Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ))

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (103 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300749

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้เบื้องต้นในสาขาต่าง ๆ ของภาษาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษาเช่น สัทศาสตร์ วิทยาการหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300750

   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท

   ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในระดับประโยค การเรียงรูปประโยคในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงความหมายและการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และการวิเคราะห์ภาษาในบทความต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300751

   การอ่านภาษาอังกฤษ

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้นการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ การอ่านจับใจความสำคัญของเรื่อง อ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดยสังเกตจากคำสำคัญ และวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา วิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียน และน้ำเสียงของเนื้อเรื่อง และแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้เขียน

   3 (2-2-5)
   6300752

   เรียงความภาษาอังกฤษ 1

   โครงสร้างประโยค และประโยคชนิดต่าง ๆ การฝึกเขียนย่อหน้าที่สละสลวยประเภทต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การเขียนโครงร่างของย่อหน้า การเขียนประโยคเกริ่นนำ ประโยคสนับสนุน และประโยคสรุป และเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวข้อที่หลากหลาย

   3 (2-2-5)
   6300753

   การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

   ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในบริบทเชิงธุรกิจ คำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะทาง และทักษะต่าง ๆ สำหรับการเจรจาทางธุรกิจ การสนทนาผ่านโทรศัพท์ การประชุม และการนำเสนอ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแสดงสถานการณ์จำลอง บทบาทสมมติ และการอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300754

   การอ่านเชิงธุรกิจ

   กลยุทธ์และเทคนิคในการอ่านตำรา เอกสารทางธุรกิจ รายงานการวิจัยทางธุรกิจ การฝึกทักษะการอ่านงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจ ได้แก่ รายงาน บทความ กราฟ และแผนภูมิ โดยเน้นการเขียนสรุปความและการย่อความ

   3 (2-2-5)
   6300755

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

   ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล บริหารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300756

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและภาษาอังกฤษ

   แนวความคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและธุรกิจ ความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารภาษาอังกฤษและธุรกิจ

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (27 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300419

   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   วิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสำหรับตลาดต่าง ๆ การสำรวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การกำหนดราคา การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

   3 (3-0-6)
   6300757

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยพยัญชนะ สระ สัทอักษร การลงเสียงหนักในระดับคำ และการลงเสียงหนักในระดับประโยคที่ใช้ในสถานการณ์จริง เสียงในการพูดต่อเนื่อง รวมทั้งการฝึกถ่ายทอดเสียง และออกเสียงจากตัวอย่างหลาย ๆ แบบ

   3 (2-2-5)
   6300758

   วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   ชนิดของคำ ประเภทต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี ความสัมพันธ์ของวลีในประโยค และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้าง ในระดับคำ วลี อนุประโยค และประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300759

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

   การฝึกทักษะในการฟังและจับใจความสำคัญ และการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ การฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและการฝึกการทดสอบการฟังของแบบทดสอบโทอิค การศึกษาวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นสร้างความมั่นใจในการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300760

   เรียงความภาษาอังกฤษ 2

   การเขียนเรียงความหัวข้อต่าง ๆ เน้นการลำดับเรื่องได้อย่างมีเหตุผล ต่อเนื่อง และการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม และความรู้พื้นฐานในการอ้างอิง

   3 (2-2-5)
   6300761

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล

   หลักการ กระบวนการ และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล ฝึกแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษ ในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้า โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการแปล และหาแนวทางแก?ไข

   3 (2-2-5)
   6300762

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   บทบาทวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

   3 (3-0-6)
   6300763

   การเขียนเชิงธุรกิจ 1

   รูปแบบและเทคนิคในการเขียนและโต้ตอบในเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ เช่น บันทึก จดหมายทางธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร และรายงานทางธุรกิจสั้น ๆ

   3 (2-2-5)
   6300764

   ระเบียบวิธีวิจัย

   เทคนิคการวิจัยเบื้องต้น หลักการออกแบบงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทต่าง ๆ ของงานวิจัย ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง การประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีและความรู้จากงานวิจัยทางภาษาอังกฤษ การรายงานผลการวิจัยและการเขียนอภิปรายผล

