Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (99 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300054

   ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์

   ทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางด้านมนุษยศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ วรรณคดี มานุษยวิทยา วัฒนธรรม โบราณคดี เป็นต้น เน้นทักษะการอ่านในระดับถ่ายโอน ระดับการสื่อสาร และระดับวิเคราะห์ เช่น การรู้ศัพท์ การอ้างถึง คำเชื่อม ข้อความ การจับใจความสำคัญ เหตุและผล ทัศนคติของผู้เขียน และสรุปความ บทอ่าน

   3 (3-0-6)
   6300097

   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานราชการและเอกชน การเขียนเอกสารข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ในการสมัครงาน การพูดบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอ่านประกาศและบทอ่านเกี่ยวกับงาน การเชื้อเชิญ และการนัดหมาย การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย และการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300202

   คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ

   โครงสร้าง และวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ชุดสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวอร์คชีต เวอร์ด โปรเซสเซอร์ ฯลฯ

   3 (2-2-5)
   6301238

   ภูมิปัญญาจากภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นนครสวรรค์

   ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะภูมิปัญญาในภาษา และวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300796

   การพัฒนาการอ่าน

   หลักการอ่าน การจับประเด็น การวิเคราะห์วิจารณ์ การตีความ และการประเมินค่างานเขียนประเภท ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6300797

   การพัฒนาการเขียน

   หลักการเขียน เทคนิค กลวิธี การฝึกเขียนร้อยแก้วประเภทต่าง ๆ ทั้งสารัตถคดีและบันเทิงคดี

   3 (2-2-5)
   6300800

   ลักษณะภาษาไทย

   ลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ ระบบการเรียงคำ ราชาศัพท์ ภาษาสุภาพ

   3 (3-0-6)
   6301239

   การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด

   หลักการฟังและการดู การจับใจความ การวิเคราะห์และประเมินค่าจากการฟังและการดู หลักการพูด การฝึกพูดในบทบาทและสถานการณ์ต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6301240

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ เสียงและอวัยวะในการออกเสียง ระบบเสียงในภาษาไทย วลี ประโยค ทฤษฎีไวยากรณ์ทางภาษาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6301241

   หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

   หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคำไทย คำที่มักเขียนหรืออ่านผิดเพี้ยนไปจากกฎเกณฑ์ ในปัจจุบัน สาเหตุที่ทำให้การอ่านและการเขียนต่างจากกฎเกณฑ์ที่กำหนด

   3 (3-0-6)
   6301242

   วรรณคดีศึกษา

   ธรรมชาติและลักษณะสำคัญของวรรณคดี คุณค่าของวรรณคดีที่มีต่อชีวิตและสังคม พัฒนาการของวรรณคดีไทย การฝึกวิเคราะห์วรรณคดีจากตัวอย่างสำคัญบางตอน

   3 (3-0-6)
   6301243

   วรรณกรรมร่วมสมัย

   ลักษณะของวรรณกรรมร่วมสมัย การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมร่วมสมัย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมร่วมสมัยกับสังคม

   3 (3-0-6)
   6301244

   วรรณกรรมรายประเภท

   ความหมาย ขนบ ลักษณะเด่น และพัฒนาการของวรรณคดีประเภทต่าง ๆ ศึกษาวรรณคดีคัดสรรแต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   6301245

   คติชนวิทยา

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา ประเภท ระเบียบวิธีการรวบรวม การจำแนก และการวิเคราะห์ข้อมูล คุณค่าของคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับศาสตร์ แขนงอื่น การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคติชนวิทยา

   3 (2-2-5)
   6301246

   ภาษาและวรรณกรรมกับสังคมวัฒนธรรม

   ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา วรรณกรรมกับสังคมและวัฒนธรรม และอิทธิพลที่มีต่อกัน แง่คิดและภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากภาษาและวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6301383

   ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณกรรม

   ผลงานค้นคว้าและวิธีการที่ใช้กับงาน ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป การนำผล หรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษางานวิจัย

   3 (3-0-6)
   6301384

   สัมมนาภาษาและวรรณกรรม

   การสัมมนาประเด็นที่น่าสนใจ และบูรณาการความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทย

   3 (2-2-5)
   6301385

   การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรม

   วิธีการ รูปแบบ กระบวนการวิจัยทางภาษาไทย การทำวิจัยทางภาษาไทย และการนำเสนอผลการวิจัย

   3 (2-2-5)
   6301386

   การบูรณาการภาษาและวรรณกรรมเพื่ออาชีพ

   กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ ทางภาษาและวรรณกรรมเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (สายภาษาและสายวรรณคดี) กลุ่ม ก (21 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300052

   ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

   ทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยในด้านการรับสารและการส่งสาร ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพในแวดวงราชการและธุรกิจ

   3 (2-2-5)
   6300795

   วาทวิทยา

   หลักการพูด รูปแบบการพูด การออกเสียง การใช้น้ำเสียงที่ถูกต้อง การเตรียมการพูด การพัฒนาบุคลิกภาพ ประเภทการพูดในที่ชุมชน

   3 (2-2-5)
   6300803

   ภาษากับความคิด

   ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด วิธีการส่งสารและรับสาร การวิเคราะห์ภาษาและความคิดจากวรรณกรรมคัดสรร

   3 (3-0-6)
   6300804

   การอ่านตีความ

   ความหมาย หลักการและกระบวนการอ่านการตีความ แปลความและขยายความ การฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

   3 (2-2-5)
   6301247

   เทคนิคผู้ประกาศ

   หลักและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้ประกาศ ฝึกการอ่านและรายงานข่าว การอ่านบทความ การควบคุมลมหายใจ การออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ฝึกบุคลิกภาพและไหวพริบในการดำเนินงาน

   3 (2-2-5)
   6301248

   ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

   เปรียบเทียบระบบเสียง ระบบคำ ระบบกลุ่มคำของภาษาไทยกับภาษาของชาวต่างประเทศ การถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร การศึกษากลวิธีทางภาษาศาสตร์ที่ใช้ในการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6301249

   การใช้ภาษาไทยในวงการธุรกิจ

   การใช้ภาษา สำนวน และคำพูดที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ บุคคล และเครื่องมือสื่อสาร การอ่านและเขียนเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ และนำข้อมูลมาใช้ในการเขียนทางธุรกิจ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการสื่อสารธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6301250

   การเขียนเชิงสร้างสรรค์

   ความหมายและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ศิลปะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง การฝึกเขียนเรื่องจากความคิดและจินตนาการ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี โดยคำนึกถึงความถนัดและความคิด

   3 (2-2-5)
   6301251

   การเขียนบทละคร

   ความหมาย องค์ประกอบ โครงสร้างของเรื่อง แนวนำเสนอละคร รูปแบบของละครวิทยุ ละครเวที และละครโทรทัศน์ การวิเคราะห์และการฝึกเขียนบทละคร

   3 (2-2-5)
   6301252

   บรรณาธิการกิจ

   บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของบรรณาธิการ กฎหมายลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ กระบวนการจัดทำหนังสือประเภทต่าง ๆ การคัดเลือก การตรวจแก้ไขต้นฉบับ การพิสูจน์อักษรและฝึกปฏิบัติงานบรรณาธิการ

   3 (2-2-5)
   6301253

   การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก

   ประเภทและพัฒนาการของหนังสือสำหรับเด็ก หลักการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก การวิเคราะห์ และประเมินค่าหนังสือสำหรับเด็ก ฝึกทำหนังสือสำหรับเด็ก

   3 (2-2-5)
   6301254

   พิธีกรมืออาชีพ

   เทคนิคในการเป็นพิธีกร เรียนรู้และฝึกฝนวิธีออกเสียงที่ถูกต้องเหมาะสม การพูด ในงานพิธีกรในโอกาสต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกร

   3 (2-2-5)
   6301255

   ภาษาไทยเพื่อการสมัครงาน

   การวิเคราะห์ข้อสอบ กลยุทธ์การทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ หลักภาษา และองค์ความรู้ภาษาไทยที่จำเป็นสำหรับการสอบบรรจุเข้ารับราชการและทำงาน

   3 (3-0-6)
   6301256

   การใช้ภาษาเพื่องานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

   ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เทคนิคการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ศิลปะการใช้ภาษา จริยธรรมของนักโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาสำหรับการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

   3 (2-2-5)
   6301257

   การพูดเชิงวิชาการ

   กลวิธีและมารยาทในการพูดเชิงวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเชื่อมั่น และฝึกพูดเชิงวิชาการ

   3 (2-2-5)
   6301258

   เทคนิคงานเลขานุการ

   หลักการ บทบาท และจรรยาบรรณของการเป็นเลขานุการ บุคลิกภาพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงานภายในและระหว่างองค์กร ศัพท์เฉพาะทางเลขานุการ การจัดการในสำนักงานเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร การใช้ภาษาไทยสำหรับเลขานุการ การบันทึกรายงานการประชุม

   3 (2-2-5)
   6301259

   ศิลปะการใช้ภาษาไทยในการอบรม ประชุม และกิจการพิเศษ

   ศิลปะการใช้ภาษาไทยในงานจัดอบรม การประชุมและกิจการพิเศษ หลักการ ประเภท และกระบวนการจัดอบรม ประชุมและกิจการพิเศษ การเป็นผู้จัดการและดำเนินการอบรม ประชุมและกิจการพิเศษ

   3 (2-2-5)
   6301260

   การใช้ภาษาไทยในวงการราชการ

   ความหมาย ประเภท ลักษณะเฉพาะด้านต่าง ๆ ของเอกสารราชการ การวิเคราะห์เอกสารราชการ และการเขียนเอกสารราชการประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผล และฝึกการเขียนเอกสารราชการ

   3 (2-2-5)
   6301261

   เทคนิคการอ่านออกเสียง

   การฝึกอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรองที่ปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การฝึก การพากย์เสียงและการทำเสียงตัวละคร เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความซาบซึ้งและเกิดอารมณ์คล้อยตามตลอดจนเผยแพร่สื่อสาธารณชน

   3 (2-2-5)
   6301262

   การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ

   ความหมาย ลักษณะและประเภทของงานเขียนเชิงวิชาการ องค์ประกอบของงานเขียนเชิงวิชาการ การอ่านและการวิจารณ์งานเขียนเชิงวิชาการ การเขียนงานวิชาการ

   3 (2-2-5)
   6301263

   ศิลปะการพิสูจน์อักษร

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์อักษร การศึกษาเครื่องหมายวรรคตอน หลักการสะกดคำตามราชบัณฑิตยสภา คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ การใช้สัญลักษณ์พิสูจน์อักษร การใช้ราชาศัพท์ โครงสร้างประโยค ระดับภาษา และฝึกปฏิบัติการพิสูจน์อักษร

   3 (2-2-5)
   6301264

   วาทศิลป์และวาทนิพนธ์

   ความรู้เกี่ยวกับวาทศิลป์ หลักการเขียนและพูดอย่างมีวาทศิลป์ วิเคราะห์วาทศิลป์เพื่อโน้มน้าวใจ ฝึกเขียนสารโน้มน้าวใจแบบต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6301265

   เทคนิคการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงาน การจัดการข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน ทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเอกสาร ระบบการจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร เทคนิคการเกษียนหนังสือและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน

   3 (2-2-5)
   6301266

   การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

   หลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี มีมโนทัศน์และจิตสำนึกที่สร้างสรรค์คุณค่าของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อ่านงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

