Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (91 หน่วยกิต)
  1. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 1/2 (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200406

   เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลายและความเข้มข้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส สารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางเคม การใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฏี

   3 (2-2-5)
   6200407

   ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   องค์ประกอบของเซลล์ชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโนและโปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก เมตาบอลิซึมและการควบคุมเมตาบอลิซึมของชีวโมเลกุลเหล่านี้ เทคนิคการทำสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์และปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุล

   3 (2-2-5)
   6200408

   ชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ พลังงานในสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบการทำงานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตกับสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการเรื่องสารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และการแบ่งเซลล์เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ การจำแนกสิ่งมีชีวิต การแลกเปลี่ยนสาร การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การทำงานของระบบต่างๆในสัตว์ ฮอร์โมนพืช และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6200409

   จุลชีววิทยาสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา คุณสมบัติที่สำคัญ การเจริญเติบโต การควบคุมและการจำแนกแบคทีเรีย เห็ดรา ยีสต์ สาหร่าย โปรโตซัว จุลชีววิทยาทางอาหาร น้ำ ดิน อากาศ อุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เทคนิคประยุกต์ในงานจุลชีววิทยา

   3 (2-2-5)
   6200410

   พันธุศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร

   ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ จีน (Gene) และโครโมโซม การถ่ายแบบสารพันธุกรรม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกนิวเคลียส การกำหนดเพศ มัลติเปิลอัลลีล การควบคุมของจีนเชิงปริมาณและคุณภาพ การกลายระดับจีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร วิวัฒนาการและการกำเนิดสิ่งมีชีวิตใหม่

   3 (2-2-5)
   6200411

   คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร

   การคิดคำนวณและแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ การวัดในชีวิตประจำวัน ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ลำดับและอนุกรม การให้เหตุผล การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกับการประยุกต์ใช้สำหรับข้อมูลทางด้านการเกษตร คณิตศาสตร์สำหรับการจัดการทางด้านการเงิน และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

   3 (3-0-6)
  2. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2/2 (3 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200412

   พฤกษาศาสตร์

   ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช วิวัฒนาการ การจำแนกประเภท การรวบรวมเก็บตัวอย่างพืช ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6200413

   สัตววิทยา

   ชีววิทยาของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ การจำแนกประเภท การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาค การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว์ วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม

   3 (2-2-5)
   6200414

   มีนวิทยา

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลา รูปร่างและลักษณะภายในและภายนอก สิ่งปกคลุมและโครงร่างของตัวปลา ระบบการหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่ายของเสีย การรักษาสมดุลในร่างกายปลา ระบบประสาท อวัยวะรับความรู้สึกและอนุกรมวิธานของปลา

   3 (2-2-5)
  3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (16 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200415

   นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการเกษตร

   นิยามศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติด้านเกษตร

   3 (2-2-5)
   6200416

   เทคนิคการนำเสนองานภาษาอังกฤษ

   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ รูปแบบของการนำเสนอ และลักษณะการนำเสนอที่ดี ทักษะของผู้นำเสนอ หลักการนำเสนอ การเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ การตอบคำถามในการนำเสนอจิตวิทยาในการนำเสนอ จิตวิทยาในการนำเสนอ การนำเสนอเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

   3 (2-2-5)
   6200417

   หลักการจัดการที่ดี และมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร

   ระบบบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการวางแผนการผลิต การดูแลที่ดี เหมาะสมตามหลักวิชาการและสถานการณ์ปัจจุบัน การสร้างผลิตภัณฑ์ทางเกษตรที่ได้มาตรฐานรองรับ ศึกษาระบบการจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), FAO, GAP, GMP, HACCP, BRC และ ISO ฯลฯ

   3 (2-2-5)
   6200418

   การลดความสุญเปล่าของการผลิตทางการเกษตร

   การลดความสูญเปล่าด้านการเกษตรแบบลีน เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์เพื่อกำหนดประเด็นการพัฒนา (แผนภูมิสายธารคุณค่าด้านการเกษตร) เครื่องมือสำหรับการพัฒนา ระบบ ขั้นตอนการสร้างระบบการลดความสูญเปล่าด้านการเกษตรแบบลีน การนำแนวคิดระบบการผลิตแบบลีนไปประยุกต์ในงานด้านการเกษตร