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเฉพาะด้านบังคับเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต (4 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300765

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เน้นไวยากรณ์ การฟัง การพูด และการอ่านข้อความขนาดสั้น

   2 (1-2-3)
   6300766

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนข้อความที่ยาวขึ้นในบริบทที่ซับซ้อนขึ้น

   2 (1-2-3)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300767

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

   คำศัพท์ คำสำคัญ และสำนวนที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและโรงแรม ความแตกต่างในการดำเนินงานของโรงแรมต่าง ๆ การบริการของโรงแรมทั่ว ๆ ไป รวมทั้งแนวโน้มและประเด็นสำคัญในด้านการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6300768

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน

   การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน เช่น การอ่านประกาศรับสมัครงาน และการเขียนประวัติย่อ จดหมายปะหน้า และจดหมายสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน

   3 (3-0-6)
   6300769

   การเขียนเชิงธุรกิจ 2

   กลยุทธ์และเทคนิคในการเขียน และโต้ตอบทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่ การจดบันทึกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การเขียนรายงานการประชุม การเขียนข้อเสนอโครงการ รวมทั้งการเขียนสรุปความจากบทความทางธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300770

   ภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

   การพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดที่จำเป็นต่อการเจรจาต่อรองในบริบททางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้คำศัพท์และสำนวนเฉพาะที่ใช้ในการเจรจาต่อรองและกลยุทธ์ทางการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม

   3 (3-0-6)
   6300771

   ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์

   หลักการและรูปแบบภาษาที่ใช้ในสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์ คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และการใช้ภาษาในทางสร้างสรรค์ การศึกษาภาษาที่ใช้ในข่าวพาดหัว การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา บทความ บทบรรณาธิการ การโฆษณาทางธุรกิจและโฆษณา การฝึกอ่าน ตีความข่าวและบทความจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ การฟังข่าวจากวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อใช้อภิปราย การเรียบเรียงและสรุปความจากข่าวและบทความจากสื่อ การฝึกทักษะการสัมภาษณ์และทักษะการพูดรายงานข่าว การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในโครงงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

   3 (3-0-6)
   6300772

   ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด

   คำศัพท์ และเนื้อหาด้านการตลาด การวิเคราะห์การตลาด และการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ การนำเสนอสินค้า, อ่านข้อมูลต่าง ๆ จากลูกค้า, การอ่านตัวเลข, กราฟ และตาราง

   3 (3-0-6)
   6300773

   การสนทนาภาษาอังกฤษและการอภิปราย

   การฝึกสนทนาในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น และการโต้แย้งอย่างมีเหตุผล รวมทั้งมารยาทในการร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น

   3 (2-2-5)
   6300774

   การแปลเอกสารทางธุรกิจ

   การฝึกวิเคราะห์ ตีความ และแปลต้นฉบับที่เป็นเอกสารประเภทต่าง ๆ ในงานธุรกิจ เช่น บันทึก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย บันทึกการประชุม และรายงาน การฝึกแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับแปลภาษาไทย และจากต้นฉบับภาษาไทยเป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษาในบริบทการสื่อสารทางธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300775

   สุนทรียภาพในวัฒนธรรมและประเพณีไทย

   ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ความเชื่อ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น การฝึกใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้

   3 (3-0-6)
   6300776

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการบริการด้านอาหาร

   โครงสร้าง หน้าที่ และรับผิดชอบของผู้จัดการและตำแหน่งอื่น ๆ การศึกษาคำศัพท์ คำศัพท์เฉพาะและสำนวนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการด้านอาหาร เช่น การทำแผนเมนู การจัดโต๊ะอาหาร และการเสิร์ฟอาหาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มทั้งของไทยและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300777

   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการบิน

   คำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นในธุรกิจการบินสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและธุรกิจสายการบิน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การต้อนรับผู้โดยสาร การสำรองที่นั่ง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราค่าโดยสารและการบริการลูกค้า การใช้ภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับธุรกิจการบิน ได้แก่ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางและสัมภาระ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่าง ๆ การขอโทษผู้โดยสาร การประนีประนอม และการคืนเงิน

