Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (100 หน่วยกิต)
  1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200489

   แคลคูลัส 1

   การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

   3 (3-0-6)
   6200490

   แคลคูลัส 2

   ลำดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกำลัง อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมโลรองต์เมทริกซ์และตัวกำหนด ค่าลำดับขั้นของเมทริกซ์ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์ หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ

   3 (3-0-6)
   6200491

   แคลคูลัส 3

   สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่หนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และ เชิงตัวเลข การแปลงลาปลาซกับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ พีชคณิตของเวกเตอร์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล การหาอนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเส้น ตามผิว และตามปริมาตร ระบบพิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบทของกรีน เกาส์และสโตกส

   3 (3-0-6)
   6200492

   เคมีสำหรับวิศวกร

   แนะนำเคมีสำหรับวิศวกร ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรม ตารางธาตุและสมบัติธาตุ ก๊าซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย แผนภาพสมดุลสำหรับวัสดุวิศวกรรม สมดุลเคมี เทอร์โมไดนามิกส์สำหรับวิศวกรรม จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี พื้นฐานเคมีสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200493

   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาเคมีสำหรับวิศวกร

   1 (0-2-1)
   6200494

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส และพื้นฐานการคำนวณทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม และการคำนวณพื้นฐานทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (3-0-6)
   6200495

   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ สภาพนำยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนำคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนำแสงและการใช้การสื่อสาร อะตอม โมเลกุล นิวเคลียส และบิกแบง และการคำนวณพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและหลักการอิเล็กทรอนิกส์

   3 (3-0-6)
   6200496

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1

   1 (0-2-1)
   6200497

   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2

   1 (0-2-1)
  2. วิชาเฉพาะพื้นฐาน (วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม) (25 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200498

   ปรับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

   ปรับพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ การแก้สมการ การแยกตัวประกอบ เมทริกซ์ อนุพันธ์และปริพันธ์ ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรเบื้องต้น

   1 (2-0-1)
   6200499

   การเขียนแบบวิศวกรรม

   การใช้เครื่องมือและการเขียนตัวอักษร การเขียนแบบร่างด้วยมือ การสร้างรูปเรขาคณิต การเขียนภาพออโธกราฟฟิค การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัดวิวช่วย เรขาบรรยายเบื้องต้น การเขียนแบบประกอบ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200500

   กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 1

   ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล ความเสียดทาน หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ และปฏิบัติการทางกลศาสตร์เชิงวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6200501

   วัสดุวิศวกรรม

   คุณสมบัติและโครงสร้างของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอร์ ความสัมพันธ์โครงสร้างทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุล กรรมวิธีทางความร้อน โครงสร้างทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกร่อน การเสื่อมสภาพ วิเคราะห์ความวิบัติ และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ

   3 (2-2-5)
   6200502

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม

   หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาขั้นสูง การกำหนดชนิดของตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม

   3 (2-2-5)
   6200503

   อุณหพลศาสตร์

   หลักการพื้นฐานและปฏิบัติการทดลองคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ งานและความร้อน ก๊าซอุดมคติ กฎข้อที่หนึ่งและข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี การถ่ายโอนความร้อนและการแปลงผันพลังงานเบื้องต้น และปฏิบัติการทดลองการถ่ายโอนความร้อน

   3 (2-2-5)
   6200504

   กลศาสตร์ของไหล

   คุณสมบัติของของไหล การอนุรักษ์มวลและปริมาตร สมดุลสถิตย์ของของไหล สมการของเบอร์นูลลี สนามการไหล การไหลแบบไม่ทรงตัวและแบบอัดตัวได้ สมการโมเมนตัมและพลังงาน ความสัมพันธ์ทางความเค้นความเครียดของของไหล สมการความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้าย พร้อมปฏิบัติการทดลองการวัดการไหล การไหลในท่อ

   3 (2-2-5)
   6200505

   กลศาสตร์ของแข็ง

   แรงและความเค้น ความเครียด คุณสมบัติทางกลของวัสดุ แรงในแนวแกน การบิด การดัดและการโก่งงอ น้ำหนักบรรทุกกระทำร่วม การแปลงความเค้นและความเครียด