   3 (2-2-5)
   6200419

   สถิติและการวาแผนการทดลองทางการเกษตร

   ความหมายและความสำคัญของสถิติและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร พื้นฐานการคำนวณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน หลักการวางแผนการทดลองทางการเกษตร การวางแผนการทดลองทางการเกษตรแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ แปลผลการวิเคราะห์ทางสถิติ การนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ และการเขียนรายงานผลการทดลอง

   3 (2-2-5)
   6200420

   สัมมนาทางการเกษตร

   การอภิปรายกลุ่ม การเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชในประเทศไทย หรือของต่างประเทศ

   1 (0-2-1)
  4. กลุ่มวิชาชีพบังคับ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (30 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200441

   การวิเคราะห์และการจัดการคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   คุณสมบัติของน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจวัด วิเคราะห์และแปลผลคุณสมบัติน้ำ และการนำผลไปใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   3 (2-2-5)
   6200442

   โภชนาการและการให้อาหารสัตว์น้ำ

   ประเภทของสารอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การสร้างสูตรอาหารสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการผลิตอาหารเม็ด การเตรียมอาหารและวิธีการให้อาหาร

   3 (2-2-5)
   6200443

   การจัดการโรคและปรสิตในสัตว์น้ำ

   การวิเคราะห์ชนิดและสาเหตุของโรคสัตว์น้ำ องค์ประกอบและสภาวะแวดล้อมในการเกิดโรคสัตว์น้ำ ปัญหาและผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้ำ การป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคสัตว์น้ำ การจัดการและการควบคุมโรคสัตว์น้ำ

   3 (2-2-5)
   6200444

   เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลา

   เทคนิคการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพาะและอนุบาล การออกแบบโรงเพาะฟักและระบบการเพาะพันธุ์ การเลือกสถานที่ การจัดการในระหว่างการเพาะพันธุ์ หลักการเพาะพันธุ์ด้วยวิธีต่าง ๆ รูปแบบการเลี้ยงปลา การอนุบาล การให้อาหาร การป้องกันรักษาโรค การเก็บเกี่ยว ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6200445

   เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา

   การเลี้ยงปลาเชิงธุรกิจ เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยง การออกแบบระบบการเลี้ยง การเลือกทำเล การจัดการในระหว่างการเลี้ยง การจัดการผลผลิต การประเมินผล การพัฒนาระบบการเลี้ยง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6200446

   เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์กุ้ง

   ความสำคัญของการเพาะและอนุบาลกุ้ง ระบบสืบพันธุ์กุ้ง การวางแผนการผลิตการคัดเลือกและดูแลพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การจัดการโรงเพาะฟัก การบันทึกข้อมูล การบรรจุและลำเลียงขนส่ง การคำนวณต้นทุน ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6200447

   เทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้ง

   ความสำคัญของการเลี้ยงกุ้ง การวางแผนการผลิต การเตรียมบ่อ เครื่องอุปกรณ์การคัดเลือกพันธุ์กุ้ง การให้อาหาร การจัดการคุณภาพน้ำ การป้องกันและรักษาโรค การบันทึกข้อมูล การคำนวณต้นทุน การจับ การบรรจุและลำเลียงขนส่ง ข้อกำหนดและกฏหมายเกี่ยวข้อง

   3 (2-2-5)
   6200448

   เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ

   หลักและทฤษฏีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ ประเภทของฟาร์มสัตว์น้ำ การวางแผนการผลิตของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ สินเชื่อและการลงทุน การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์และวินิจฉัยฟาร์มสัตว์น้ำ

   3 (2-2-5)
   6200449

   เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

   ประเภทและโครงสร้างสัตว์น้ำ การเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ หลักการปฏิบัติหลังการจับสัตว์น้ำ กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำด้วยวิธีการต่างๆ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ของสัตว์น้ำและหลักการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ประมง

   3 (2-2-5)
   6200450

   การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน

   การเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และพืช วิธีการเลี้ยง อัตราในการเลี้ยง การให้อาหารสมทบ รูปแบบการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การออกแบบและการสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน การคิดต้นทุนการผลิต การจัดการผลผลิต การจำหน่าย

   3 (2-2-5)
  5. กลุ่มวิชาเลือก (18 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200451

   ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต

   ความสำคัญและลักษณะประจำพันธุ์พันธุ์ของข้าวในท้องถิ่น เกี่ยวกับการผลิตข้าวในสถานการณ์ปัจจุบัน กระบวนการผลิตข้าว วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการดิน น้ำและปุ๋ย เงื่อนไขการผลิตข้าวเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice; GAP) และมาตรฐานอินทรีย์

