Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300052

   ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

   ทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในด้านการรับสารและการส่งสาร ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพในแวดวงราชการและธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300053

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้

   ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6300054

   ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์

   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี มานุษยวิทยา วัฒนธรรม โบราณคดี เป็นต้น เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความ บทอ่าน

   3 (3-0-6)
   6300055

   อารยธรรมโลก

   พัฒนาการความเจริญของอารยธรรมตะวันตก ตะวันออก ในด้านต่างๆ รวมถึงความหมายและความสำคัญที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300056

   ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย หลังจากลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่งจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300057

   ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

   ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเน้นวิธีการศึกษา การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้บริเวณที่ตั้งของสถานศึกษาเป็นกรณีศึกษา

   3 (2-2-5)
   6300058

   เหตุการณ์โลกปัจจุบัน

   เหตุการณ์สำคัญของโลก ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300059

   คอมพิวเตอร์เพื่องานประวัติศาสตร์

   หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างงานเอกสาร ตารางคำนวณ การนำเสนอ การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจิตอล การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ การประมวลผลบนระบบคลาวด์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300060

   ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมไทย ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

   3 (3-0-6)
   6300061

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   6300062

   ประวัติศาสตร์เอเชียใต้

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียใต้ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   6300063

   ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ปัญหาสำคัญหลังได้รับเอกราช ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   6300064

   ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 16-18

   ประวัติศาสตร์ยุโรประยะเริ่มต้นสมัยใหม่ ตั้งแต่การก่อตัวของรัฐชาติ การปฏิรูปศาสนา จนถึงการปฏิวัติภูมิปัญญา การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการปฏิวัติฝรั่งเศส

   3 (3-0-6)
   6300065

   ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของยุโรป ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน เน้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความขัดแย้งระหว่างประเทศ สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัญหาสำคัญของยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

   3 (3-0-6)
   6300066

   สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก

   นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บทบาทในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทที่มีต่อการเมืองโลกหลัง ค.ศ.1945

   3 (3-0-6)
   6300067

   ปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์

   วิวัฒนาการแนวคิด ความหมาย ความสําคัญของประวัติศาสตร์ ปรัชญาประวัติศาสตร์สํานักต่าง ๆ ในแต่ละ ช่วงเวลา ระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิธีการใช้และวิเคราะห์ตีความหลักฐานประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ประวัติศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300068

   ประวัติศาสตร์นิพนธ์

   พัฒนาการของประวัติศาสตร์นิพนธ์ ตั้งแต่สมัยจารีตจนถึงปัจจุบัน ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นการวิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ไทย

   3 (2-2-5)
   6300069

   สัมมนาประวัติศาสตร์

   การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย โดยเน้นให้นักศึกษารู้จักคิด ตั้งคำถาม ค้นคว้าและอภิปรายประเด็นในแง่มุมต่างๆ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า จัดทำรายงานและนำเสนอในรูปแบบสัมมนา

   3 (2-2-5)
  3. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับวิชาเอก-โท) (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300001

   อารยธรรมไทย

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ภาษาและวรรณกรรมของไทยตั้งแต?อดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300002

   ประวัติศาสตร์ไทย

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน รูปแบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในสมัยต่างๆ

   3 (3-0-6)
   6300003

   ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

   อิทธิพลของความเชื่อดั้งเดิม และอารยธรรมอินเดียที่มีต่อความคิดและลักษณะการเมืองการปกครองไทย อิทธิพลความคิดตะวันตกที่มีต่อพัฒนาการแนวความคิดทางการเมืองไทย โดยเน้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300004

   ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

   พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย โครงสร้างการผลิต ปัจจัยการผลิต กำเนิดและบทบาทของนายทุนกลุ่มต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300005

   ประวัติศาสตร์สังคมไทย

   สังเขปความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิต พิจารณารูปแบบและเนื้อหาของศิลปะไทยสมัยต่างๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยเน้นคติความเชื่อและศิลปะการช่างที่สำคัญของไทย

   3 (3-0-6)
   6300006

   ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

   สังเขปความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิต พิจารณารูปแบบและเนื้อหาของศิลปะไทยสมัยต่างๆ ได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยเน้นคติความเชื่อและศิลปะการช่างที่สำคัญของไทย

   3 (3-0-6)
   6300007

   ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ

   ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคสุโขทัยถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300008

   ประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย

   พัฒนาการและบทบาทด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300009

   ท้องถิ่นศึกษา

   สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเชื่อและอิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ที่มีต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ภูมิปัญญา พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แนวทางการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการศึกษาจากภาคสนามในท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300010

   ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น

   สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพของท้องถิ่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติเก็บข้อมูลภาคสนาม แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6300011

   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

   ลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง และอาณาเขต แนวพรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้นถึงความสำคัญของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6300012

   ประวัติศาสตร์กับการท่องเที่ยว

   แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มีการศึกษานอกสถานที่

   3 (2-2-5)
   6300013

   การประยุกต์ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ในงานเขียนบันเทิงคดีและสารคดี

   หลักการเขียนบันเทิงคดีและสารคดี การวางโครงเรื่อง การเล่าเรื่อง การใช้ภาษา การนำเสนอ และประยุกต์ใช้เอกสารประวัติศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรมคัดสรร และการสร้างงานเขียนด้านประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
   6300014

   ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์

   การชมภาพยนตร์ที่จำลองและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชีวิตประวัติบุคคลสำคัญ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในอดีต วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและประเด็นสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดในภาพยนตร์

   3 (3-0-6)
   6300015

   ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม

   พัฒนาการของเครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม โดยเลือกศึกษาเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

   3 (3-0-6)
   6300016

   ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย

   พัฒนาการของเครื่องแต่งกายที่สัมพันธ์กับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม โดยเลือกศึกษาเครื่องแต่งกายที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของชาตินั้นๆ

   3 (3-0-6)
   6300017

   เพศสภาพในประวัติศาสตร์

   แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ ความเป?นหญิง ความเป?นชาย พัฒนาการของเพศสภาวะในสังคมไทยและสังคมตะวันตก ตั้งแต?อดีตถึงจนถึงป?จจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300018

   จุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์โลก

   ปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความคิด การประดิษฐ์คิดค้น ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300019

   วรรณกรรมกับประวัติศาสตร์

   วรรณกรรมในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมผ่านวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6300020

   โลกเอเชีย

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300021

   จีนสมัยใหม่

   พัฒนาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และภูมิปัญญาของจีนตั้งแต่สงครามฝิ่น จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์การก้าวเข้าสู่ความเป็น มหาอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทของจีนในโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300022

   ลัทธิชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   บ่อเกิดของแนวคิดชาตินิยม การเกิดขึ้นของแนวคิดชาตินิยมและขบวนการชาตินิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของแนวคิดชาตินิยมต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   3 (3-0-6)
   6300023

   ประวัติศาสตร์พม่า

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพม่า ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยโบราณ สมัยอาณานิคม สมัยเอกราชจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   6300024

   ประวัติศาสตร์ลาว

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของลาว ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค และนอกภูมิภาค

   3 (3-0-6)
   6300025

   ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันออกกลาง มหาอำนาจกับปัญหาในตะวันออกกลาง ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลาง บทบาทของภูมิภาคนี้ที่มีต่อโลกอิสลามและการเมืองโลก

   3 (3-0-6)
   6300026

   ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยกลาง

   พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง การเติบโตของศาสนาคริสต์ และระบบศักดินา การเปลี่ยนผ่านจากสมัยปลายกลางไปสู่ต้นสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6300027

   ประวัติศาสตร์รัสเซีย

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของรัสเซีย ตั้งแต่การสถาปนาอาณาจักรรัสเซีย รัสเซียภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ การล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ และบทบาทของรัสเซียในโลกปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6300028

   ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา

   พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต?สมัยอาณานิคมจนถึงปัจจุบัน บทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อสถานการณ์โลก

   3 (3-0-6)
   6300029

   ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกา

   อาณาจักรสำคัญในละตินอเมริกาก่อนการเข้ามาของชาติตะวันตก สมัยอาณานิคม และการได้เอกราช ตลอดจนการพัฒนาการทางการเมือง การปกครองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ใน ภูมิภาคนี้

   3 (3-0-6)
   6300030

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   ความเป็นมา ความสำคัญของคติความเชื่อที่มีต่อโบราณวัตถุ โบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6300031

   การอ่านเอกสารประวัติศาสตร์

   ฝึกการอ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเน้นการวิเคราะห์ ตีความ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

   3 (2-2-5)
  4. หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300032

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

   การฝึกทักษะในการฟังและการจับใจความสำคัญ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและเป็นทางการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธ ฯลฯ การฝึกการรายงานปากเปล่า การออกเสียง การฟังบทสนทนาที่ยาวและซับซ้อนขึ้น การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300033

   การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ

   แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของสื่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น โฆษณา มิวสิกวิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษและสื่อในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

   3 (2-2-5)
   6300034

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   โครงสร้างและรูปแบบการเขียนย่อหน้า อาทิ การเขียนเชิงบรรยายและการเขียน แบบเล่าเรื่อง การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนโดยเน้นองค์ประกอบของย่อหน้า ประโยคหลัก ใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน และเน้นความถูกต้องตามโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์

   3 (2-2-5)
   6300035

   การอ่านเชิงวิชาการ

   การฝึกอ่านข้อมูลจาก กราฟ ตาราง แผนภูมิ ฝึกอ่านจับใจความสำคัญจากบทความทางวิชาการจากสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการ บทคัดย่อ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ ตำรา โดยใช้กลวิธีการอ่าน เช่น การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท จดบันทึก ถอดความและเขียนสรุปความเป็นภาษาของตนเอง การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านที่ซับซ้อนได้

   3 (2-2-5)
   6300036

   การแปล 1

   หลักการ กระบวนการ และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับ คํา วลี และประโยค โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมในแต่ละบริบทเพื่อให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน

   3 (2-2-5)
   6300037

   การแปล 2

   การแปลที่ต้องอาศัยการตีความและการสรุปความประเด็นสำคัญในระดับย่อหน้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย เอกสารทางราชการ และหนังสือสัญญาต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภทโดยพิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรมของต้นฉบับ

   3 (2-2-5)
   6300038

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1

   คําศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300039

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2

   คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300040

   จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   ความสำคัญและสาระสำคัญของระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พระราชกำหนดภาษีการเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ร.บ. โรงแรม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริการ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทำงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   3 (3-0-6)
   6300041

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการท่องเที่ยว แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและบุคลากรทางการท่องเที่ยวของรัฐบาล บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรทางการท่องเที่ยว ตลอดจนผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในอนาคต

   3 (3-0-6)
   6300042

   งานมัคคุเทศก์

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ วิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มารยาท การวางตัว การพูดจา ความสามารถในการเป็นผู้นำชมและการอธิบายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ รวมทั้งผลกระทบของมัคคุเทศก์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ เช่น ระเบียบพิธีการเข้า-ออกราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนเงินตรา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการนำเที่ยว ตลอดจนภูมิศาสตร์ประเทศไทย การนำชมวัด และลักษณะพระพุทธรูปในสมัยต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวนอกสถานที่

   3 (2-2-5)
   6300043

   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

   ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพและชีวภาพ ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทางท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ กระบวนการของการวางแผน และการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6300044

   การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภท บทบาท รวมถึงโครงสร้างองค์กร การวางแผนและการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร การเงินและการบัญชี การตลาดการท่องเที่ยว การออกบัตรโดยสาร แนวโน้ม ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนการท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   6300045

   พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การจำแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค์ รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงวัตถุประสงค์ ปัจจัย แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนพฤติกรรมที่แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนาและการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว โดยมีการลงพื้นที่ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

   3 (2-2-5)
   6300046

   การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

   ประเภท รูปแบบ กระบวนการ หลักการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงบูรณาการในการวางแผนจัดทำรายการท่องเที่ยว องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดนำเที่ยว การสำรวจเส้นทางเพื่อกำหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดทำรายการท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ เทคนิคการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดนำเที่ยว และสัมพันธ์กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยมีการวางแผนจัดทำรายการท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง

   3 (2-2-5)
   6300047

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสำคัญของธุรกิจโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของธุรกิจโรงแรม การจัดสายงาน การกำหนดหน้าที่ ระบบในการบริหารงาน การดำเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมในเครือและนอกเครือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ใช้บริการของโรงแรม และมารยาทของพนักงานในธุรกิจโรงแรม ข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานโรงแรม

   3 (3-0-6)
  5. กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300048

   การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

   กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านประวัติศาสตร์ ทั้งในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง ด้วยการปฏิบัติงานและกิจกรรม

   1 (0-2-1)
   6300049

   การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์

   การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ในองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพและนำผลจากการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุป เสนอในรูปของการสัมมนา นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ์

   5 (300)
   6300050

   การเตรียมสหกิจ

   กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ในฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา

   0 (30)
   6300051

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์ ในฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษา

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23