   3 (3-0-6)
   6301267

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการกวดวิชา

   องค์ความรู้ทางด้านหลักภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม คติชนวิทยา และฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลวิธีการพูดเพื่อการอธิบายและขยายความสำหรับการกวดวิชา

   3 (2-2-5)
   6301268

   เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานเอกสารภาษาไทย

   การสร้างและออกแบบเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร และการนำเสนอเอกสารภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3 (2-2-5)
   6301387

   การใช้ภาษาไทยในวงการสื่อมวลชน

   การศึกษาและวิเคราะห์ภาษาในสื่อสารมวลชนสาขาต่าง ๆ และอิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนที่มีผลต่อภาษาไทยปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก (สายภาษา เลือกเรียนกลุ่ม ข และ ง สายวรรณคดี เลือกเรียน กลุ่ม ค และ ง (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   5800396

   วรรณกรรมกับเพศวิถี

   ความหมาย บทบาท ขอบเขต และพัฒนาการของวรรณกรรมกับเพศวิถีในสังคมไทย แนวทางการวิจารณ์ ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6300802

   เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย

   เสียงและระบบเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ทำนองเสียงและจังหวะเสียงในภาษาไทย การฝึกฟัง ออกเสียง และถ่ายถอดเสียงภาษาไทยโดยใช้สัทอักษร

   3 (3-0-6)
   6301269

   พัฒนาการภาษาไทย

   พัฒนาการของตัวอักษรไทย อักขรวิธีไทย และแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

   3 (3-0-6)
   6301270

   ภาษาไทยถิ่น

   ความหมายของภาษาถิ่นและภาษาไทยถิ่น หลักเกณฑ์ในการแบ่งภาษาถิ่น ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นต่าง ๆ ระเบียบวิธีการเก็บข้อมูลทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6301271

   คำและความหมายในภาษาไทย

   ระบบคำ การสร้างคำ ความหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหน้าที่และความหมายของคำใน ภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   6301272

   การเล่นกับภาษาในสังคมไทย

   ความหมาย ประเภทของการเล่นกับภาษาในสังคมไทย จากมุมมองด้านคติชนวิทยา ภาษาศาสตร์ และวรรณคดี

   3 (3-0-6)
   6301273

   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

   ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ลักษณะการยืมและการนำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย ทั้งในระดับคำและข้อความ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย

   3 (3-0-6)
   6301274

   วากยสัมพันธ์เบื้องต้น

   หมวดคำ ความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยค โครงสร้างประโยคตามทฤษฎี วากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6301275

   ปรากฏการณ์ทางภาษาในโลกสมัยใหม่

   ภาษาในสังคมไทยที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6301276

   ภาษาในเอกสารโบราณ

   อักขรวิธีไทยในแต่ละยุคสมัยที่ปรากฏในเอกสารโบราณต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6301277

   ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร

   แนวคิด หลักการในการสื่อสารที่ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญ การใช้คำ ข้อความ สำนวน ลีลาการพูด และการเขียน ปัญหาด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ปัญหา การสื่อสารที่เกิดจากความแตกต่างด้านระบบความเชื่อ ทัศนคติ และวิถีปฏิบัติในแต่ละสังคม แนวคิดด้านความหมายและปฏิบัติศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการสื่อสารด้วยภาษา รวมทั้งฝึกทักษะการสื่อสารการสื่อสารด้วยภาษาในด้านต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6301278

   สัมพันธสารวิเคราะห์

   โครงสร้างของสัมพันธสาร ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของภาษาทั้งในระดับ ประโยคและระหว่างประโยค โครงสร้าง ใจความและ ความหมาย วิธีการเสนอสัมพันธสาร การวิเคราะห์สัมพันธสารที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอื่น

