Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 143 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (107 หน่วยกิต)
  1. กลุ่มวิชาชีพครู (31 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300304

   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสาหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

   3 (2-2-5)
   6300305

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

   ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการนำเสนอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การศึกษา วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและสื่อภาษาอังกฤษ การนำเสนองานทางวิชาการ โดยใช้สำนวนที่เหมาะสม ถูกต้อง กับสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300306

   ครุนิพนธ์

   จัดทำครุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (45)
   6300307

   ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

   รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตกและตะวันออก อภิปรายปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำปรัชญาการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล วิเคราะห์หลักการจัดการศึกษาที่เป็นฐานคิดสากล และฐานคิดวิถีไทย แนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองสำหรับการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300308

   การพัฒนาหลักสูตร

   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นำหลักสูตรไปใช้ และประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานการพัฒนา หลักสูตร ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นผู้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300309

   วิทยาการจัดการเรียนรู้

   วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการเนื้อหาและภาษา การบูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การชี้แนะผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เป็นผู้มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

   3 (2-2-5)
   6300310

   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

   ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300311

   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระสำคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สะท้อนผลการประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ออกแบบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษา โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300312

   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

   วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300313

   จิตวิทยาสำหรับครู

   วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้คาแนะนาและข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
   6300314

   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

   ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม อุดมการณ์ของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   3 (2-2-5)
  2. การปฏบัติการสอนในสถานศึกษา (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300315

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตน ของครูที่สะท้อนถึงการมีจิตวิญญาณความเป็นครู การมีจรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรู้บทบาทหน้าที่ครู ครูประจำชั้น ศึกษาบริบทชั้นเรียน บริบทของสถานศึกษา ข้อมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ร่วมมือกับผู้ปกครองวิเคราะห์ แก้ปัญหาผู้เรียนรายกรณี (Case study) ฝึกปฏิบัติ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเรียนรู้อย่ามีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน ผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6300316

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบนวัตกรรม การดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6300317

   การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3

   ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน โดยการศึกษาเรียนรู้ คุณลักษณะของครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   1 (90)
   6300318

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นผู้ใฝ่รู้และมีปัญญารู้คิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการคิดของผู้เรียน จัดการเรียนรู้ ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพ พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการสังเกต บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรียน และสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
   6300319

   การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและนำไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

   6 (540)
  3. วิชาเอกบังคับ (40 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300273

   ประวัติศาสตร์ศิลป์

   ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศิลปะตะวันตก ศิลปะไทย และศิลปะอาเซียน จากอดีตถึงปัจจุบันที่จาเป็นต่อการสอนศิลปศึกษา มีทักษะการถ่ายทอดความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลป์

   3 (2-2-5)
   6300274

   หลักการออกแบบ

   หลักการออกแบบ ส่วนประกอบของการออกแบบและการเขียนแบบ และมีทักษะสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามหลักการออกแบบสำหรับการสอนศิลปศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300275

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนศิลปศึกษา

   ความหมาย ความสำคัญ และขอบเขตการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับศิลปศึกษา ทฤษฎีพื้นฐานการเรียนรู้ และพัฒนาการทางศิลปศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศึกษา การใช้เทคนิคและสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300276

   การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1

   กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการที่กำหนดให้ ฝึกทักษะความชำนาญด้วยเทคนิคเฉพาะด้านเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการความรู้

   3 (2-2-5)
   6300277

   องค์ประกอบศิลป์

   ความหมายและความสำคัญขององค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ จุด เส้น สี รูปร่างรูปทรง ค่าน้ำหนัก พื้นผิวและพื้นที่ว่าง หลักการจัดองค์ประกอบ สัดส่วน ความสมดุล จังหวะ ความเด่น เอกภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลงาน จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   3 (2-2-5)
   6300278

   สุนทรียศาสตร์และศิลปะวิจารณ์

   ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา หลักการสุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ ทฤษฎีความงามตามหลักสุนทรียศาสตร์ หลักปรัชญาทางศิลปะ การสร้างประสบการณ์ทางสุนทรียะ หลักการวิจารณ์งานศิลปะ ปฏิบัติวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะเพื่อนำไปใช้กับการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ในโรงเรียน

   2 (1-2-3)
   6300279

   คอมพิวเตอร์อาร์ต

   การบูรณาการองค์ความรู้คอมพิวเตอร์อาร์ต การใช้คอมพิวเตอร์สื่อความหมายความคิดสร้างสรรค์ จิตรกรรมร่วมสมัย สื่อดิจิทัล เพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษานาไปใช้ในชั้นเรียนตามช่วงวัย ฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์หรือนวัตกรรมโดยใช้สื่อสมัยใหม่

