรนด์ และบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   6301827

   เทคโนโลยีการหมัก

   หลักการพื้นฐานของการหมัก การใช้เซลล์ จุลินทรีย์ หรือเอนไซม์ในการหมัก กระบวนการและปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการหมัก จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต การใช้สารอาหาร และการสร้างผลผลิต การแยกผลิตภัณฑ์และการทาให้บริสุทธิ์

   3 (2-2-5)
   6301828

   เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

   กระบวนการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมเกษตร การประเมินความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตในระดับอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6301829

   การจัดการและการใช้ประโยชน์จากของเสีย

   คุณสมบัติของของเสีย ปัญหาของเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคการรวบรวมและกาจัดของเสีย การจัดการของเสียในเบื้องต้น การบาบัดน้าเสียเบื้องต้น การใช้ของเสียเพื่อประโยชน์ในทางการเกษตร

   3 (2-2-5)
   6301830

   ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   ความสำคัญของการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเสนอโครงร่างการวิจัย การวางแผนการทดลอง การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทารายงานวิจัย การนาเสนอรายงานวิจัย

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (20 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301831

   หน่วยปฏิบัติการในอุตสาหกรรมกระบวนการ

   สมดุลมวลและสมดุลพลังงาน การสูญเสียพลังงานภายในท่อ ลักษณะการไหลของของไหล เครื่องมือแลกเปลี่ยนความร้อน การระเหย การกลั่น การสกัดของแข็งด้วยของเหลว การสกัดของเหลวด้วยของเหลว การอบแห้ง การกรอง การตกผลึก การกรอง การปั่นเหวี่ยง การผสม และการลดขนาด

   3 (2-2-5)
   6301832

   วิศวกรรมชีวเคมี

   การออกแบบ และการควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ หลักการและวิธีการในการขยายขนาด การวิเคราะห์กระบวนการหมักแบบไม่ต่อเนื่อง กึ่งต่อเนื่องและต่อเนื่องในสภาพอาหารแบบต่างๆ กระบวนการตรึงการใช้ประโยชน์เอนไซม์และเซลล์ที่ถูกตรึง ไบโอเซนเซอร์ แบบจำลองและการจำลองแบบกระบวนการทางชีวภาพ

   3 (3-0-6)
   6301833

   กระบวนการหลังการหมัก

   การแยกกากและผลิตภัณฑ์ กระบวนการรวมการตกตะกอนและการทาให้ตะกอนเข้มข้น การกรองและเทคโนโลยีเมมเบรน การปั่นเหวี่ยง การทาให้เซลล์แตก การตกตะกอน การสกัด การระเหย การดูดซับและดูดกลืน

   3 (2-2-5)
   6301834

   วิศวกรรมกระบวนการ

   ความสัมพันธ์ของหลักการทางวิศวกรรมกระบวนการกับจุลินทรีย์ จลนพลศาสตร์ของการเจริญเติบโต และการใช้สารอาหารของจุลินทรีย์ กลไกการควบคุมการสังเคราะห์ของสารที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ การนาความรู้และวิธีการทางพันธุกรรมมาประยุกต์เพื่อใช้ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในกลไกการสังเคราะห์สารต่างๆ ในกระบวนการหมัก

   3 (2-2-5)
   6301835

   สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1

   การแนะนำวิธีค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ และการนาเสนอรายงานที่มีหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ การอภิปราย การวิจารณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   1 (0-2-1)
   6301836

   สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2

   การนำเสนอรายงานที่มีหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพ อภิปราย วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และนักศึกษาเพื่อทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน

   1 (0-2-1)
   6301837

   โครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   การวิจัยและทดลองในหัวข้อทางเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการเขียนรายงานและการนาเสนอผลงาน

   3 (0-6-3)
   6301838

   เอนไซม์เทคโนโลยี

   เอนไซม์ โครงสร้าง ปฏิกิริยา จลศาสตร์ของเอนไซม์ การใช้เอนไซม์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ พันธุวิศวกรรมโปรตีนและเอนไซม์

   3 (2-2-5)
   6301839

   เทคโนโลยีการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม

   องค์ประกอบของน้านม การกลั่นสร้างน้านม เทคนิค การผลิต และการแปรรูปในกระบวนการผลิตนมและ ผลิตภัณฑ์นม การใช้กล้าเชื้อในการผลิตนมหมัก

   3 (2-2-5)
   6301840

   เทคโนโลยีการหมักอาหารท้องถิ่น

   ชนิดของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมักอาหารพื้นบ้าน การคัดเลือกจุลินทรีย์และวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก ปัจจัยที่สาคัญต่อกระบวนการหมัก ประวัติและวิวัฒนาการของการหมักอาหารพื้นบ้านชนิดต่างๆในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพและการจัดการวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้าน

   3 (2-2-5)
   6301841

   เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

   จุลชีววิทยาและชีวเคมีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระบวนการผลิตเบียร์ การจาแนกชนิดของไวน์ กระบวนการผลิตไวน์ ไวน์สปาร์กลิ้ง และ ไวน์ฟอร์ติไฟด์ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้าน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มประเภทสุรากลั่น เทคนิคพิเศษในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกฮอล์

   3 (2-2-5)
   6301842

   การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ

   ประวัติความเป็นมาของการเพาะเห็ด ประโยชน์และความสาคัญของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การจัดแบ่งประเภทเห็ด สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ศัตรูเห็ด เห็ดที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของไทย แหล่งผลิตเห็ดในประเทศไทย เห็ดพิษ การถนอมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด

   3 (2-2-5)
   6301843

   นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นเชิงพาณิชย์

   การแปรรูปวัตถุดิบโดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์

   3 (2-2-5)
   6301874

   การจัดการพืชเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีชีวภาพ

   แนะนำพืชเศรษฐกิจปัจจุบัน การจัดการพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในฟาร์มของเกษตรกร การใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชเศรษฐกิจ การลดต้นทุนในการผลิตพืช

   3 (2-2-5)
  4. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301844

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6301845

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

   การฝึกงานในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 450สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและจัดสัมมนาเผยแพร่ 12 ชั่วโมง ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า

   5 (300)
   6301846

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5ส ISO9000 และวัฒนธรรมองค์กร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงการหรือผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสารและเทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6301847

   สหกิจศึกษาสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนาเสนอผลงานโครงการ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23