Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (32 หน่วยกิต)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (104 หน่วยกิต)
  1. วิชาแกน (43 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200001

   แคลคูลัสสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่างอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งแบบแยกตัวแปรได้ การแก้สมการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200002

   ฟิสิกส์สำหรับสาธารณสุข

   การวัด กฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม สมบัติของของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง คลื่น รังสีและกัมมันตภาพรังสี อันตรกิริยาของรังสีกับวัตถุ การวัดปริมาณรังสี เครื่องมือวัดทางฟิสิกส์สุขภาพ การใช้รังสีเพื่อสุขภาพ ผลทางชีววิทยาของรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี ปฏิบัติการทดลองให้สอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างน้อย 10 การทดลอง

   3 (2-2-5)
   6200003

   เคมีทั่วไป

   โครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุเรพริเซนเททีฟและทรานซิซัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี กรด – เบส อุณหพลศาสตร์และเคมีไฟฟ้า

   3 (3-0-6)
   6200004

   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

   ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี

   1 (0-2-1)
   6200005

   เคมีอินทรีย์ 1

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซซันของคาร์บอน พันธะในสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สเตอริโอเคมี การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบ อะโรมาติกและสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียว

   3 (3-0-6)
   6200006

   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1

   ปฏิกิริยาเฉพาะและพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารอินทรีย์และการสังเคราะห์อย่างง่าย

   1 (0-2-1)
   6200007

   สถิติสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   ความสำคัญและขอบข่ายของสถิติในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตารางชีพ และสถิติชีพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

   3 (2-2-5)
   6200008

   โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อจัดเตรียมรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการคำนวนด้านวิทยาศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการนำเสนอข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์

   2 (1-2-3)
   6200009

   ชีววิทยาสำหรับสาธารณสุข

   สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์และเนื้อเยื่อ กระบวนการเมแทบอลิซึม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและโรคทางพันธุกรรม สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิตและโรคที่เกิดจากความผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6200010

   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

   การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลชีววิทยาทางอาหาร วงจรชีวิตของปรสิต การสุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิคุ้มกัน ปรสิตกับการก่อโรคในมนุษย์และการป้องกัน การเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ก่อโรคและปรสิต เทคนิคพื้นฐานและเครื่องมือในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

   3 (2-2-5)
   6200012

   การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   ความสำคัญและประโยชน์ของการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้นที่ใช้ในการช่วยเหลือ การซักประวัติและการตรวจร่างกาย เทคนิคการปฐมพยาบาลการเบื้องต้นในผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย การปฐมพยาบาลในสภาวะต่างๆ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6200013

   สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

   ความหมาย ขอบข่าย และแนวคิดของสุขศึกษา ประเภทของงานสุขศึกษา จิตวิทยากับงานสุขศึกษา การสื่อสารและสื่อสุขศึกษา กระบวนการทางสุขศึกษา วิธีการทางสุขศึกษา การวางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลและสังคมวิธีการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในสถานศึกษา ชุมชน หรือสถานประกอบการ

   3 (3-0-6)
   6200014

   ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน

   ความหมาย ขอบข่ายปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพทุกช่วงวัย ปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน ความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน แนวทางการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพ บทบาทของนักสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

   3 (3-0-6)
   6200015

   ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

   หลักการและแนวคิดทางระบาดวิทยา ธรรมชาติการเกิดโรคและระดับการป้องกันโรค การวัดทางระบาดวิทยาและสถิติที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยาเบื้องต้น หลักการเฝ้าระวังและการสอบสวนระบาดวิทยา รูปแบบการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติทางสาธารณสุข และการประยุกต์หลักการทางระบาดวิทยาและข้อมูลข่าวสารทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข ได้แก่ การวินิจฉัยชุมชน การป้องกันและควบคุมโรคหรือปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยาจากเหตุการณ์สมมติและการจัดทำรายงาน

   3 (2-2-5)
   6200016

   การสาธารณสุขขั้นนำ

   ประวัติ ความสำคัญ โครงสร้างและบทบาทของการสาธารณสุข บทบาทและหน้าที่ของนักสาธารณสุข หลักการสาธารณสุข ระบบสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ หลักและวิธีการวัด และประเมินภาวะสุขภาพของบุคคลแต่ละกลุ่ม

   3 (3-0-6)
   6201051

   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

   โครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ ชนิดของเนื้อเยื่อ การเจริญและพัฒนาการขั้นพื้นฐานของเนื้อเยื่อ รูปร่างลักษณะและตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ บทบาทหน้าที่และกลไกการทำงานในแต่ละระบบ และการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
  2. วิชาเฉพาะด้านบังคับ (45 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200017