   3 (2-2-5)
   6300280

   วาดเส้น 1

   หลักวิธีปฏิบัติการวาดเส้น หุ่นนิ่ง การเขียนภาพทิวทัศน์ด้วยหลักทัศนียวิทยา โดยใช้เครื่องมือและสื่อวัสดุที่หลากหลาย ฝึกการมองเห็น การสังเกตเปรียบเทียบ การถ่ายทอดรูปแบบตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ และมีทักษะการสอนการวาดเส้น และปฏิบัติงานวาดเส้น

   3 (2-2-5)
   6300281

   ศิลปะไทย

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ลักษณะวิวัฒนาการของลวดลายไทยแบบต่างๆ เทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ศิลปะประจำชาติ รูปแบบและเนื้อหาของจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทย สถาปัตยกรรมไทย งานวิจิตรศิลป์ งานประณีตศิลป์ งานศิลปะไทยแบบประเพณีและศิลปะไทยแบบร่วมสมัย ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะไทย

   3 (2-2-5)
   6300282

   จิตรกรรม

   ทฤษฎีจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน ความหมาย ประวัติ ลักษณะและคุณค่าของงานจิตรกรรม การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมฝึกปฏิบัติงานจิตรกรรมพื้นฐาน ใช้หลักการทฤษฎีสี น้ำหนักอ่อนแก่ ทัศนมิติเชิงเส้นหรือบรรยากาศในงานจิตรกรรมอย่างเป็นระบบขั้นตอน นำไปสู่การสอนศิลปศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300283

   ภาพพิมพ์

   ทฤษฎีภาพพิมพ์ขั้นพื้นฐาน ความหมาย ประวัติ ประเภทของภาพพิมพ์ ลักษณะและคุณค่าของงานภาพพิมพ์ การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานภาพพิมพ์ โดยเน้นรูปแบบและเนื้อหา ฝึกทักษะ ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์พร้อมเลือกใช้เทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องกับลักษณะการแสดงออกเฉพาะตนอย่างเป็นระบบขั้นตอน นำไปสู่การสอนศิลปศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300284

   ประติมากรรม

   ทฤษฎีประติมากรรมขั้นพื้นฐาน ความหมาย ประวัติ ประเภทของประติมากรรม ลักษณะและคุณค่าของงานประติมากรรม การประเมินคุณภาพ การใช้เครื่องมือ เทคนิคเฉพาะให้เหมาะสมกับงานประติมากรรม สร้างสรรค์ประติมากรรมนูนต่า นูนสูง ลอยตัว การทาพิมพ์ และการหล่อชิ้นงาน อย่างเป็นระบบขั้นตอน นำไปสู่การสอนศิลปศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300285

   ทัศนศิลป์นิพนธ์

   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ศิลปะ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม การเขียนรายงานการวิจัย หรือสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ลักษณะของผลงานประกอบด้วยเอกสารรายงานการวิจัยทางศิลปศึกษาหรือผลงานศิลปนิพนธ์จากการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ นำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์สู่สาธารณะ และประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์

   3 (2-2-5)
   6300298

   ภูมิปัญญาในงานศิลปกรรม

   กระบวนการเกิดภูมิปัญญา อิทธิพลทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีทักษะวิเคราะห์กระบวนการเกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น อิทธิพลทางวัฒนธรรม สังเคราะห์สร้างสรรค์ลักษณะงานศิลปกรรมหรือวิชาการ

   2 (1-2-3)
  4. วิชาเอกเลือก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300286

   การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 1

   ทฤษฎี รูปแบบ หลักการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียนระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมศิลปะ การเตรียมสื่อวัสดุ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การพัฒนาสื่อ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทดลองสอนศิลปะในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300287

   การจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 2

   ทฤษฎี รูปแบบ หลักการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาพัฒนาการทางศิลปะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา การจัดกิจกรรมศิลปะ การเตรียมสื่อวัสดุ วิธีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การพัฒนาสื่อ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทดลองสอนศิลปะในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300288

   การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย

   การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาการศึกษา (NEUROEDUCATION) กับการออกแบบกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ากว่า 8 ปี โดยการวิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนาศิลปะเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ภาษาและการสื่อสาร การถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมศิลปะและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบกิจกรรมศิลปะ สื่อ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ และภาษาและการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับพัฒนาการความแตกต่างระหว่างบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การทดลองกิจกรรมเพื่อการประเมิน การแก้ปัญหา การช่วยเหลือ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้าน การสะท้อนคิดในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่องตามช่วงวัย

