Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (94 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300032

   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

   การฝึกทักษะในการฟังและการจับใจความสำคัญ การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและเป็นทางการ เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ การเสนอและการขอความช่วยเหลือ การตอบรับและการปฏิเสธ ฯลฯ การฝึกการรายงานปากเปล่า การออกเสียง การฟังบทสนทนาที่ยาวและซับซ้อนขึ้น การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

   3 (2-2-5)
   6300034

   การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

   โครงสร้างและรูปแบบการเขียนย่อหน้า อาทิ การเขียนเชิงบรรยายและการเขียน แบบเล่าเรื่อง การกำหนดหัวข้อเรื่อง การฝึกเขียนโดยเน้นองค์ประกอบของย่อหน้า ประโยคหลัก ใจความสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน และเน้นความถูกต้องตามโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์

   3 (2-2-5)
   6300036

   การแปล 1

   หลักการ กระบวนการ และกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล การฝึกแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ จาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับ คํา วลี และประโยค โดยประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมในแต่ละบริบทเพื่อให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน

   3 (2-2-5)
   6300070

   ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

   ความหมายและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ ความรู้เบื้องต้นในสาขาต่าง ๆ ของภาษาศาสตร์ และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาษา เช่น สัทศาสตร์, วิทยาการหน่วยคำ, วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6300071

   การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

   การอ่านโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น เช่น การอ่านแบบคร่าว ๆ การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับใจความ การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ การหาหัวเรื่อง การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ การหาคำอ้างอิง รวมทั้งการวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันและหนังสืออ่านนอกเวลา

   3 (2-2-5)
   6300072

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี

   ความรู้ด้านวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น การเรียนรู้คำจำกัดความ แนวคิดพื้นฐาน และองค์ประกอบทางวรรณคดี การวิเคราะห์และการวิจารณ์ชิ้นงานวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันที่คัดสรร ทั้งงานร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทละคร

   3 (3-0-6)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (55 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300033

   การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ

   แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของสื่อที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และ สื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น โฆษณา มิวสิกวิดีโอ ภาพยนตร์สั้น ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของสื่อ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาอังกฤษและสื่อในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

   3 (2-2-5)
   6300035

   การอ่านเชิงวิชาการ

   การฝึกอ่านข้อมูลจาก กราฟ ตาราง แผนภูมิ ฝึกอ่านจับใจความสำคัญจากบทความทางวิชาการจากสื่อต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการ บทคัดย่อ งานวิจัย หนังสือพิมพ์ ตำรา โดยใช้กลวิธีการอ่าน เช่น การเดาความหมายของศัพท์จากบริบท จดบันทึก ถอดความและเขียนสรุปความเป็นภาษาของตนเอง การอ่านอย่างเร็วเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องและหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านที่ซับซ้อนได้

   3 (2-2-5)
   6300037

   การแปล 2

   การแปลที่ต้องอาศัยการตีความและการสรุปความประเด็นสำคัญในระดับย่อหน้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย เอกสารทางราชการ และหนังสือสัญญาต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภทโดยพิจารณาประเด็นทางวัฒนธรรมของต้นฉบับ

   3 (2-2-5)
   6300073

   การนำเสนอและการพูดในที่ชุมชน

   การฝึกทักษะในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ การเรียบเรียงความคิด ขั้นตอนและวิธีการนำเสนอด้วยวาจา การใช้สื่อในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาหลักการพูดในที่ชุมชน กลวิธีทางวาทศิลป์ การวิเคราะห์ผู้ฟังและโน้มน้าวใจ โดยรู้จักใช้ภาษาน้ำเสียง ท่าทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ การฝึกพูดในที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหัวข้อที่หลากหลาย โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญจากสุนทรพจน์ การบรรยาย ข่าว รายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน ภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาท้องถิ่น และข้อโต้แย้งในประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