   3 (2-2-5)
   6200506

   กระบวนการผลิต

   พื้นฐานของกระบวนการผลิต การหล่อ การขึ้นรูป การเชื่อม ผงโลหะวิทยา การขึ้นรูปโลหะด้วยวิธีร้อนและเย็น การตัด กลึง ไส เจาะ กัด ขนาดและการทำผิวเรียบ การวัดและตรวจสอบความสัมพันธ์ของกระบวนการผลิตและวัสดุ และค่าใช้จ่ายในการผลิต และปฏิบัติการกระบวนการผลิต

   3 (2-2-5)
   6200507

   วงจรไฟฟ้า

   หน่วยทางไฟฟ้า นิยาม และองค์ประกอบวงจร แรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า พลังงาน แหล่งจ่ายพลังงาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ทฤษฎีวงจรและการวิเคราะห์ กฎของเคอร์ชอฟ การแบ่งแรงดันและกระแส การวิเคราะห์แบบโนดและเมช ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน ทฤษฎีซุปเปอร์โพซิชั่น การถ่ายโอนกำลังสูงสุด วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสอง สภาวะคงตัวของสัญญาณซายด์ คุณสมบัติสัญญาณซายด์ เฟสเซอร์ การวิเคราะห์วงจรกระแสสลับ กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้าสามเฟส และฝึกปฏิบัติการ

   1 (0-3-0)
   6200508

   ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานวิศวกรรม

   ทักษะพื้นฐานทางด้านช่าง และการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม ทักษะการทำงานบนเครื่องจักรกลการผลิตพื้นฐาน งานเชื่อม งานขึ้นรูป งานกลึง งานตะไบ หลักการทำงานในโรงฝึกปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

   0 (0-3-0)
  3. วิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรม (33 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200509

   ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

   ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบ การกำหนดขนาด มาตรฐานเกลียว การกำหนดผิวชิ้นงาน พิกัดงานสวม พิกัดเผื่อรูปทรงและตำแหน่ง แผนผังโรงงาน

   1 (0-3-0)
   6200510

   โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรล

   พื้นฐานการควบคุมแบบอันดับ พีแอลซี การโปรแกรมภาษาแลดเดอร์ คำสั่งและอุปกรณ์เชื่อมต่อสาหรับการควบคุมแบบอันดับ คำสั่งและอุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษของพีแอลซี การติดต่อสื่อสารระหว่างพีแอลซีกับเครื่องมือควบคุมอื่นๆ การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม การเลือก การติดตั้งและการทดสอบพีแอลซี

   3 (2-2-5)
   6200511

   กลศาสตร์เครื่องจักรกล

   จลศาสตร์และพลศาสตร์ของกลไกเครื่องจักรกล เครื่องต่อ ชุดเฟืองและระบบทางกล การขจัด ความเร็วและความเร่งในเครื่องจักร สมดุลของมวลที่เคลื่อนและหมุน ผลของไจโร

   3 (2-2-5)
   6200512

   การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

   หลักการพื้นฐานของการออกแบบเครื่องจักรกล สมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ อิทธิพลความเค้น การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลย่อย ฝึกปฏิบัติการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   6200513

   การควบคุมอัตโนมัติ

   แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ ฟังก์ชันถ่ายโอน แบบจําลองของระบบใน โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ แบบจําลองพลวัตและผลตอบสนองของระบบพลวัต ระบบอันดับหนึ่ง และอันดับสอง การควบคุมวงเปิดและวงปิด การควบคุมแบบป้อนกลับและความไว ชนิดของระบบ ป้อนกลับ หลักการและเงื่อนไขของระบบที่มีเสถียรภาพ ระเบียบวิธีของการทดสอบเสถียรภาพ โลกัสของราก แผนภาพโบเด

