Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (101 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (25 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200003

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิซัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด – เบส อุณหพลศาสตร์และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   6200004

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   6200569

   ฟิสิกส์ทั่วไป

   หน่วยการวัด ความแม่นยำ และความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุงาน และพลังงาน กฎการอนุรักษ์ของพลังงานและโมเมนตัม คลื่นและการเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง สมการแห่งการหมุน ทอร์ก และโมเมนตัมเชิงมุม สมบัติของสสาร กฎแห่งอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การวัดความดันและอัตราการไหล ประจุไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าความจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง และสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส

   3 (3-0-6)
   6200583

   ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6200632

   ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

   ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิชา 4263706

   1 (0-2-1)
   6200634

   จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

   ชนิดของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ในอาหาร น้ำ ดิน และการสุขาภิบาล ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ อิทธิพลของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมและการควบคุมแก้ไข จุลินทรีย์กับอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200646

   เคมีมลพิษสิ่งแวดล้อม

   หลักการทางเคมีในการศึกษาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางดิน มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางอากาศ โดยเน้นเกี่ยวกับมลพิษและปฏิกิริยาทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงของมลพิษต่าง ๆ และผลกระทบต่อระบบนิเวศและมนุษย์

   3 (2-2-5)
   6201041

   ชีววิทยาทั่วไป

   ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ สารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

   3 (3-0-6)
   6201042

   ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

   1 (0-2-1)
   6201059

   แคลคูลัส 2

   3 (3-0-6)
   6201087

   แคลคูลัส 1

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยหลักเกณฑ์โลปีตาล ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์

   3 (3-0-6)
  2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน (15 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200005

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซซันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบ อะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   6200006

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   6200602

   ชีวเคมี

   บทบาทของน้ำ สารละลายกรด-เบส และสารละลายบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุลต่างๆ เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน และกรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และชีวพลังงาน เมตาบอลิซึมและการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม

   3 (3-0-6)
   6200603

   ปฏิบัติการชีวเคมี

   ทดสอบทางกายภาพและทางเคมีของสารชีวโมเลกุล การทำงานของเอนไซม์ การวิเคราะห์ทางชีวเคมีเชิงปริมาณ เทคนิคโครมาโทกราฟีอย่างง่าย กระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต และการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในทางชีวเคมี

   1 (0-2-1)
   6200676

   สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

   ความหมายและความสำคัญของสถิติเพื่อการวิจัย ประเภทของสถิติ วิธีการทางสถิติ สถิติพรรณนา สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น กระบวนการและเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และกรณีศึกษา

   3 (3-0-6)
   6201088

   เคมีวิเคราะห์ 1

   หลักการวิเคราะห์ทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ สถิตเบื้องต้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สาหรับเคมีวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธีการตกตะกอน และการวิเคราะห์เชิงปริมาตรด้วยเทคนิคการไทเทรตแบบต่างๆ เช่น การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตเชิงซ้อน และการไทเทรตแบบรีดอกซ์

   3 (3-0-6)
   6201089

   ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1

   การวิเคราะห์ปริมาณโดยการตกตะกอน และการไทเทรตรูปแบบต่าง ๆ

   1 (0-2-1)
  3. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (43 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200400

   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์

   ทักษะการเขียนขั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การเขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อ และการเขียนโครงงานต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์

   3 (3-0-6)
   6200622

   นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม

   โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศแต่ละระบบและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศแต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

   3 (2-2-5)
   6200623

   ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

   ทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการศึกษางานวิจัย ตำรา และเอกสารทางวิชาการภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เช่น การเขียนบทคัดย่อ การสรุปและอภิปรายผล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

   3 (3-0-6)
   6200624

   กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม

   คำจำกัดความและคำอธิบายของปัญหาสิ่งแวดล้อม การบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษ และอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ คำแนะนำการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200625

   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และ ต้นทุน อุปสงค์และอุปทาน ประสิทธิผลในทางเศรษฐศาสตร์และการตลาด เศรษฐศาสตร์ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ประโยชน์และต้นทุน การวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมระดับสากล ข้อตกลงสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ

   3 (3-0-6)
   6200626

   มลพิษสิ่งแวดล้อม

   ความหมายและประเภทของมลพิษ สาเหตุและปัญหาต่างๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์ สัตว์ และพืช

   3 (3-0-6)
   6200627

   การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

   หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการอ่านและ แปลผลที่ถูกต้อง

   2 (2-0-4)
   6200628

   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

   แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วิธีการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง การบ่งชี้อันตราย การประมาณระดับความเสี่ยงและการตีค่าความเสี่ยง การกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามตรวจวัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

   3 (2-2-5)
   6200633

   ปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย

   ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางห้องปฏิบัติการ ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งการอ่านและแปลผลที่ถูกต้อง

   1 (0-2-1)
   6200635

   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม

   ทฤษฎีพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล ภาพถ่ายทางอากาศ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก และการทำแผนที่ รวมทั้งการวิเคราะห์และแบบจำลองเชิงพื้นที่เบื้องต้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6200637

   การตรวจสอบและควบคุมมลพิษ

   เทคนิควิธีการควบคุมและตรวจสอบมลพิษ ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดัชนีทางชีวภาพในการตรวจสอบมลพิษ การวิเคราะห์มลพิษที่ย่อยสลายได้และย่อยสลายยาก การเฝ้าระวังติดตาม การกระจายตัวของมลพิษ เส้นทางการกระจายตัว และแนวทางการจัดการและควบคุมมลพิษ

   3 (2-2-5)
   6200639

   สัมมนาวิชาการทางสิ่งแวดล้อม

   การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ แนวความคิด ผลงาน ข้อมูล หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต สุขภาพและอนามัยของมนุษย์ โดยการศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาอภิปราย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมหรือนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

   1 (0-2-1)
   6200648

   เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

   หลักการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เกณฑ์การเลือกเทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200649

   หลักการป้องกันการเกิดมลพิษและการประเมินวัฏจักรชีวิต

   แนวคิดและหลักการการป้องกันการเกิดมลพิษ การลดใช้ทรัพยากรและการปล่อยสารมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด เทคนิควิธีการวิเคราะห์ชนิด ปริมาณ และแหล่งมลพิษ แนวทางป้องกันและจัดการมลพิษ การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึง การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา และการจัดการของเสีย

   3 (2-2-5)
   6200650

   จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม

   หลักจริยธรรม การใช้ความรู้ตามหลักจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจกับการจัดการสิ่ง-แวดล้อม การอภิปรายและการทดสอบ กรณีศึกษา

   1 (1-0-2)
   6200651

   โครงงาน

   ศึกษาค้นคว้าและวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมเสนอเป็นรายงาน

   2 (0-4-2)
   6201045

   พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

   ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สมดุลธรรมชาติโลกทั้งระบบ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับการแก้ไขปัญหา การป้องกัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยทั่วไป และเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่กาลังประสบปัญหาในสภาวะปัจจุบัน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษาความสัมพันธ์ในระบบสิ่งแวดล้อม ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

   3 (2-2-5)
  4. วิชาเลือกเฉพาะด้าน (12 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200621

   พลังงานกับสิ่งแวดล้อม

   ความสำคัญของพลังงานต่อชีวิต ระบบนิเวศและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การประเมินการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สถานการณ์และวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศและโลก ผลกระทบการใช้พลังงานต่อสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน กฎหมายและนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย

   3 (3-0-6)
   6200629

   การจัดการมูลฝอย

   หลักการจัดการและการควบคุมมูลฝอย นโยบาย และกฎหมายในการจัดการมูลฝอยทั่วไปและของเสียอันตราย แหล่งกำเนิด องค์ประกอบของมูลฝอย หลักการกำจัดมูลฝอย เช่น การนำมูล-ฝอยมาทำปุ๋ย การฝังกลบ การเผา กระบวนการทางชีวภาพ นวัตกรรมในการจัดการมูลฝอย เช่น การ-ใช้ซ้ำ การลดการใช้ และการรีไซเคิล รวมทั้งการจัดการของเสียอันตราย