   3 (2-2-5)
   6300074

   การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

   การฟังและวิเคราะห์ถ้อยคำ สุนทรพจน์ หรือบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการ ภาพยนตร์ รายการทีวี ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันได้ การพูดและการนำเสนอจากข้อมูลที่ซับซ้อน และการต่อยอดทางความคิดจากประเด็นที่สรุปได้อย่างมีเหตุผล การวิเคราะห์บทบาทวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ การศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผ่านการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน

   3 (3-0-6)
   6300075

   การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

   ประเภทของการเขียนชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การเขียนบรรยาย การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง การเขียนเป็นเหตุเป็นผล การเขียนตามลำดับขั้นตอน และการเขียนเชิงโต้แย้ง การฝึกเขียนเรียงความโดยใช้คำโยงความที่หลากหลายเพื่อสร้างแนวความคิดในการเขียน

   3 (2-2-5)
   6300076

   การเขียนเชิงวิชาการ

   โครงสร้างและกลไกในการเขียนงานเชิงวิชาการ การอ้างข้อความและการเขียนบรรณานุกรม การเขียนอ้างอิง การเขียนโครงงาน และการเขียนรายงานการวิจัย

   3 (2-2-5)
   6300077

   ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา

   ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหา การวิจัย ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัยทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6300078

   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   การค้นคว้า หรือการวิจัยตามความสนใจ ความถนัด ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมแลคณะกรรมการ การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปเล่มของรายงานอย่างเป็นระบบ

   1 (0-3-1)
   6300079

   สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ

   การอ่านและการออกเสียงสัทอักษรของคำ และประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้การลงเสียงหนัก และทำนองเสียงได้ถูกต้อง และการถ่ายทอดเสียงโดยใช้สัทอักษรได้

   3 (2-2-5)
   6300080

   วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

   โครงสร้างระดับคํา ซึ่งครอบคลุมถึงการวิเคราะห์หน่วยคำและหน่วยเสียง การสร้างคํา ความสัมพันธ์ของคํา ที่ประกอบเป็นประโยค ชนิดของคำ ประเภทต่าง ๆ ทางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ ของคำในวลี ความสัมพันธ์ของวลีในประโยค และวิเคราะห์หน่วยโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ ในระดับคำ วลี อนุพากย์ และโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ โดยใช้ทฤษฎีวากยสัมพันธ์

   3 (3-0-6)
   6300081

   อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ

   การวิเคราะห์หลักการทางด้านความหมายของภาษาในเชิงทฤษฎีเงื่อนไข ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวภาษา สิ่งอ้างถึง และสัญญาณ ประเภทของความหมายคํา ความหมายในระดับที่สูงกว่าคํา และหลักการทางความหมายของภาษาในเชิงการสื่อสาร ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและปริบท หรือสถานการณ์ที่ใช้ภาษา บทบาทของความรู้ทางโลกต่อการตีความและการใช้ภาษา การอ้างและเจตนาของผู้พูด การเข้าใจของผู้ฟัง อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังต่อการใช้ภาษา รวมทั้งการตีความและวิเคราะห์ถ้อยคำ และความสุภาพในการใช้ภาษา

   3 (2-2-5)
   6300082

   การวิเคราะห์บทสนทนา

   แนวคิดและหลักการทางภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์บทสนทนาในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั้งโครงสร้างของการสนทนาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์บทสนทนา โดยการสังเกต บันทึกและถอดเสียง

   3 (2-2-5)
   6300083

   ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

   การตีความและการวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วอังกฤษและอเมริกันประเภทต่าง ๆ ที่คัดสรร เช่น เรื่องสั้น และนวนิยาย เน้นความสําคัญของมุมมอง ลีลา การเขียน และเทคนิคที่ใช้ในงานร้อยแก้วสมัยใหม่ และในสื่อรูปแบบอื่น ๆ