   3 (2-2-5)
   6200514

   การทำความเย็นและการปรับอากาศ

   หลักการเบื้องต้นของการทำความเย็น วัฏจักรทางเทอร์โมไดนามิกส์ของการทำความเย็น ระบบทำความเย็นระบบต่าง ๆ น้ำยาของระบบทำความเย็น คอมเพรสเซอร์ อีวาโปเรเตอร์ คอนเดนเซอร์ระบบควบคุมการทำงาน. ท่อน้ำยาและอุปกรณ์ ห้องเย็นและห้องแช่แข็งระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ การหาภาระของการปรับอากาศ การหาภาระของการทำความเย็น ความชื้นในอากาศ การถ่ายเทอากาศและกระจายลม การออกแบบท่อลม และการทดลองการทำความเย็นและการปรับอากาศ

   3 (2-2-5)
   6200515

   การถ่ายเทความร้อน

   รูปแบบการถ่ายเทความร้อน การนำความร้อนที่สภาวะคงตัวในหนึ่งมิติและสองมิติ การนำความร้อนที่สภาวะไม่คงตัว การวิเคราะห์เชิงมิติของการพาความร้อน รูปแบบของการพาความร้อน เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การแผ่รังสีความร้อน และโครงงานการถ่ายเทความร้อน

   3 (2-2-5)
   6200516

   การสั่นสะเทือนเชิงกล

   นิยามและส่วนประกอบของระบบสั่นสะเทือนทางกล การหาสมการของการ เคลื่อนตัวของระบบต่างๆ ทั้งแบบระดับความเสรีหนึ่งขั้นและหลายขั้น การสั่นสะเทือนแบบอิสระ และแบบบังคับ การหาผลเฉลยของระบบสั่นสะเทือนทางกลการหาความถี่ ธรรมชาติและรูปลักษณ์ ของการสั่นสะเทือนของระบบต่อเนื่องความถี่

   3 (2-2-5)
   6200517

   เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน

   กระบวนการของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน อุณหพลศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์เครื่องยนต์ กระบวนการเผาไหม้ การวิเคราะห์ กระบวนการของเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เชื้อเพลิง การน็อกและคุณสมบัติต้านทานการน๊อกของเชื้อเพลิง ระบบการป้อน เชื้อเพลิง มลพิษจากเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและการควบคุม การหล่อลื่น สมรรถนะและออกแบบเครื่องยนต์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยียานยนต์

   3 (2-2-5)
   6200519

   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 1

   ศึกษาเบื้องต้นในโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตรที่น่าสนใจ สำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อโครงงาน อภิปรายเนื้อหาเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ผู้สอน โดยโครงงานที่ทำอาจเป็นงานวิจัย งานออกแบบและพัฒนา งานผลิตหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร และนำเสนอหัวข้อโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานข้อเสนอเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   6200520

   โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 2

   ดำเนินการทำโครงงานในในหัวข้อที่นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาแล้ว ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นักศึกษารายงานความก้าวหน้า และนำเสนอผลการดำเนินโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชาในรูปแบบการนำเสนอพร้อมรายงานโครงงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

   1 (0-3-0)
   6200521

   สัมมนาทางวิศวกรรม

   สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นด้านวิศวกรรมในระดับชุมชนหรือระดับประเทศ การฝึกการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมสัมมนาในระดับประเทศ

   1 (0-3-0)
   6200529

   คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเครื่องกล

   การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและวิเคราะห์ปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกล สร้างแบบจำลองและติดตามพฤติกรรมแบบจำลองของปัญหาด้านวิศวกรรมเครื่องกลและงานที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6200999

   ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรเครื่องกล 1

   พื้นฐานการทำการทดลอง การใช้เครื่องมือ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การเขียนและจัดทำรายงานปฏิบัติการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ของของแข็งและของไหล การสั่นสะเทือน

   0 (0-3-0)
   6201000

   ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรเครื่องกล 2

   ปฏิบัติการทางกลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน

   0 (0-3-0)
   6201001

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม

   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม บทความเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม คู่มือการใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ ฝึกทักษะในการอ่าน บันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งการนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

   3 (3-0-6)
   6201002

   ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

   เตรียมความพร้อมและฝึกฝนภาษาอังกฤษนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตรฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและ เขียน ในบริบทการทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง

   3 (3-0-6)
  4. วิชาเฉพาะด้านเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200451

   ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต

   ความสำคัญและลักษณะประจำพันธุ์พันธุ์ของข้าวในท้องถิ่น เกี่ยวกับการผลิตข้าวในสถานการณ์ปัจจุบัน กระบวนการผลิตข้าว วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการดิน น้ำและปุ๋ย เงื่อนไขการผลิตข้าวเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) และมาตรฐานอินทรีย์

   3 (2-2-5)
   6200452

   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว

   ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการลดความชื้นด้วยวิธีการต่างๆ การเก็บรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในโรงเก็บ รวมถึงการปนเปื้อนของเชื้อราต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6200453

   การจัดการโรงสี

   การบริหารการจัดการโรงสีข้าว การจำแนกชนิดและพันธุ์ข้าว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการสี มาตรฐานสินค้าข้าวไทยและตรวจสอบ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องสีข้าวและการบำรุงรักษาเบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6200454

   การออกแบบและประยุกต์เกษตรอัจฉริยะบนระบบไอโอที

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม การควบคุมทางการเกษตร การทำงานของอุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ IoT เพื่อเชื่อมต่อทางการเกษตร

   3 (2-2-5)
   6200518

   วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง

   เครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์กังหันก๊าซ เครื่องกังหันไอน้ำ การสันดาปด้วยเชื้อเพลิงปกติ และเชื้อเพลิงทดแทนอย่างอื่น ประสิทธิภาพและอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มลภาวะจากการเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังเพื่อผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก พร้อมปฏิบัติการด้านเครื่องจักรและโรงจักรต้นกำลัง

   3 (2-2-5)
   6200522

   หลักการอิเล็กทรอนิกส์

   อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ออปแอมป์ คุณสมบัติแรงดันและกระแส และการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200523

   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

   คุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ไดโอดกำลัง เอสซีอาร์ จีทีโอ ทรานซิสเตอร์กำลังสูง มอสเฟท ไอจีบีที คุณสมบัติของสารแม่เหล็ก แกนของหม้อแปลงกำลังแบบต่างๆ เช่น แกนเหล็ก แกนเฟอร์ไรต์ แกนแบบผงเหล็ก การเปลี่ยนชนิดของไฟฟ้า การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ การเปลี่ยนแปลงความถี่ การขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง การควบคุมมอเตอร์แบบเหนี่ยวนำ และแบบซิงโครนัส และและฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200524

   การขับเคลื่อนทางไฟฟ้า

   ส่วนประกอบการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า คุณลักษณะของโหลด ย่านการทำงานของการขับเคลื่อนทางไฟฟ้า วิธีการเบรกของมอเตอร์ไฟฟ้า การคำนวณหาขนาดและการส่งกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้า คุณลักษณะของแรงบิดและความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้า การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรง การขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ ระบบขับเคลื่อนเซอร์โว การประยุกต์ใช้งานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ในหุ่นยนต์การเกษตรในอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6200525

   ระบบควบคุมแนวใหม่

   ระบบเหมาะที่สุด และสโตคาสติกเบื้องต้น ทฤษฎีเสถียรภาพ วิธีโดยตรงของ ลอาพูนอฟ เงื่อนไขโปปอป การควบคุมโมดัล ตัวสังเกตเต็มอันดับและลดอันดับ

   3 (2-2-5)
   6200526

   ไมโครคอนโทรลเลอร์

   สถาปัตยกรรมไมโครคอนโทรลเลอร์ หน่วยประมวลผลกลาง บัส หน่วยความจำ หน่วยรับและส่งข้อมูล เทคนิคการเชื่อมต่อและการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200527

   การจำลองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

   การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแมทแล็บ ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแมทแลบเนื้อหาวิชาประกอบด้วยการทบทวนการใช้โปรแกรมแมทแลบการวิเคราะห์สมการถดถอยและการหาค่าพารามิเตอร์ในสมการการแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาสภาวะเหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ การใช้โปรแกรมซิมูลิงค์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม

   3 (2-2-5)
   6200528

   ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

   หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบไฮดรอลิกส์ประกอบด้วย ปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ ท่อและข้อต่อสัญลักษณ์ไฮดรอลิกส์และแผนภาพวงจร หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบนิวแมติกส์ประกอบด้วยปั๊ม วาล์ว กระบอกสูบ ท่อและข้อต่อ สัญลักษณ์นิวแมติกส์และแผนภาพวงจร ฝึกทักษะด้านการบำรุงรักษาและแก้ปัญหาในวงจรไฮครอลกิกส์และนิวแมติกส์

   3 (2-2-5)
   6200530

   เทคโนโลยีพลังงานสำหรับยานยนต์

   เทคโนโลยียานยนต์ทางด้านพลังงาน เชื้อเพลิงและการสันดาป สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์ก๊าซโซลีน เทคโนโลยีพลังงานและเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับยานยนต์ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฮบริดจ์ เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในยานยนต์ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับยานยนต์ ฝึกปฏิบัติการทดลองการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานสำหรับยานยนต์ในท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200531

   การออกแบบระบบความร้อน

   กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่จำเป็นในการพิจารณาออกแบบทางวิศวกรรม การเลือกอุปกรณ์ตามความต้องการของระบบความร้อน การสร้างสมการจากข้อมูล สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์ ปฏิบัติการทดลองการจำลองการทำงานของระบบพลังงาน และเลือกขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด

   3 (2-2-5)
   6200532

   เทคโนโลยีการอบแห้ง

   ความรู้พื้นฐานของการอบแห้ง คุณสมบัติของอากาศชื้นและอากาศแห้ง ปริมาณความชื้นในวัสดุอบแห้ง คุณสมบัติเชิงความร้อนในวัสดุอบแห้ง โครงสร้างภายในของวัสดุอบแห้ง การเคลื่อนที่ของอากาศ การถ่ายเทมวลระหว่างวัสดุอบแห้งกับอากาศ ระบบการอบแห้งแบบต่าง ๆ การอบแห้งเมล็ดพืช อาหาร และผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาวัสดุที่อบแห้งแล้ว การวิเคราะห์พลังงานที่ใช้ในการอบแห้ง ปฏิบัติการทดลองการอบแห้งเมล็ดพืช อาหาร และผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   6200533

   การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

   ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข ระเบียบวิธีวิเคราะห์ และวิธีทดลอง ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน การประยุกต์หลักการนำ การพา การแผ่รังสี การควบแน่น การเดือด ความเค้น และการสั่นสะเทือนมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

   3 (2-2-5)
   6200534

   การติดตั้งอุปกรณ์และระบบวัดในโรงเรือน

   ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์เพื่อการใช้งานของวิทยาการโรงเรือนปลูกพืช ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับคุณลักษณะพื้นฐานและชนิดของโรงเรือน การออกแบบและเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์และระบบเซนเซอร์ การจัดการและควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในในโรงเรือน เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ประกอบโรงเรือนปลูกพืช

   3 (2-2-5)
   6200535

   การจัดการฟาร์มและนวัตกรรมเกษตร

   การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

   3 (2-2-5)
   6200536

   พัดลม เครื่องสูบและระบบการจ่าย

   การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของพัดลม กฎของพัดลม การคํานวณกําลังขับ การกําหนดขนาดพัดลม ระบบการกระจายและการติดตั้ง การจําแนกประเภทและลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบ กฎสัมพรรคภาพ การคํานวณเฮดลอสและการคํานวณกําลัง เส้นโค้งเฮดของระบบ การต่อเครื่องสูบแบบอนุกรมและขนาน การเกิดโพรงอากาศ ปรากฏการณ์น้ำกระแทก การปรับแก้สมรรถนะเครื่องสูบสําหรับของเหลวหนืด การออกแบบบ่อสูบ การติดตั้งและบํารุงรักษาระบบสูบ การประยุกต์ใช้เครื่องสูบ