   3 (2-2-5)
   6200452

   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวข้าว

   ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวหลังการเก็บเกี่ยว กระบวนการลดความชื้นด้วยวิธีการต่างๆ การเก็บรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงในโรงเก็บ รวมถึงการปนเปื้อนของเชื้อราต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6200453

   การจัดการโรงสี

   การบริหารการจัดการโรงสีข้าว การจำแนกชนิดและพันธุ์ข้าว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการสี มาตรฐานสินค้าข้าวไทยและตรวจสอบ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องสีข้าวและการบำรุงรักษาเบื้องต้น

   3 (2-2-5)
   6200454

   การออกแบบและประยุกต์เกษตรอัจฉริยะบนระบบไอโอที

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม การควบคุมทางการเกษตร การทำงานของอุปกรณ์ IoT ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์ IoT เพื่อเชื่อมต่อทางการเกษตร

   3 (2-2-5)
   6200455

   การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และระบบวัดในโรงเรือน

   ทฤษฎีพื้นฐานและการประยุกต์เพื่อการใช้งานของวิทยาการโรงเรือนปลูกพืช ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมกับคุณลักษณะพื้นฐานและชนิดของโรงเรือน การออกแบบและเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์และระบบเซนเซอร์ การจัดการและควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในในโรงเรือน เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ประกอบโรงเรือนปลูกพืช

   3 (2-2-5)
   6200456

   การจัดฟาร์มและนวัตกรรมเกษตร

   การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล สภาพแวดล้อมของฟาร์ม และฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่าย มาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการตัดสินใจปรับปัจจัยการผลิตและการดูแลรักษาต้นพืชอย่างพอเหมาะ รวมถึงการจัดการผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว

   3 (2-2-5)
   6200457

   เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม

   ชนิด ของปลาสวยงามทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ วัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล การเลี้ยงปลาสวยงามเศรษฐกิจ อาหารปลา โรค ปรสิตการป้องกันรักษา

   3 (2-2-5)
   6200458

   เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์พรรณไม้น้ำสวยงาม

   ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ การจำแนกประเภทและชนิดของพรรณไม้น้ำ รูปแบบการขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ วิธีการดูแลรักษา วิธีการเก็บเกี่ยว การบรรจุเพื่อจัดจำหน่ายพรรณไม้น้ำที่เป็นที่นิยม

   3 (2-2-5)
   6200460

   สารเคมีและชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย

   สารกำจัดศัตรูพืชและคุณสมบัติของสาร การเคลื่อนย้ายและสลายตัวของสารกำจัดศัตรูพืช ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมายและอันตรายต่อผู้บริโภค การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การวิเคราะห์สารพิษตกค้างและการตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลผลิตพืช

   3 (2-2-5)
   6200461

   เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย

   การผลิตและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีโรงเรือนเพื่อการผลิตผลปลอดสารพิษ

   3 (2-2-5)
   6200462

   เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

   ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ การขนส่ง การเก็บรักษา และอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์

   3 (2-2-5)
   6200463

   ธุรกิจและการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อการค้า

   การตลาดและการจัดการผลผลิต พันธุ์ การคัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์ โคเนื้อ-กระบือ โคนม แพะและแกะ พฤติกรรม และสวัสดิภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล อาหารและการให้อาหาร การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6200464

   เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

   สรีรวิทยาสิ่งแวดล้อมของสัตว์ พฤติกรรมของสัตว์ หลักการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ระบบการระบายอากาศ การกําจัดของเสีย การออกแบบคอกและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ การวางแผนผังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี

   3 (2-2-5)
   6200465

   การผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อใช้ในฟาร์ม

   การแบ่งประเภทอาหาร แหล่งอาหาร การประเมิน และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ และการประกอบสูตรอาหารสัตว์

   3 (2-2-5)
   6200466

   การจัดการฟาร์มปศุสัตว์

   ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ แนวโน้มของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ การวางแผนการจัดตั้งฟาร์มปศุสัตว์ การบริหารงานฟาร์มปศุสัตว์ เครดิตและการขอเครดิตงบประมาณการจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิต การหาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการ การบันทึกผลและการรายงานผลการดำเนินงานฟาร์ม

   3 (2-2-5)
   6200467

   สวัสดิภาพและมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ ความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อม โรงเรือน โรงฆ่าสัตว์ การจัดการที่ทำให้สัตว์เลี้ยงมีสวัสดิภาพและเป็นสุข ตามมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์