   3 (3-0-6)
   6301279

   วัจนปฏิบัติศาสตร์

   ความสัมพันธ์ระหว่างวัจนปฏิบัติศาสตร์และอรรถศาสตร์ ปัจจัยนอกเหนือจาก รูปภาษาที่มีผลตอการต่อความหมาย ถ้อยคํา วัจนกรรมและหลักความ ร่วมมือการวิเคราะห์ สัมพันธสารและแนวทางอื่นๆในการศึกษาวัจนปฏิบัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6301280

   อรรถศาสตร์

   ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ความหมายของคํา วลีและประโยค การเปลี่ยนแปลงความหมาย วงความหมาย องค์ประกอบทางความหมายของคํา ความสัมพันธ์ระหว่างอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6301281

   ลักษณะคำประพันธ์ไทย

   ที่มาและแบบแผนการแต่งคำประพันธ์ไทย และการประพันธ์ในท้องถิ่น กลวิธีใน การใช้ถ้อยคำและโวหาร การวิเคราะห์ เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า การฝึกแต่งคำประพันธ์

   3 (2-2-5)
   6301282

   วรรณศิลป์ในการประพันธ์

   ความหมายและรูปแบบต่าง ๆ ของวรรณศิลป์ในการประพันธ์ ทั้งแบบฉบับและสมัยใหม่ การฝึกวิเคราะห์บทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

   3 (3-0-6)
   6301283

   คีตวรรณกรรม

   วิวัฒนาการของเพลงไทย การวิเคราะห์เนื้อเพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุงและเพลงไทยสากล ในแง่วรรณศิลป์ บริบทสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาประวัติและผลงานของ นักประพันธ์เพลง นักร้องที่ได้รับความนิยมและฝึกแต่งเนื้อเพลง

   3 (3-0-6)
   6301284

   วรรณคดีการละคร

   ความหมาย กำเนิด และประเภทของละคร พัฒนาการและลักษณะของละครไทย องค์ประกอบของละคร ความสัมพันธ์ระหว่างการละครกับศิลปะสาขาอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6301285

   วรรณกรรมเด็ก

   ประวัติความเป็นมาของนิยาย นิทาน เรื่องเล่า บทเพลงสำหรับเด็กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งไทยและต่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายและท่วงทำนองในการแต่ง

   3 (3-0-6)
   6301286

   วรรณคดีเปรียบเทียบ

   ทฤษฎีและวิธีในการเปรียบเทียบวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับศาสตร์และศิลปะแขนงอื่น

   3 (3-0-6)
   6301287

   วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล

   ความหมาย ลักษณะเด่น และพัฒนาการของวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การศึกษาวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท

   3 (3-0-6)
   6301288

   วรรณกรรมดิจิทัล

   ความหมายและลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมดิจิทัล การอ่านและการวิจารณ์วรรณกรรมดิจิทัล

   3 (3-0-6)
   6301289

   วรรณกรรมแนวทดลอง

   ความหมาย แนวคิด และลักษณะสำคัญในการสร้างสรรค์วรรณกรรมแนวทดลอง วิจารณ์วรรณกรรมแนวทดลอง

   3 (3-0-6)
   6301290

   วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง

   ความเป็นมาและพัฒนาการเพลงลูกทุ่ง การวิเคราะห์วรรณศิลป์ บริบททางสังคม ความเชื่อและวัฒนธรรมในเพลงลูกทุ่ง การศึกษาประวัติและผลงานของนักร้องและนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งไทย

   3 (3-0-6)
   6301291

   วรรณคดีเอกของไทย

   ลักษณะและคุณค่าของวรรณคดีเอกของไทยในแต่ละยุคสมัย

   3 (3-0-6)
   6301292

   การวิจารณ์

   หลักและทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปกรรมประเภทเรื่องเล่า โดยเน้นการวิจารณ์วรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6301292

   การวิจารณ์

   หลักและทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปกรรมประเภทเรื่องเล่า โดยเน้นการวิจารณ์วรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6301293

   การแปรรูปวรรณกรรม

   คุณสมบัติของนักแปรรูปวรรณกรรม ความหมายและกลวิธีการแปรรูปวรรณกรรม การแปรรูปวรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6301293