   3 (3-0-6)
   6300084

   ร้อยกรองภาษาอังกฤษ

   การตีความและการวิเคราะห์กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ที่คัดสรร โดยเน้นองค์ประกอบสําคัญของกวีนิพนธ์ เช่น รูปแบบ ฉันทลักษณ์ และเครื่องมือทางกวีนิพนธ์

   3 (3-0-6)
   6300085

   การละครเบื้องต้น

   ลักษณะและองค์ประกอบของบทละครที่คัดสรร โดยเน้นการศึกษางานที่เป็นโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม รวมถึงเทคนิคสําคัญของบทละคร และการบูรณาการเข้ากับสื่อสมัยใหม่

   3 (3-0-6)
   6300086

   วรรณกรรมสําหรับเด็ก

   รูปแบบวรรณกรรมเด็กที่ประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยศึกษาคําจํากัดความ ภาษาและลีลา การเขียน บทบาทเชิงอุดมการณ์และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมด้านอื่นๆ

   3 (3-0-6)
   6300087

   การแปลบันเทิงคดีและสารคดี

   การแปลงานเขียนประเภทบันเทิงคดีและสารคดีจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยการแปลตัวบทประเภทแสดงความรู้สึก การประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภทให้ได้ใจความถูกต้องและครบถ้วน

   3 (2-2-5)
   6300088

   การแปลเพื่องานอาชีพ

   การฝึกแปลตัวบทประเภทโน้มน้าว ตัวบทคัดสรรจากสุนทรพจน์ และตัวบทในหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจโรงแรม งานบริการ การท่องเที่ยว จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยการประยุกต์ใช้หลักการแปลและภาษาที่เหมาะสมกับตัวบทแต่ละประเภท การวิเคราะห์ภาษาต้นฉบับ การแปลศัพท์ การแปลสำนวน การใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และนำมาปรับใช้ในการแปลได้อย่างเหมาะสมกับตัวบท

   3 (2-2-5)
  3. วิชาเลือก (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300038

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1

   คําศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300039

   ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2

   คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเน้นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่และวัฒนธรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6300089

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1

   ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ เน้นการสื่อสารระหว่างสำนักงาน คำศัพท์ เเละสำนวนที่ใช้ในธุรกิจ ต่าง ๆ จากหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจ ได้แก่ การจัดการในสำนักงาน เช่น บุคลากรและหน้าที่ การนัดหมาย การติดต่อทางสังคม การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในสำนักงาน บันทึกช่วยจำ ป้ายประกาศ จดหมายติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ เเละจดหมายสมัครงาน

   3 (3-0-6)
   6300090

   ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2

   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความสามารถที่กำหนดในด้านวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจพร้อมกับ การพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน เช่น การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจระหว่างองค์กร การจัดการข้อร้องเรียน ของลูกค้า และการเขียนบันทึกการประชุม อีกทั้งการผสานการปฏิสัมพันธทางธุรกิจกับวาทกรรม การสื่อสารในสถานการณ์จริง การฝึกฝนเพื่อสร้างทักษะด้วยกิจกรรมการแก้ปัญหาในสถานการณ์จําลอง

   3 (3-0-6)
   6300091

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 1

   ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลด้านการโรงแรมเบื้องต้น ตลอดจนทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกภัตตาคาร และแผนกแม่บ้าน

   3 (3-0-6)
   6300092

   ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม 2

   คําศัพท์และถ้อยคําภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างพนักงานและแขกที่มาพักที่โรงแรมในแผนกต่าง ๆ เช่น การจองที่พัก การลงทะเบียนเข้าและออกจากที่พัก การรับคําสั่ง การรับเรื่องร้องทุกข์ และการออกใบเสร็จ เป็นต้น