   3 (3-0-6)
   6300817

   ภาษาอังกฤษธุรกิจแบบเข้ม

   ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษทั้งแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล

   3 (3-0-6)
  5. วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาภาษาจีน ภาษาไทย และธุรกิจ (24 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300450

   หลักการตลาด

   ความหมายและความสำคัญของ แนวคิดทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด กำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด แนวโน้มของการตลาดยุคใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลทางการตลาด

   3 (3-0-6)
   6300778

   ภาษาจีนระดับต้น 1

   การออกเสียง ระบบเสียงภาษาจีน และหลักเบื้องต้นของตัวอักษรจีน ฝึกอ่านคำศัพท์ วลี ประโยคและข้อความอย่างง่าย ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของรูปประโยคที่สั้นและง่าย ตลอดจนศึกษาและฝึกการใช้พจนานุกรมจีน-ไทย และไทย-จีน

   3 (2-2-5)
   6300779

   ภาษาจีนระดับต้น 2

   การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน การอ่าน คำศัพท์ วลีที่ยากขึ้น การอ่านประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น การศึกษาลักษณะโครงสร้างของรูปประโยคทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อการสื่อสาร เน้นการออกเสียงภาษาจีนกลางให้ได้ถูกต้อง

   3 (2-2-5)
   6300780

   การฟังและการพูดภาษาจีน 1

   ทักษะการฟังและการพูดบทสนทนา การเล่าเรื่อง การอธิบายอย่างง่าย ฝึกสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ตามสถานการณ์ที่กำหนด เพื่อใช้ภาษาจีนได้คล่องแคล่ว โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน และสามารถพูดโต้ตอบได้

   3 (2-2-5)
   6300781

   สัทศาสตร์ภาษาจีน

   ระบบเสียงภาษาจีน ทั้งหน่วยเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ วิเคราะห์ปัญหาในการออกเสียง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย ฝึกออกเสียงภาษาจีนที่เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนชาวไทย และแก้ไขการออกเสียงให้ถูกต้อง และฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางที่เป็นเสียงมาตรฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง

   3 (2-2-5)
   6300782

   ไวยากรณ์ภาษาจีนเบื้องต้น

   โครงสร้างภาษาจีน วิเคราะห์ชนิด ความหมาย และหน้าที่ของหน่วยคำ ระบบการสร้างคำ การใช้คำวิเคราะห์รูปประโยค ฝึกเขียนประโยคภาษาจีนให้ถูกต้องตามหลักภาษา

   3 (3-0-6)
   6300783

   การฟังและการพูดภาษาจีน 2

   สนทนาปากเปล่า เน้นสำเนียงที่เป็นมาตรฐาน การออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน การใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6300784

   ทักษะการอ่านภาษาจีน

   กลวิธีการอ่าน ฝึกอ่านงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ เช่น ประกาศ เรียงความอย่างง่าย จดหมาย นิทาน เรื่องสั้น และบทความขนาดสั้น

   3 (3-0-6)
   6300785

   ทักษะการเขียนภาษาจีน

   การเขียนข้อความอย่างง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น จดหมายส่วนตัว บันทึกประจำวัน เพื่อฝึกให้สามารถนำคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียนไปแล้วมาสื่อความหมายของตนให้ผู้อื่นทราบได้

   3 (3-0-6)
   6300786

   วัฒนธรรมจีน

   ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมจีน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ของจีน โดยสังเขป

   3 (3-0-6)
   6300787

   ศิลปะการเขียนอักษรจีน

   การแนะนำวิวัฒนาการของอักษรจีน กฎ และหลักการของโครงสร้างของอักษรจีน และกฎของลำดับขีดของอักษรจีน และการฝึกการเขียนอักษรจีนด้วยปากกา และพู่กันจีน