   การแปรรูปวรรณกรรม

   คุณสมบัติของนักแปรรูปวรรณกรรม ความหมายและกลวิธีการแปรรูปวรรณกรรม การแปรรูปวรรณกรรมลักษณะต่าง ๆ

   3 (3-0-6)
   6301294

   วรรณกรรมการเมือง

   ความหมาย พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมืองและสังคม ภาพสะท้อนในวรรณกรรมการเมือง

   3 (3-0-6)
   6301294

   วรรณกรรมการเมือง

   ความหมาย พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมืองและสังคม ภาพสะท้อนในวรรณกรรมการเมือง

   3 (3-0-6)
   6301295

   ภาษาและวรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษากับความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการท่องเทียว การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวรรณกรรมเพื่อวิชาชีพการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6301295

   ภาษาและวรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษากับความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว วรรณกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์กับการท่องเทียว การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวรรณกรรมเพื่อวิชาชีพการท่องเที่ยว

   3 (3-0-6)
   6301296

   วรรณกรรมอาเซียน

   ลักษณะร่วมทางวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน วรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน เรื่องสำคัญ เนื้อหา แนวคิด การนำเสนอ วรรณศิลป์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนที่ปรากฏผ่านวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6301296

   วรรณกรรมอาเซียน

   ลักษณะร่วมทางวรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน วรรณกรรมของภูมิภาคอาเซียน เรื่องสำคัญ เนื้อหา แนวคิด การนำเสนอ วรรณศิลป์ ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนที่ปรากฏผ่านวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
   6301297

   วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา เนื้อหา และภาษาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์และในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งมุขปาฐะและอมุขปาฐะ ปฏิบัติให้มีความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วมมืออนุรักษ์ เก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนเผยแพร่เพลงพื้นบ้าน

   3 (2-2-5)
   6301297

   วรรณกรรมเพลงพื้นบ้าน

   ความหมาย ประวัติความเป็นมา เนื้อหา และภาษาของเพลงพื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์และในท้องถิ่นใกล้เคียง ทั้งมุขปาฐะและอมุขปาฐะ ปฏิบัติให้มีความรู้จากวิทยากรท้องถิ่น เห็นคุณค่าและร่วมมืออนุรักษ์ เก็บข้อมูลเพลงพื้นบ้าน ตลอดจนเผยแพร่เพลงพื้นบ้าน

   3 (2-2-5)
   6301298

   พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย

   พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามรายชื่อหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้ง ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือเรียนภาษาไทยกับสังคม

   3 (3-0-6)
   6301298

   พัฒนาการหนังสือเรียนภาษาไทย

   พัฒนาการของหนังสือเรียนภาษาไทย หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามรายชื่อหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้ง ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้และแบบฝึกหัด ความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือเรียนภาษาไทยกับสังคม

   3 (3-0-6)
   6301299

   วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์

   ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและภาพยนตร์ ความแตกต่างและธรรมชาติของสื่อวรรณกรรมและภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์

   3 (2-2-5)
   6301299

   วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์

   ความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมและภาพยนตร์ ความแตกต่างและธรรมชาติของสื่อวรรณกรรมและภาพยนตร์ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์

   3 (2-2-5)
   6301300

   คติชนสร้างสรรค์กับประเพณีประดิษฐ์

   ความหมาย แนวคิด ที่มา และประเภทของคติชนสร้างสรรค์และประเพณีประดิษฐ์ รูปแบบและลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ความสำคัญ การศึกษาวิเคราะห์คติชนสร้างสรรค์และประเพณีประดิษฐ์ในท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   6301300

   คติชนสร้างสรรค์กับประเพณีประดิษฐ์

   ความหมาย แนวคิด ที่มา และประเภทของคติชนสร้างสรรค์และประเพณีประดิษฐ์ รูปแบบและลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ความสำคัญ การศึกษาวิเคราะห์คติชนสร้างสรรค์และประเพณีประดิษฐ์ในท้องถิ่น