   3 (2-2-5)
   6200537

   การออกแบบระบบชลประทานในฟาร์ม

   ส่วนประกอบของระบบชลประทานในฟาร์ม การเลือกวิธีการให้น้ำชลประทาน การออกแบบและการประเมินผล วิธีการให้น้ำชลประทานแบบผิวดิน ฉีดฝอยและจุลภาค การออกแบบระบบกระจายน้ำ ระบบควบคุมนาและ ระบบระบายน้ำในฟาร์ม การออกแบบระบบท่อส่งน้ำเพื่อการชลประทาน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนของการพัฒนาระบบชลประทานในฟาร์ม

   3 (2-2-5)
   6200539

   การทำแห้งและการเก็บรักษาข้าว

   ทฤษฎีการทําแห้ง ระบบการตาก หลักการเคลื่อนที่ของอากาศ การอบผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยลมร้อน การหาความชื้น ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิ ปริมาณความชื้นสมดุล การ ออกแบบเครื่องทําแห้ง วิธีการเก็บรักษาผลิตผลเกษตร ไซโล

   3 (2-2-5)
   6200540

   วิศวกรรมโรงสีข้าว

   พื้นฐานวิศวกรรมโรงสีข้าว อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพข้าว การทําความสะอาดข้าวเปลือก การทําแห้งและการเก็บรักษาข้าว การสีข้าวเปลือก การแยกแกลบออกจากข้าวสาร การขัดขาว ขัดมันข้าวสาร การคัดขนาดข้าวสารและการบรรจุถุง และการฝึกปฎิบัติ

   3 (2-2-5)
   6200541

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

   กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตั้งแต่การออกแบบถึงการค้าเกณฑ์ การออกแบบเพื่อให้สามารถผลิตและประกอบได้เทคโนโลยีการออกแบบที่ เหมาะสม การสร้างต้นแบบและการผลิตเครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุ สำหรับการผลิตการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทดสอบต้นทุนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   6200542

   วิศวกรรมการซ่อมบำรุง

   แนวความคิดในงานซ่อมบำรุงสถิติการชำรุดขัดข้อง และการวิเคราะห์สาเหตุระบบซ่อมบำรุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรมซ่อมบำรุง การควบคุมอะไหล่ ทรัพยากรบุคคลในงานซ่อมบำรุง การวัดผลงานซ่อมบำรุงและการประเมินระบบเพื่อการปรับปรุง ฝึกปฏิบัติการออกแบบแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

   3 (2-2-5)
   6200543

   วิศวกรรมความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง

   ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัย งานซ่อมบำรุง การบริหารความปลอดภัยวิศวกรรมความปลอดภัยในงานเฉพาะด้าน การวิเคราะห์สาเหตุระบบซ่อมบำรุงป้องกัน การวางแผนและควบคุมกิจกรรม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200544

   การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน

   หลักเบื้องต้นของการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจวัดการใช้พลังงาน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และแผนอนุรักษ์พลังงาน และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200545

   เศรษฐศาสตรืวิศวกรรม

   การวิเคราะห์ผลเชิงเศรษฐศาสตร์ของการตัดสินใจ ทางวิศวกรรมภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอนวิธีการวัดค่าเทียบเท่าโดยการวิเคราะห์การลงทุนรวม และการวิเคราะห์การลงทุนเพิ่มการประยุกต์การวิเคราะห์ทดแทน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวิเคราะห์โครงการของภาครัฐบาลรวมทั้งผลของภาษีเงินได้และผลของเงินเฟ้อ และปฏิบัติการการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม

   3 (2-2-5)
   6200546

   การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

   เทคนิคการออกแบบและการวางผังโรงงาน การเลือกตั้งโรงงาน การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยและสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผังใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและการนำเสนอผัง ระบบการเคลื่อนย้ายวัสดุ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับผังโรงงาน ปฏิบัติการทดลองออกแบบผังโรงงาน