   3 (3-0-6)
   6300093

   ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน

   ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์นิตยสาร แผ่นพับโฆษณา กําหนดการเดินทาง โฆษณาในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เป็นต้น โดยการเน้นลักษณะโครงสร้างภาษาและคําศัพท์ภาษาที่ใช้ ในหัวข้อข่าว ภาษาโฆษณาประชาสัมพันธ์ บทความ จดหมายข่าว โฆษณาเชิงธุรกิจและโฆษณาย่อย บทพูดในวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการอ่านตีความและอภิปรายความหมาย

   3 (3-0-6)
   6300094

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1

   การพูดและการเขียนที่ใช้ในงานเลขานุการและงานสํานักงานทั่วไปรวมทั้งฝึกทักษะ ต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการพูดและทักษะการเขียน

   3 (3-0-6)
   6300095

   ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการและสำนักงาน 2

   การพูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานในสำนักงานทั่วไปกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น หัวข้อต่าง ๆ เช่น การจำลองสถานการณ์การติดต่อทางโทรศัพท์ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเลขานุการและลูกค้า รวมทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เน้นความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาของเลขานุการและลักษณะต่าง ๆ การฝึกใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น การเขียนบันทึกช่วยจำเพื่อแจ้งเวียนการประชุม วาระการประชุม รายงานสรุปสั้นและบันทึกการประชุมเพื่อใช้สำหรับการจำลองสถานการณ์การประชุม

   3 (3-0-6)
   6300096

   ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาดและการธนาคาร

   คําศัพท์ สํานวนภาษา หลักการสําคัญ วิธีปฏิบัติที่ใช้ในด้านการธนาคาร การเงิน และการตลาด โดยเน้นทักษะการพูดและการอ่าน เช่น ประเภทของธนาคาร บริการของธนาคาร บริการธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คําศัพท์เกี่ยวกับเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หนี้และเครดิต และการลงทุน (หุ้น พันธบัตร ฯลฯ) และวิธีปฏิบัติ หัวข้อพื้นฐานทางการตลาด ส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดระดับนานาชาติและเหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาด)

   3 (3-0-6)
   6300097

   ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานราชการและเอกชน การเขียนเอกสารข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ในการสมัครงาน การพูดบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การอ่านประกาศและบทอ่านเกี่ยวกับงาน การเชื้อเชิญ และการนัดหมาย การเขียนบันทึก การเขียนจดหมาย และการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300098

   ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ

   คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริการต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ร้านขายของ การดูแลลูกค้า และบริการต่าง ๆ ของสถานประกอบการ

   3 (3-0-6)
   6300099

   ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์

   ทฤษฎีและการฝึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระดับสากล การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมขององค์กร การฝึกใช้คำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ในสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ

   3 (3-0-6)
   6300100

   ภาษาอังกฤษสำหรับการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ

   ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ คำศัพท์ทางการพยาบาลและการแพทย์

   3 (3-0-6)
   6300101

   ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย

   คำศัพท์และถ้อยคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความหมาย และตัวอย่างของการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

   3 (3-0-6)
   6300104

   ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการสายการบิน

   คำศัพท์ การแสดงออกด้านภาษา วัฒนธรรม ทั้งการให้บริการภาคพื้นดินและบนเครื่องบิน การบริการผู้โดยสาร การประกาศ การออกตั๋วเครื่องบิน และการเช็คอินขึ้นเครื่อง การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน และสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบิน ความเข้าใจ และการอ่านตารางเที่ยวบิน กฎและข้อบังคับพื้นฐานด่านตรวจคนเข้าเมือง การฝึกทักษะการพูดสนทนาและการเขียนอย่างคล่องแคล่ว ในการให้บริการงานสายการบิน

   3 (3-0-6)
  4. วิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6300102

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

   การเตรียมฝึกประสบการณ์จำลองการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชน การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียน เช่น ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตำรวจท่องเที่ยว การโรงแรม การท่องเที่ยว งานธุรกิจ งานธนาคาร งานเช่ารถ และอื่น ๆ

   1 (0-2-1)
   6300103

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ

   การฝึกประสบการณ์ให้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ภายในหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อกันอยู่เป็นปกติ

   5 (300)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23