   3 (3-0-6)
   6301301

   ความเชื่อในสังคมไทย

   ความหมาย ลักษณะ ประเภทของความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับภูมิปัญญาไทย บทบาทหน้าที่ของความเชื่อที่มีต่อสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   6301301

   ความเชื่อในสังคมไทย

   ความหมาย ลักษณะ ประเภทของความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับภูมิปัญญาไทย บทบาทหน้าที่ของความเชื่อที่มีต่อสังคมไทย

   3 (3-0-6)
   6301302

   รามเกียรติ์ศึกษา

   ที่มาและความแพร่หลายของรามเกียรติ์ฉบับราชสำนักและท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรามเกียรติ์กับศิลปะแขนงต่าง ๆ พลวัตรามเกียรติ์ในสังคมร่วมสมัย

   3 (3-0-6)
   6301302

   รามเกียรติ์ศึกษา

   ที่มาและความแพร่หลายของรามเกียรติ์ฉบับราชสำนักและท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างรามเกียรติ์กับศิลปะแขนงต่าง ๆ พลวัตรามเกียรติ์ในสังคมร่วมสมัย

   3 (3-0-6)
   6301303

   การประยุกต์ใช้วรรณคดีในสื่อบันเทิงร่วมสมัย

   การผลิตซ้ำ การตีความ การหยิบยืม และลักษณะสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้วรรณคดีในสื่อบันเทิงร่วมสมัย ทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ นวนิยาย เรื่องสั้น และบทเพลง

   3 (3-0-6)
   6301303

   การประยุกต์ใช้วรรณคดีในสื่อบันเทิงร่วมสมัย

   การผลิตซ้ำ การตีความ การหยิบยืม และลักษณะสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้วรรณคดีในสื่อบันเทิงร่วมสมัย ทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ นวนิยาย เรื่องสั้น และบทเพลง

   3 (3-0-6)
   6301304

   ภาษาต้องห้ามในสังคมไทย

   รูปแบบ ประเภท การแปรและการเปลี่ยนแปลงของคำต้องห้ามที่สัมพันธ์กับบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย

   3 (3-0-6)
   6301304

   ภาษาต้องห้ามในสังคมไทย

   รูปแบบ ประเภท การแปรและการเปลี่ยนแปลงของคำต้องห้ามที่สัมพันธ์กับบริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัย

   3 (3-0-6)
   6301305

   วรรณกรรมมุขปาฐะ

   ความหมายและประเภท และวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะในสังคมไทย รวมทั้งวิธีเก็บข้อมูลและการนำเสนอ

   3 (3-0-6)
   6301305

   วรรณกรรมมุขปาฐะ

   ความหมายและประเภท และวิเคราะห์วรรณกรรมมุขปาฐะในสังคมไทย รวมทั้งวิธีเก็บข้อมูลและการนำเสนอ

   3 (3-0-6)
   6301865

   วรรณกรรมกับเพศวิถี

   ความหมาย บทบาท ขอบเขต และพัฒนาการของวรรณกรรมกับเพศวิถีในสังคมไทย แนวทางการวิจารณ์ ภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรม

   3 (3-0-6)
  5. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6301318

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ เช่น ฝึกการจัดประชุม งานธุรการ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นทักษะด้วยการปฏิบัติงานและกิจกรรม

   1 (0-2-1)
   6301319

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ แล้วนำผลการฝึกงานมาวิเคราะห์ สรุปในรูปของการสัมมนา นิทรรศการหรือภาคนิพนธ์

   5 (300)
   6301320

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนำเสนอผลงานโครงการ

   0 (45)
   6301321

   สหกิจศึกษา

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านภาษาไทย ในฐานะพนักงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการตามระบบสหกิจศึกษาต้องผ่านการอบรมเตรียมฝึกสหกิจไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23