   3 (2-2-5)
   6200468

   เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

   หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ การฆ่าสัตว์ตามมาตรฐาน การจัดการเนื้อสัตว์เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การประเมินและแบ่งเกรดคุณภาพซาก การตัดแต่งเนื้อสัตว์และการบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษาเนื้อสัตว์ การประเมินคุณภาพเนื้อและการตรวจชิม การแปรรูปเนื้อสัตว์ การศึกษานอกสถานที่

   3 (2-2-5)
   6200469

   กระบวนการส้รางสรรค์แบรนด์สินค้าทางการเกษตร

   หลักการออกแบบการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า ด้วยสัญลักษณ์ ภาพ ตัวอักษร และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสินค้าที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6200470

   ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

   การออกแบบลวดลายที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติการออกแบบโดยเน้นการพัฒนารูปแบบ รูปทรง ลวดลาย ขนาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในท้องถิ่น

   3 (2-2-5)
   6200471

   การสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาสินค้าทางการเกษตร

   องค์ประกอบ หลักการออกแบบสำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร ด้วยภาพ กราฟิก และตัวอักษร วิเคราะห์รูปแบบการตลาดของสินค้าทางการเกษตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ให้เหมาะสมกับสื่อโฆษณาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้ ของสินค้าทางการเกษตรนั้นๆ

   3 (2-2-5)
   6200472

   การเกษตรเพื่องานอดิเรก

   หลักการเกษตรทั่วไปที่เป?นงานอดิเรก เพื่อความเพลิดเพลินและอาชีพ ที่เน?นการผลิตพืช โดยใช้ช่วงเวลาว่าง และมีติดตั้งระบบอัตโนมัติช่วยในการดูแลพืชจนถึงการเก็บเกี่ยว และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายเชิงธุรกิจได้

   3 (2-2-5)
   6200473

   การเกษตรเพื่อความยั่งยืน

   ความสําคัญ หลักการ แนวคิดและ วิธีดําเนินการเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนและเกษตรทางเลือกแบบต?าง ๆ รวมถึงภูมิป?ญญาท?องถิ่น ที่มีผลต?อทรัพยากรธรรมชาติ และระบบ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ปฏิบัติการทําปุ?ยหมักชีวภาพ เรียนรู?จากสถานที่ที่มีการทําการเกษตรแบบยั่งยืนใน จังหวัด นครสวรรค? และพื้นที่ใกล?เคียง

   3 (2-2-5)
   6200474

   เห็ดและการผลิตเห็ด

   ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของเห็ด การวิเคราะห์ตลาดเห็ดและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ชีววิทยาของเห็ด ประเภทของเห็ด ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ด การวางแผนการผลิต โรงเรือนและอุปกรณ์ การทำเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดและการปฏิบัติดูแลรักษา ศัตรูเห็ดและการป้องกันกำจัด มาตรฐานผลผลิตเห็ด การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเห็ดเพื่อการค้าและการจำหน่าย

   3 (2-2-5)
   6200475

   เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน

   ชนิดและรูปแบบของโรงเรือน การระบายอากาศ การสร้างความชื้น และการลดอุณหภูมิในโรงเรือน ระบบการปลูกพืชในโรงเรือนทั้งปลูกบนดินและแบบไม่ใช้ดิน ระบบการให้น้ำและการจัดการปุ๋ยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือน และปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   6200476

   ระบบการให้น้ำและการจัดการ

   ความสำคัญและประโยชน์ของระบบการให้น้ำ ระบบการให้น้ำแบบต่าง ๆ ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการให้น้ำ การคำนวณปริมาณความต้องการน้ำของพืช การคำนวณแรงดันน้ำ การวางแผนการให้น้ำและการระบายน้ำในสภาวะต่าง ๆ การคำนวณค่าใช้จ่าย การวางผังระบบการให้น้ำและท่อน้ำ การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และการดูแลรักษา

   3 (2-2-5)
   6200477

   การจัดการสวนไม้ผล

   ความสำคัญของการจัดการสวนไม้ผล พฤกษศาสตร์ของไม้ผล การวิเคราะห์ตลาดไม้ผล การเลือกพื้นที่ เตรียมพื้นที่ การปลูกและดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดระบบงานตามลำดับขั้นตอนการผลิต การสรุปวิเคราะห์แนวทางและผลสัมฤทธิ์ของงาน การปรับปรุงแก้ไขงานตามลักษณะมาตรฐาน มาตรฐานของผลไม้ตามที่ตลาดต้องการการจัดการที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6200478