   3 (2-2-5)
   6200547

   การวางแผนและควบคุมการผลิต

   ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้ เทคนิคการพยากรณ์ การจัดการวัสดุคงคลัง การจัดลำดับและตารางการผลิต การควบคุมการผลิต เทคนิคสมัยใหม่ในการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และปฏิบัติการออกแบบการวางแผนและควบคุมการผลิต

   3 (2-2-5)
   6200548

   เครื่องจักรพลังงาน

   หลักการของอุปกรณ์เครื่องจักรกลพลังงาน ลักษณะการทำงาน การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ของมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม เครื่องอัดอากาศ การทำความเย็น หม้อไอน้ำ การเลือกประเภทและชนิดอุปกรณ์เครื่องจักรกลพลังงานมาใช้งานและปฏิบัติการเครื่องจักรกลพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6200549

   เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

   สถานการณ์พลังงานทดแทน เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ผลกระทบของการใช้พลังงาน สภาพสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน แหล่งพลังงานจากธรรมชาติ และปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน

   3 (2-2-5)
   6200550

   การออกแบบระบบพลังงานทดแทน

   หลักการออกแบบทางวิศวกรรมพลังงานทดแทน ระบบที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ที่สุด การจำลองระบบของอุปกรณ์ทางความร้อนและไฟฟ้า ปฏิบัติการการนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ ในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

   3 (2-2-5)
   6200551

   การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

   สถานการณ์พลังงาน หลักการอนุรักษ์พลังงาน ต้นทุนด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงาน ลักษณะการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขั้นตอนการจัดการพลังงาน และปฏิบัติการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6200552

   การตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานในอาคาร

   การตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นตอนการตรวจวัดพลังงาน การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมในการตรวจวัดวิเคราะห์ระบบพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในอาคารทั้งระบบทางไฟฟ้าและระบบความร้อน ปฏิบัติการตรวจวัด การบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ด้านพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6200553

   การตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานในโรงงาน

   การตรวจสอบพลังงานในงานอุตสาหกรรม การเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมในการตรวจวัดวิเคราะห์ระบบพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรมทั้งระบบทางไฟฟ้าและระบบความร้อน การสมดุลพลังงานในอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิคการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ปฏิบัติการตรวจวัด บันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานและวิเคราะห์ด้านพลังงาน

   3 (2-2-5)
   6200554

   การวิเคราะห์เชิงสถิติด้วยภาษาไพธอน

   การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแนวโน้ม ความเบี่ยงแบนมาตรฐาน การถดถอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ด้วยเครื่องมือสำหรับภาษาไพธอน

   3 (2-2-5)
   6200555

   การควบคุมสมองกลฝังตัวด้วยภาษาไพธอน

   คุณลักษณะและองค์ประกอบของระบบสมองกลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบฝังตัวโปรแกรมแบบฝังตัว ระบบแบบทันการณ์ ปัญหาด้านเวลาและการจัดตารางการทำงาน การประมวลผล กระบวนการออกแบบ และซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการพัฒนาระบบด้วยภาษาไพธอน

   3 (2-2-5)
   6200556

   กลยุทธิ์การสร้างรายได้และการลงทุน

   การวางแผนการเงิน กองทุนรวม LTF RTF ตลาดหุ้น วิเคราะห์งบตัวอย่าง การวิเคราะห์งบดุล งบกำไรขาดทุน วิธีวิเคราะห์กำไร งบกระแสเงินสด ประเมินธุรกิจ การประเมินมูลค่าหุ้น แบบจำลองในหุ้น

   3 (2-2-5)
   6200557

   การโปรแกรมวิศวกรรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วยภาษา C#

   ภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเลขฐาน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและการเขียนผังงานโปรแกรมเบื้องต้น โครงสร้างของโปรแกรม กฎในการเขียนโปรแกรม ชนิดของตัวแปรและนิพจน์ คำสั่งตัดสินใจ สั่งวนรอบ ฟังก์ชันและการส่งผ่านค่าให้ฟังก์ชัน อาร์เรย์ ตัวชี้ การอ้างอิงและการพัฒนาอัลกอริทึม การประกอบและการถ่ายทอดและคุณสมบัติ การโปรแกรมและการเขียนโปรแกรม OOP แนะนำการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ACE Software

