Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (90 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300053

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6300518

   หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

   แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วัฒนธรรมและแบบแผนพฤติกรรม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม แบบแผนพฤติกรรม กลุ่มทางสังคมและสถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การประยุกต์แนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการอธิบายสังคมและวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   6300519

   แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม

   แนวคิดและทฤษฎีด้านการพัฒนาสังคม หลักการ กระบวนการและกลวิธีการพัฒนาสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การพัฒนากระแสหลักและการพัฒนาแบบทางเลือก การนำแนวคิด ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม

   3 (3-0-6)
   6300520

   สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกับการพัฒนาสังคม

   ความสัมพันธ์ของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กับการพัฒนาของประเทศไทย ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศไทยปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เป็นอุปสรรคหรือเอื้อต่อการพัฒนาสังคม การปรับตัวของประเทศให้อยู่รอดตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

   3 (3-0-6)
   6300521

   ระบบราชการไทยกับการพัฒนาสังคม

   แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการระบบบริหารราชการ ประวัติและพัฒนาการของการบริหารราชการไทย ระเบียบปฏิบัติราชการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม ระบบการบริหารราชการไทยกับทิศทางการพัฒนาสังคม

   3 (3-0-6)
   6300522

   นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา

   แนวคิดนวัตกรรมทางสังคม การออกแบบความคิด ความรู้ และวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ กิจกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาสังคมหรือพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการจัดการปัญหาสังคมเชิงพื้นที่ เช่น การเกษตรกรรม ผู้สูงอายุ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการปฏิบัติภาคสนามจากสภาพท้องที่จริง

   3 (2-2-5)
   6300523

   ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์

   การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่เกี่ยวกับหัวข้อทางสังคมศาสตร์ เน้นทักษะการอ่าน เช่น การจับใจความสำคัญ การเดาความหมายของศัพท์จากบริบทการอ้างถึง คำเชื่อมข้อความ ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความบทอ่าน

   3 (3-0-6)
   6300524

   ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

   ปรัชญา แนวคิดพื้นฐานการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การกำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย, จรรยาบรรณนักวิจัย และการฝึกทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัย

   3 (2-2-5)
   6300525

   สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม

   สารสนเทศทางสังคม การวิเคราะห์สถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบันด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเชื่อมโยงข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อจัดทำสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ การเผยแพร่ การจัดทำสื่อสังคมด้วยคอมพิวเตอร์

   3 (2-2-5)
   6300526

   คุณธรรมจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม

   แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม ธรรมมาภิบาลกับการบริหารงานพัฒนา ปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคมในสังคมไทย การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในงานพัฒนาสังคม

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (39 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300527

   เทคนิคนักปฏิบัติการพัฒนาสังคม

   หลักการ แนวคิด วิธีการปฏิบัติการพัฒนาสังคม ความสำคัญของการปฏิบัติพัฒนาการสังคม ทักษะกระบวนการทำงาน บทบาทนักปฏิบัติการสังคม เทคนิคและวิธีการปฏิบัติการสังคม การประยุกต์เทคนิคนักปฏิบัติการสังคมกับบริบทของชุมชนและสังคม

   3 (2-2-5)
   6300528

   การศึกษาและการวิเคราะห์สังคม

   แนวคิด วิธีการ เทคนิค รูปแบบของการศึกษาและการวิเคราะห์สังคม ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาและการวิเคราะห์สังคมตามสภาพที่เป็นจริง การเขียนและการนำเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์สังคม

   3 (2-2-5)
   6300529

   การวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาสังคม

   แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการวางแผน เทคนิคการเขียนโครงการ ฝึกปฏิบัติการวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาสังคม การกำกับติดตาม และการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสังคม

   3 (2-2-5)
   6300530

   การพัฒนาชนบทและเมือง

   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชนชนบทและเมือง รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนาสังคมชนบทและสังคมเมืองโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางทำโครงการ และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

   3 (3-0-6)
   6300531

   การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม

   แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกอบรม กระบวนการฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม วิทยากรกระบวนการ สื่อการเรียนรู้ การสื่อสาร การจับประเด็น การสร้างกระบวนการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม

   3 (2-2-5)
   6300532

   นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม

   แนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ การกำหนดนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ฝึกปฏิบัติการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม

   3 (2-2-5)
   6300533

   ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสังคม

   หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่ออธิบายปัญหาสังคม ขอบเขต สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาสังคม ศึกษาภาคสนาม วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสังคมปัจจุบัน และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

   3 (2-2-5)
   6300534

   การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม

   แนวคิดการปกครองท้องถิ่น รูปแบบการปกครองท้องถิ่นไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การคลังท้องถิ่น ปัญหาและผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม เครือข่ายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ วิเคราะห์การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

   3 (3-0-6)
   6300535

   ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคม

   แนวคิดยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์ หลักการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ การนำแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ การติดตามและประเมิน

   3 (2-2-5)
   6300536

   จิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม

   แนวคิด ลักษณะของการมีสำนึกสาธารณะ การปลูกฝัง การสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม การดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสาธารณะประโยชน์

   3 (2-2-5)
   6300537

   การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

   แนวคิดและหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาในพื้นที่ การพัฒนากรอบแนวคิด เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย และฝึกปฏิบัติวิจัยภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6300538

   สัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม

   แนวคิดเกี่ยวกับการสัมมนา ขั้นตอนกระบวนการจัดสัมมนา การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลหรือปรากฏการณ์ปัญหาสังคมหรือประเด็นการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อนำมาเป็นหัวข้อสัมมนา ฝึกปฏิบัติการสัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม

   3 (2-2-5)
   6300558

   ธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการทางสังคม

   แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการทางสังคม แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสังคม การจัดการธุรกิจเพื่อสังคม จริยธรรมการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่รับผิดชอบต่อสังคม ถอดบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจเพื่อสังคม

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300540

   ศาสนากับการพัฒนาผู้สูงอายุ

   การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม เศรษฐกิจ การยอมรับสภาพชีวิต การยอมรับสภาพสังคม การบริหารสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ การนำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ฝีกปฏิบัติการพัฒนาจิตตามศาสนาที่นับถือ

   3 (3-0-6)
   6300541

   การประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

   หลักการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ เกี่ยวกับรูปแบบ ระยะเวลา ค่าตอบแทน กองทุนผู้สูงอายุ แหล่งทุนของผู้สูงอายุ การออมในวัยสูงอายุ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การพัฒนาทักษะอาชีพตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาวะของผู้สูงอายุ

   3 (2-2-5)
   6300542

   การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

   แนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุ การออกแบบกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อคงสภาพ หรือเพิ่มสมรรถนะผู้สูงอายุโดยใช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ การออกแบบกิจกรรมการบริหารร่างกายโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านทีเหมาะสมกับสาภพร่างกายผู้สูงอายุ ฝีกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการบริหารร่างกายเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุ

   3 (2-2-5)
   6300543

   การพัฒนาผู้สูงอายุแบบองค์รวม

   การเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุ การใช้ชีวิตที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการในวัยสูงอายุ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ท โฟน เพื่อการพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การคิด ของผู้สูงอายุ

   3 (2-2-5)
   6300544

   แนวคิดการพัฒนาเด็กและเยาวชน

   แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาเด็กและเยาวชน หลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แนวคิดการคุ้มครองเด็ก แนวคิดการทำงานกับเด็ก เยาวชน ที่ถูกทารุณกรรมและถูกทอดทิ้ง การประเมินสภาวะทางสังคม การวางแผนรายบุคคล และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการคุกคามเด็กและเยาวชนในระดับครอบครัว ชุมชน

   3 (3-0-6)
   6300545

   ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

   แนวคิดวงจรชีวิตครอบครัว วิกฤติครอบครัวและครอบครัวเข้มแข็ง ปัจจัยและผลกระทบของโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลต่อสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ปัญหาเด็กและเยาวชน การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็งของครอบครัว

   3 (3-0-6)
   6300546

   เทคนิคในการทำงานกับเด็กและเยาวชน

   วิธีการและเทคนิคในการทำงานกับเด็ก เยาวชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เทคนิคการแสวงหาข้อเท็จจริง เทคนิคการสื่อสารกับเด็ก เทคนิคการทำงานกลุ่ม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน และเทคนิคพิเศษอื่น ๆ อันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อการฟื้นฟู บำบัด และพัฒนาเด็ก เยาวชน และปฏิบัติการจริงในพื้นที่

   3 (2-2-5)
   6300547

   การบูรณาการการทำงานกับเด็กและเยาวชน

   แนวคิด กระบวนการและวิธีการต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการทำงานกับเด็กและเยาวชน ในระดับปัจเจก กลุ่ม และการทำงานกับชุมชน กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเด็กและเยาวชน ในรูปแบบต่าง ๆ และการฝึกทักษะการทำงานภายใต้สถานการณ์จริง

   3 (2-2-5)
   6300548

   การพัฒนาโครงการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

   แนวคิด รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาการเขียน การนำเสนอ การบริหารโครงการ ตลอดจนการเลือกสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์โครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน ทั้งแนวคิด และรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเสนอแนะและพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงกับการผลักดันเชิงนโยบาย และการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม

   3 (2-2-5)
   6300549

   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ทางสังคม

   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์และการท่องเที่ยว การปฏิบัติการของท้องถิ่น การต่อรอง และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านการปฏิบัติการในตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

   3 (2-2-5)
   6300550

   การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม

   แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเองของชุมชนและสังคม ความสัมพันธ์ของชุมชนกับกลุ่ม เครือข่าย และองค์กร กับการจัดการตนเองของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองเพื่อการพึ่งตนเองได้

   3 (2-2-5)
   6300551

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานพัฒนา แนวคิดของการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

   3 (3-0-6)
   6300552

   การพัฒนาความคิดเชิงระบบ

   แนวคิดและความหมายของความคิดเชิงระบบ ตัวแบบของการจัดการและการวิเคราะห์ความคิดเชิงระบบ การพัฒนาความสามารถในการคิดเชื่อมโยงต่อเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณ์ต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ความคิดเชิงระบบในการบริหารจัดการงานพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการพัฒนาสังคม

   3 (2-2-5)
   6300553

   การบริหารการพัฒนาสังคม

   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาสังคม การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร การติดต่อสื่อสารในองค์กร การทำงานเป็นทีม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประสานประโยชน์และสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการบริหาร วิเคราะห์การบริหารการพัฒนาสังคมของไทยกับประเทศอื่น

   3 (3-0-6)
   6300559

   แนวคิดการพัฒนาผู้สูงอายุ

   แนวคิดและทฤษฎีในกรพัฒนาผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ การพิทักษ์สิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมาย

   3 (3-0-6)
  4. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300554

   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคม

   เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคมในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   1 (1-0-2)
   6300555

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคม

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคมในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนำเสนอในรูปของการสัมมนา หรือนิทรรศการ

   5 (300)
   6300556

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน จริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางการเขียนโครงการ การนำเสนองานโครงการ และการรายงานผลปฏิบัติงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6300557

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมภาครัฐหรือภาคเอกชน ระบบสหกิจศึกษา

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23