   3 (3-0-6)
   6300788

   การวาดภาพของจีน

   การพัฒนาความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจของวัฒนธรรมจีน และการชื่นชมภาพวาดของจีนซึ่งรวมถึงจิตวิญญาณ โลกทัศน์ ค่านิยม ความคิด และเทคนิคของการวาดภาพดอกไม้ นกแบบดั้งเดิม และการแนะนำจิตรกรจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณและยุคร่วมสมัย

   3 (3-0-6)
   6300789

   ภาษาจีนในสื่อบันเทิง

   ฝึกทักษะการฟัง จากบทภาพยนตร์และสื่อบันเทิงต่าง ๆ ให้สามารถพูดและเขียนสรุปเรื่องราวได้พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการภาพยนตร์และสื่อบันเทิงของจีน

   3 (3-0-6)
   6300790

   ภาษาจีนธุรกิจ

   ภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในวงการธุรกิจ โดยเน้นสถานการณ์จำลอง การให้ความรู้เรื่องวิธีการปฏิบัติตนในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน สามารถใช้ความรู้ส่วนนี้เอาไปประยุกต์ใช้ในงานทางด้านธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300791

   ภาษาจีนในในธุรกิจออนไลน์

   คําศัพท์และรูปประโยคภาษาจีนที่ใช้เป็นธุรกิจออนไลน์ ฝึกทักษะภาษาจีนทั้งการฟัง พูดอ่านและเขียนเพื่อใช้ในธุรกิจออนไลน์

   3 (3-0-6)
   6300792

   ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว

   การฟังและพูดสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดสถานการณ์จำลองในการปฏิบัติงาน เช่น สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านค้า เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   6300793

   ภาษาจีนเพื่องานเลขานุการ

   ภาษาจีนที่จำเป็นต่องานเลขานุการ เช่น การจดบันทึกคำสั่งงาน การติดต่อนัดหมาย การโทรศัพท์ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร บันทึกข้อความ การจองเกี่ยวกับที่พัก การสั่งอาหาร การเตรียมการเดินทาง และตั๋วต่าง ๆ การต้อนรับแขก การทำระเบียบวาระการประชุม การบันทึกการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

   3 (3-0-6)
   6300794

   การพัฒนาการฟังและการพูด

   หลักการฟังและการพูด การจับใจความ การวิเคราะห์และประเมินค่าจากการฟัง หลักการพูด การฝึกพูดในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300795

   วาทวิทยา

   หลักการพูด รูปแบบการพูด การออกเสียง การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง การเตรียมการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ ประเภทการพูดในที่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   6300796

   การพัฒนาการอ่าน

   หลักการอ่าน การจับประเด็น การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ และการประเมินค่างานเขียนประเภท ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300797

   การพัฒนาการเขียน

   หลักการเขียน เทคนิค กลวิธี การฝึกเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ ทั้งสารัตถคดีและบันเทิงคดี

   3 (2-2-5)
   6300798

   ภาษากับวัฒนธรรมไทย

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ภาษาที่สะท้อนวิถีชีวิต ค่านิยม และความเชื่อของคนในสังคม ฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย

   3 (3-0-6)
   6300799

   การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ

   การใช้ภาษา สำนวน และคำพูดที่เหมาะสมในการ ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคล และเครื่องมือสื่อสาร การอ่านและเขียน เอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และนำข้อมูลมาใช้ในการเขียนทางธุรกิจ ตลอดจน ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300800

   ลักษณะภาษาไทย

   ลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ ระบบการเรียงคำ ราชาศัพท์ ภาษาสุภาพ

   3 (3-0-6)
   6300801

   การใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

   ความสำคัญของภาษาไทยในการสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6300802

   เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย

   เสียงและระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ทำนองเสียงและจังหวะเสียงในภาษาไทย การฝึกฟัง ออกเสียง และถ่ายถอดเสียงภาษาไทยโดยใช้สัทอักษร

   3 (3-0-6)
   6300803

   ภาษากับความคิด

   ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด วิธีการส่งสารและรับสาร การวิเคราะห์ภาษาและความคิดจากวรรณกรรมคัดสรร

   3 (3-0-6)
   6300804

   การอ่านตีความ

   ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านการตีความ แปลความและขยายความ การฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