   3 (2-2-5)
   6200558

   การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับที่ 1

   พื้นฐานของระบบหุ่นยนต์ โครงสร้าง ชนิด ประเภทและหลักการทำงานของหุ่นยนต์ ปรับตั้งค่าพื้นฐานหุ่นยนต์ได้ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในระดับพื้นฐานได้ การเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ทดสอบหุ่น การเซตตั้งค่าพื้นฐานของหุ่นยนต์ การทำงานแบบเครื่องมือบังคับ การเซตค่าการทำงานรวมกัน เขียนโปรแกรมด้วยประมวลผลและเคลื่อนไหวตามคำสั่ง

   3 (2-2-5)
   6200559

   การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับที่ 2

   ทฤษฎีระบบหุ่นยนต์ สมการทางพลศาสตร์ของหุ่นยนต์ ระบบความปลอดภัยของหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์จากภาษาระดับสูง C# การเขียนโปรแกรมแบบ OOP บน C# การเซตตั้งค่าขั้นสูงของหุ่นยนต์ การใช้คำสั่งให้หุ่นยนต์ทำงาน Motion Instruction เขียนโปรแกรมด้วย ACE และควบคุมรับส่งสัญญาณจาก PLC การเขียนโปรแกรมขั้นสูงให้หุ่นยนต์ทำตามคำสั่งหรือสื่อสารผ่าน PLC แนะนำการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ร่วมกับหุ่นยนต์การเกษตรในงานการผลิต แนะนำการเชื่อมโยงระหว่าง หุ่นยนต์และหุ่นยนต์การเกษตร

   3 (2-2-5)
   6200560

   เครื่องกลไฟฟ้า

   หลักการพื้นฐานของการแปรผันพลังงานกลไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า วงจรสมมูล การทดสอบและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์กระแสตรง หลักการพื้นฐานและโครงสร้างของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและมอเตอร์เหนี่ยวนำ การวิเคราะห์ลักษณะสมบัติในสถานอยู่ตัวและการทดสอบ และฝึกปฏิบัติการ

   3 (2-2-5)
   6200561

   การใช้งานพีแอลซีระดับ 1

   บทนำดิจิตอลพื้นฐาน ระบบเลขฐาน ประเภทโครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC การติดต่อสื่อและการใช้ PLC ร่วมกับอุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน, คำสั่งพิเศษ, ฝึกเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมการทำงานชุดจำลองและระบบต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6200562

   การใช้งานพีแอลซีระดับ 2

   ทฤษฎีระบบควบคุมอัตโนมัติ คำสั่งระดับสูงที่ใช้งานทั่วไป ระบบควบคุมอนาล็อก แนะนำระบบสื่อสารเครือข่ายของ PLC ฝึกปฏิบัติการการใช้คำสั่งควบคุมระบบต่าง ๆ

   3 (2-2-5)
   6201003

   การออกแบบระบบท่อและระบบชลประทานภายใต้แรงดัน

   ระบบเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ การเลือกเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ชลศาสตร์ของการไหลในท่อ การออกแบบระบบส่งน้ำและระบบควบคุม การออกแบบระบบชลประทาน แบบฉีดฝอยและแบบจุลภาค หลักการของระบบเครื่องจักรกลชลประทาน การออกแบบระบบการผสมปุ๋ยพร้อมการให้น้ำ

   3 (2-2-5)
  5. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200563

   เตรีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร การเตรียมพร้อมสู่ความสำเร็จ ความรู้ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงาน และการเขียนรายงานวิชาการ

   1 (0-3-0)
   6200564

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร เป็นเวลา 300 ชั่วโมง ในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

   5 (300)
   6200565

   เตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน โดยนักศึกษาต้องผ่านการอบรมอย่างน้อย 30 ชั่วโมง

   0 (30 ชั่วโมง)
   6200566

   สหกิจศึกษา

   นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 1 ภาคการเรียน สหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่ออาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทำการประเมินผล โดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23