   3 (2-2-5)
   6200630

   มลพิษทางอากาศและการควบคุม

   สาเหตุ แหล่งกำเนิดและประเภทของมลพิษทางอากาศ ผลจากมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาด้านมลพิษทางอากาศ การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์มลสาร การแพร่กระจายมลพิษในบรรยากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศ กฎหมายและข้อบัญญัติในการควบคุมมลสารที่เป็นอนุภาคและแก๊สจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการมลพิษทางอากาศ และการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

   3 (3-0-6)
   6200631

   พื้นที่ชุ่มน้ำและการจัดการ

   ความหมายและประเภทของพื้นที่ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำเขตร้อน คุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำ สาเหตุและผลกระทบจากการลดคุณภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ การดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ในระดับชาติและนานาชาติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำบึงบอระเพ็ด

   3 (3-0-6)
   6200636

   การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

   วิทยาศาสตร์ของระบบภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก สาเหตุของการ-เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับโลก การแก้ปัญหาและศักยภาพในการปรับตัวของระบบเหล่านั้น ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

   3 (3-0-6)
   6200640

   อนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งปัจจัยด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตลอดจนวิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดมลพิษและวิธีการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ ทั้งในเรื่องของการควบคุมมลภาวะทางอากาศ แสง เสียง การจัดหาน้ำ-สะอาด การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การ-สุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลบ้านพักอาศัยและสถานที่ต่าง ๆ อันตรายจากการสัมผัสสาร-กัมมันตรังสี และการควบคุมเหตุรำคาญ

   3 (2-2-5)
   6200641

   เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

   พื้นฐานความรู้ในการบำบัดน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้ง ระบบบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบตะกอนเร่ง ระบบฟิล์มตรึง ระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ และระบบยูเอเอสบี การลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิดและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การบำบัดและกำจัดสลัดจ์ การกำจัดธาตุอาหาร การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย

   3 (3-0-6)
   6200642

   การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้

   ความหมาย แนวคิด และหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ และป่าไม้ ภายในระบบนิเวศ วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดการและการใช้ประโยชน์ วางแผนการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

   3 (2-2-5)
   6200643

   ค่ายและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

   ทฤษฎี หลักการของการของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการและวิธีการจัดค่าย เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน การฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6200644

   การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรนันทนาการ

   ชนิด และแหล่งทรัพยากรนันทนาการในประเทศไทย สภาพปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรนันทนาการทั้งที่มีอยู่เดิมและแหล่งใหม่

   3 (3-0-6)
   6200645

   การจัดการสิ่งแวดล้อม

   หลักการและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านน้ำ อากาศ เสียง ป่าไม้ ดิน ชุมชนเมือง ฯลฯ ในเชิงที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช้หลักการและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา การประเมินสถานการณ์และการ-จัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ข้างต้น ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

   3 (2-2-5)
   6200647

   ชลธารวิทยา

   ลักษณะของแหล่งน้ำจืด สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เคมี และ ชีวภาพ ของแหล่งน้ำจืด การสร้างสารอินทรีย์ การถ่ายทอดพลังงานในวัฏจักรอาหาร การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเคมี และการวัดผลผลิตของแหล่งน้ำ สถานการณ์ปัจจุบันและสภาพปัญหาที่พบในระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด

   3 (2-2-5)
  5. วิชาประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200401

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งทางด้านบุคลิกภาพ การจัดการเอกสารและการใช้คอมพิวเตอร์

   1 (0-2-1)
   6200402

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   การฝึกงานในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ในช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ พร้อมทั้งส่งรายงานต่อสาขาวิชาและจัดสัมมนาเผยแพร่

   5 (300)
   6200403

   การเตรียมสหกิจศึกษา

   หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษย-สัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอ การเขียนรายงาน

   0 (30 ชั่วโมง)
   6200404

   สหกิจศึกษา

   การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทำรายงานและการนำเสนอ

   6 (16 สัปดาห์)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23