   3 (2-2-5)
   6300805

   การสัมภาษณ์

   หลักการสัมภาษณ์ การใช้สัมภาษณ์ การจัดการสัมภาษณ์ สื่อที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6300806

   เทคนิคการนำเสนอ

   ความหมาย ลักษณะ และความสำคัญของการนำเสนอ องค์ประกอบ รูปแบบ การเตรียมตัว และการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ สื่อประสมและการใช้สื่อเทคนิคหรือศิลปะการนำเสนอ เข่น การสร้างกราฟ การสร้างตาราง และฝึกปฏิบัติการนำเสนอ

   3 (2-2-5)
   6300807

   การจัดการการค้าปลีกและค้าส่ง

   หลักการบริหารการค้าปลีก-ค้าส่ง การจัดการองค์กร ประเภทของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนประสมการค้าปลีก การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการค้าปลีก-ค้าส่ง การวิเคราะห์การดำเนินงานธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งขององค์กรและคู่แข่งขัน การวิเคราะห์ลูกค้า การบริหารจัดการกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการวางตำแหน่งการตลาดสำหรับธุรกิจ ค้าปลีก-ค้าส่ง

   3 (3-0-6)
   6300808

   การจัดการการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

   รูปแบบ ความสำคัญ และความหมายของการจัดจำหน่าย กลยุทธ์และการตัดสินใจด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพตรงกับเป้าหมายทางการตลาดขององค์กรธุรกิจ คนกลางทางการตลาด การจูงใจและกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อคนกลางในการจัดจำหน่าย การควบคุมการจัดจำหน่าย การบริหารการขนส่ง การคลังสินค้า การจัดเก็บและเคลื่อนย้าย การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดระบบ ข้อมูลในช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งการควบคุมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดกับธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300809

   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

   แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาด อันประกอบด้วย การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ รวมถึงการวางแผนดำเนินงาน การกำหนดงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ

   3 (3-0-6)
   6300810

   การตลาดระดับโลก

   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ หลักการ แนวคิด และการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์และประเมินผลสภาพแวดล้อมและองค์กรระหว่างประเทศ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดโลก การตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดระดับโลก การจัดองค์กรการตลาดโลก การพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก การประเมินผลและการควบคุมการตลาดระดับโลก การนำเข้าและส่งออก การประกันภัย

   3 (3-0-6)
   6300811

   กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กระบวนการดำเนินงาน และออกแบบกิจกรรมที่สำคัญต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเข้าถึงลูกค้า การสร้างการตระหนักรู้ถึงตราสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า และการสร้างตลาดใหม่ให้แก่ธุรกิจ การจัดการสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ การใช้เทคโนโลยีและเพลตฟอร์มในการดำเนินกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

   3 (3-0-6)
   6300812

   การตลาดดิจิทัล

   แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความ สัมพันธ์แก่ธุรกิจและลูกค้า เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาดกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาใช้ในเชิงปฏิบัติ การสร้างเว็บไซด์ การนำเสนอสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูลทางการค้า การเพิ่ม และการรักษาฐานลูกค้าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการ แข่งขัน รวมถึงเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ การกำหนดกลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และเรียนรู้แนวโน้มของการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

   3 (2-2-5)
   6300818

   การฟังและการพูดภาษาจีน 3

   การฟังและพูดในโครงสร้างทางภาษาที่ซับซ้อนขึ้นในการสื่อสารทางธุรกิจ และวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อสามารถใช้ภาษาได้จริง รู้จักการใช้สำนวน วลี ประโยค และท่าทางประกอบการพูด

   3 (2-2-5)
  6. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300813

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยกำหนดให้นักศึกษามีการฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในสถานการณ์จริงในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   6300814

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และทักษะต่าง ๆ ในสถานประกอบการภาครัฐหรือเอกชน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางการทำงาน และทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   5 (300)
   6300815

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนที่จะออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง โดยเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ และการเขียนรายงานสหกิจศึกษา

   0 (30)
   6300816

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงาน และการฝึกใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน อย่างน้อย 16 สัปดาห์

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23