   3 (2-2-5)
   6300289

   ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

   สืบค้น วิเคราะห์ ทฤษฎี ความหมาย ความสาคัญ ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ เทคนิคการวาดภาพ ศิลปะงานกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับเด็กและครูปฐมวัย ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น การสร้างภาพจากต้นแบบ การออกแบบงานกระดาษ เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ วางแผนการจัดป้ายติดผนัง จัดป้ายนิเทศ สื่อการสอน และของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ถูกต้องตรงกับหลักการเรียนรู้ของสมอง สอดคล้องกับพัฒนาการ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ออกแบบประเมินเพื่อใช้ในการทดลองชิ้นงานที่ออกแบบไว้กับกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อสะท้อนคิดในการชิ้นงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ตรงวัตถุประสงค์

   2 (1-2-3)
   6300290

   ทัศนศิลปศึกษา

   ความเป็นมาและความสำคัญของศิลปศึกษาในประเทศไทย การพัฒนาของศิลปศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ บทบาทและความสำคัญของศิลปศึกษากับสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและการพัฒนาผู้เรียน หลักการทางทัศนศิลป์และการออกแบบ รูปแบบการถ่ายทอดทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม การออกแบบและมัลติมีเดีย เน้นการปฏิบัติ และการวิจารณ์งานร่วมกัน

   3 (2-2-5)
   6300291

   การปฏิบัติการทัศนศิลป์ 2

   กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ด้วยเทคนิคเฉพาะ กระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน กระบวนการคิด แนวทางการค้นหาลักษณะการสร้างงานทัศนศิลป์เฉพาะตน การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จากแนวเรื่องและเทคนิควิธีการที่กาหนดขึ้นใหม่ เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้

   3 (2-2-5)
   6300292

   การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้

   ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทฤษฎีการสอนศิลปศึกษาแบบบูรณาการ (Discipline-Based Art Education) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประยุกต์จัดองค์ความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และค้นคว้า

   3 (2-2-5)
   6300293

   การจัดสัมมนาทางศิลปศึกษา

   หลักการทฤษฎีการจัดสัมมนา กระบวนการดำเนินงานสัมมนา นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา สัมมนาปัญหาในการเรียนการสอนศิลปศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์และผลงานเชิงวิชาการทางศิลปศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300294

   การออกแบบลวดลาย

   ที่มาและแนวคิดในการออกแบบลวดลาย ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นหลักองค์ประกอบศิลป์ ตลอดจนการผูกลาย เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบ และฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300295

   การออกแบบสร้างสรรค์งานกระดาษ

   รูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งานกระดาษด้วยรูปแบบวิธีการแตกต่างกัน เน้นในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และความงาม ลักษณะของวัสดุและประโยชน์ใช้สอย ปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์งานกระดาษ

   3 (2-2-5)
   6300296

   วาดเส้น 2

   หลักการ ทฤษฎี และขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการวาดเส้นเพื่อศึกษาโครงสร้างกายวิภาคของคนและสามารถสร้างสรรค์งานวาดเส้นภาพคนด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้

   3 (2-2-5)
   6300297

   จิตรกรรมสีน้ำมัน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา วัสดุอุปกรณ์ หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สี การให้น้ำหนัก การใช้พื้นผิว การเลือกมุมมองและการจัดองค์ประกอบ การเตรียมพื้นและกลวิธีการเขียนภาพ ปฏิบัติการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ภาพคน และภาพทิวทัศน์

   3 (2-2-5)
   6300299

   การปั้นและการหล่อ

   การจัดการองค์ประกอบ ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการทำงานปั้น การหล่อพิมพ์แบบนูนสูง นูนต่ำ ลอยตัว ทั้งไทยและสากล เพื่อใช้ในงานประดับตกแต่งหรือเป็นผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300300

   สุนทรียทางศิลปะการแสดง

   ความหมาย หลักการ ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดง วิเคราะห์องค์ประกอบของความงาม ความไพเราะ การสื่อความหมาย การถ่ายทอดความรู้สึก การเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าทางศิลปะ

   3 (2-2-5)
   6300301

   ภูมิปัญญาศิลปะการแสดง

   ความเป็นมาของศิลปะการแสดงพื้นถิ่นด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ สืบทอด การแต่งกายและการแสดงนาฏศิลป์พื้นถิ่น ฝึกทักษะการแสดงพื้นถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300302

   การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง

   หลักการร้องเพลง บทเพลงประเภทร้องเดี่ยว และร้องประสานเสียงตั้งแต่ 2 แนวถึง 4 แนว ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล ฝึกฝนการควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของตนให้กลมกลืนกับแนวอื่นๆ ตลอดจนฝึกฝนการสร้างแนวประสานในเพลงต่างๆ อย่างอิสระ

   3 (2-2-5)
   6300303

   ดนตรีไทยร่วมสมัย

   ประสมประสานเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านประยุกต์เล่นร่วมกับเครื่องดนตรีสากล บรรเลงบทเพลงประเภทเพลงไทยเดิมหรือเพลงไทยสากล โดยผู้สอนพิจารณาบทเพลงตามความเหมาะสม

   3 (2-2-5)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23