   สมาร์ทฟาร์มและนวัตกรรมการจัดการปศุสัตว์ในเขตร้อนชื้น

   เกษตรยุคใหม่แบบสมาร์ทฟาร์ม การปรับใช้เทคโนโลยีแบบเกษตรยุคใหม่ เพื่อให้การจัดการฟาร์มเป็นไปด้วยความสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ในการบริหารจัดการดูแลสัตว์เลี้ยง และนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ในเขตร้อนชื้น ได้แก่ นวัตกรรมการจัดการโรงเรือน นวัตกรรมการจัดเก็บและส่งผ่านข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรยุคใหม่เข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มและปรับใช้ในพื้นที่ฟาร์มปศุสตว์ได้อย่างเหมาะสม

   3 (2-2-5)
   6200479

   การส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

   หลักการ ความมุ่งหมายและปรัชญาในงานส่งเสริม ศึกษาถึงโครงสร้างงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาและวิเคราะห์การดำเนินงานส่งเสริมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับกลุ่มกรณีศึกษาและปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา

   3 (2-2-5)
   6200480

   การใช้สมุนไพรในการผลิตสัตว์

   ฝึกทักษะการทดลองวิเคราะห์ จัดประเภทสมุนไพรในการผลิตสัตว์ เกี่ยวกับโครงสร้างสมุนไพร การสกัด วิธีการคัดเลือก การใช้สมุนไพรที่เหมาะสม และข้อจำกัดในการใช้สมุนไพรและประยุกต์สมุนไพรท้องถิ่นในการผลิตสัตว์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้สรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ โดยมีทักษะในการใช้สมุนไพรสำหรับกระบวนการผลิตสัตว์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความตระหนักถึงคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสัตว์

   3 (2-2-5)
   6200481

   การเลี้ยงสัตว์สวยงามเพื่องานอดิเรก

   ชนิดและประเภทของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ความเป็นอยู่และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด การเลี้ยงดู การให้อาหาร และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การฝึกเพื่อให้เชื่อง การเลี้ยงสัตว์เพื่อการเข้าประกวด ธุรกิจสัตว์สัตว์เลี้ยง อันตรายและโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง

   3 (2-2-5)
   6200482

   การสัตวบาลโค

   การควบคุมป้องกันโรคโค หลักการใช้ยา การบันทึกสุขภาพของโค การสัตวบาลโคที่เป็นโรค การสัตวบาลแม่โคและลูกโคป่วย การสัตวบาลโคที่ป่วยด้วยโรคพยาธิ การสัตวบาลโคที่ได้รับบาดเจ็บ การสัตวบาลโคด้านการผสมพันธุ์ การช่วยคลอดและปัญหาหลังคลอด การจับบังคับโค การจัดการฟาร์มทั่วไป

   3 (2-2-5)
   6200483

   ปัญหาพิเศษทางการผลิตสัตว์

   ศึกษา ค้นคว้าวิจัยด้านการเกษตรโดยเน้นกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ปฏิบัติการทดลองและเขียนรายงานการค้นคว้าของนักศึกษาจากการทดลองด้านต่างๆ หรือการประดิษฐ์ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือดำเนินการวิจัยหรือการออกแบบสอบถามบุคคลต่างๆ

   3 (2-2-5)
   6200484

   การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม

   ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของปลาสวยงามทั้งที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและต่างประเทศ วิธีการและเทคนิคในการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล รูปแบบการเลี้ยง อาหารสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำ โรค ปรสิต และการป้องกันรักษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาสวยงาม

   3 (2-2-5)
   6200485

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ

   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ การให้อาหาร การเก็บเกี่ยวผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และการจัดการการเพาะเลี้ยงชายฝั่งที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6201091

   การเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร

   ความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร ประเภทของผลิตผลการเกษตร วิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์ การตลาด

   3 (2-2-5)
   6201092

   เทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน

   3 (2-2-5)
  6. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200486

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกงานนอกสถานที่พัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ

   1 (45)
   6200487

   การฝึกประสบการร์วิชาชีพ

   การฝึกงานสาขาเกษตรศาสตร์ในสถาบันของรัฐหรือเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาเกิดความชำนาญและมีประสบการณ์ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและสาขาวิชา

   5 (300)
   6200488

   สหกิจศึกษา

   ต้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (ประมาณ 16 สัปดาห์) โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานตามที่กำหนดเป็นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบระหว่างการศึกษาในสถานศึกษากับสภาพของการทำงานจริง เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23