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยขั้นมูลฐาน

   ความหมายและความสำคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพต่างๆ การสัมผัสสิ่งคุกคามที่เกิดจากการประกอบอาชีพและผลกระทบต่อสุขภาพ โรคจากการประกอบอาชีพและหลักการป้องกัน การป้องกันอุบัติภัยในการทำงาน หน่วยงาน องค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200018

   กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

   ความสำคัญ ขอบเขต การพัฒนาของกฎหมายสาธารณสุข กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย และกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของต่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200019

   สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   การค้นคว้า และรวบรวมรายงานวิจัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำเสนอต่อที่ประชุมโดยการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

   2 (1-2-3)
   6200020

   พิษวิทยาอาชีวอนามัย

   หลักการของพิษวิทยาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การจำแนกชนิดของสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย พิษจลนศาสตร์และพิษพลศาสตร์ การประเมินความเป็นพิษของสารพิษ สารพิษทางชีวภาพ วิธีการป้องกันสารพิษและการจัดการสารพิษ

   3 (3-0-6)
   6200021

   อาชีวเวชศาสตร์

   แนวคิดด้านอาชีวเวชศาสตร์ในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวเวชศาสตร์ สาเหตุและผลกระทบของการเกิดโรคเนื่องจากการทำงาน แนวทางการวินิจฉัยโรค การป้องกันและควบคุมที่โรคจากการทำงาน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ

   3 (3-0-6)
   6200022

   การยศาสตร์

   ขอบเขตของการยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงตามหลักการยศาสตร์ การประเมินค่าความสมบูรณ์ของร่างกาย ความเครียดและความเมื่อยล้าจากการทำงาน หลักการสร้างสภาวะการทำงานที่ถูกต้อง การออกแบบสถานีงาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานีงาน

   3 (3-0-6)
   6200023

   การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   การประยุกต์หลักการบริหารงานเข้าสู่งานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หลักการวางแผนงานอาชีวอนามัย การจัดการและการบริหารองค์กร ระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย บทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งในและต่างประเทศ

   3 (3-0-6)
   6200024

   การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย

   หลักการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หลักการประเมินความเสี่ยงจากอันตราย การชี้บ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยง การจัดระดับความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

   3 (3-0-6)
   6200025

   กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย

   การสร้างโรงงานให้ปลอดภัย ทำเลที่ตั้งของโรงงาน กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การจำแนกวัตถุดิบ และสารเคมีที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ปัญหาและอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม แนวทางการควบคุมป้องกันอันตรายที่เกิดในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม

   2 (2-0-4)
   6200026

   การป้องกันและการควบคุมอัคคีภัย

   ประเภทของไฟ องค์ประกอบของไฟ สาเหตุ และชนิดของการเกิดอัคคีภัย/อุบัติภัย สารเคมีรั่วไหล และการระเบิด เทคนิคและวิธีการควบคุม ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย หลักการติดตั้งระบบเตือนภัย การเขียนแผนป้องกันอัคคีภัยอุบัติภัย สารเคมีรั่วไหล การระเบิด การจัดองค์กรในการระงับอัคคีภัย การซ้อมอพยพหนีไฟ เทคนิคในการดับเพลิง วิธีการจัดการภาวะฉุกเฉิน และการเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติ

   3 (2-2-5)
   6200027

   เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

   ระบบควบคุมทางวิศวกรรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร การใช้เครื่องมือและเครื่องมือกล การทำงานกับไฟฟ้า การทำงานกับหม้อไอน้ำ ภาชนะรับแรงดันและภาชนะบรรจุก๊าซ การทำงานที่อับอากาศ การจัดเก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เทคนิคทางวิศวกรรมในการควบคุมและป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การเกิดการประสบอันตรายจากสภาพงาน กระบวนการผลิต

   3 (3-0-6)
   6200028

   การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

   หลักการระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม การระบายอากาศในอาคารและสำนักงาน การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศแบบทั่วไป และการระบายอากาศเฉพาะที่ ส่วนประกอบของระบบระบายอากาศ การทดสอบระบบระบายอากาศ

   3 (3-0-6)
   6200029

   สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

   แนวคิดของงานด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตระหนักอันตราย การประเมินอันตรายและการควบคุมอันตราย ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและ การยศาสตร์ในสถานที่ทำงาน อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในทุกสาขาอาชีพ โปรแกรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

   2 (2-0-4)
   6200030

   การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

   หลักและวิธีการประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงาน หลักการวิเคราะห์ตัวอย่าง การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ การแปลผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินถึงอันตรายต่อสุขภาพของคนงานเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ผิดปกติไป และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6200031

   ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยี

   3 (3-0-6)
   6200032

   ภาษาอังกฤษในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   ความหมาย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บรรยาย สาธิต การให้ข?อมูลการทำงานด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการเขียนรายงานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
  3. วิชาเฉพาะด้านเลือก (10 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200033

   อนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความหมาย และขอบข่ายของอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิต การจัดสุขาภิบาลที่พักอาศัย อาหาร การจัดการน้ำดื่มน้ำใช้ การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การควบคุมเหตุรำคาญ การควบคุมและจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสิ่งแวดล้อม กฏหมายสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

   3 (3-0-6)
   6200034

   การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน

   วิธีการจัดการภาวะฉุกเฉิน ระยะการบรรเทาภัย การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ และการฟื้นฟูสภาพ ความรับผิดชอบของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉิน กรณีศึกษาภัยพิบัติ มาตรการจัดการภัยพิบัติ

   3 (3-0-6)
   6200035

   มาตรฐานระดับชาติและสากลสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   หลักการเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการสากลที่ใช้ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ มาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐานสากลด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสากลด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศไทย

   2 (2-0-4)
   6200036

   สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

   ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของสุขภาพการเฝ้าระวังทางสุขภาพหลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ระบบสวัสดิภาพในประชากรวัยทำงานอุบัติภัยในการทำงาน หน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   3 (3-0-6)
   6200037

   ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

   ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้า ที่อับอากาศ เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ การตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การส่งเสริมความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในงานอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200038

   เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย

   เทคนิคในการตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานประกอบการให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด เทคนิคการปฏิบัติ การตรวจสอบตามแผนความปลอดภัย วิธีการค้นหาสาเหตุอุบัติภัยจากการทำงาน การรายงานและการปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา

   3 (2-2-5)
   6200039

   การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

   การจำแนกประเภทและชนิดของกากของเสียอุตสาหกรรม อันตรายจากกากของเสียอันตรายอุตสาหกรรมต่อสุขภาพ ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดการของเสียอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษจากของเสียอุตสาหกรรม การลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรม โครงการป้องกันมลพิษจากของเสียอันตราย การเก็บรวบรวม การขนส่ง การควบคุมของเสียอุตสาหกรรม การทำเอกสารขนส่งของเสียอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม

   3 (3-0-6)
   6200040

   จิตวิทยาอุตสาหกรรม

   แนวคิด หลักจิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาอุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ ในงานภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านสังคมและสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการทำงานและการปฏิบัติตนที่ไม่ปลอดภัย หลักการเข้าถึง เทคนิคการสอน การจูงใจ การบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

   2 (2-0-4)
   6200041

   การจัดการองค์การด้านความปลอดภัย

   บทบาทหน้าที่องค์การความปลอดภัย ผู้นำด้านความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ พฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ความผิดพลาดของมนุษย์ พฤติกรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมความปลอดภัย การพัฒนาและรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัย ทักษะการสอน ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติและความพึงพอใจในการทำงาน เทคนิคการจูงใจ การอบรมและการพัฒนาบุคลากร

   3 (3-0-6)
   6200042

   การฝึกอบรมความปลอดภัย

   หลักการและเทคนิคการฝึกอบรมความปลอดภัย เทคนิคการเป็นวิทยากร เทคนิคการนำเสนอ การจัดทำแผนและโครงการฝึกอบรมความปลอดภัย การจัดการฝึกอบรม การประเมินผลและการติดตามผล

   3 (3-0-6)
   6200043

   ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   หลักการและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสารสนเทศ การเขียนโครงร่างงานวิจัย กระบวนการวิจัย การกำหนดปัญหา คำถาม วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประเภทของตัวแปร กรอบแนวคิดการวิจัย เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล แบบแผนการวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การแปลผล จรรยาบรรณนักวิจัยการเขียนรายงาน การนำเสนอผลงานวิจัย

   3 (2-2-5)
   6200044

   การควบคุมเสียงดังและความสั่นสะเทือน

   ทฤษฎีของเสียง เสียงรบกวน มลพิษทางเสียง และความสั่นสะเทือน แหล่งกำเนิด ผลกระทบ การตรวจวัด การประเมินผล กลไกลการเกิดและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและโรคจากรับสัมผัสเสียงดังและความสั่นสะเทือน

   3 (3-0-6)
   6200045

   การฝึกทักษะในงานสาธารณสุข

   การฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลชุมชน การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของชุมชน ทักษะเบื้องต้นในการให้บริการในด้านต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข

   3 (0-6-3)
   6200046

   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

   แบบจำลองสารสนเทศการสร้างแบบจำลองข้อมูล โครงสร้างระบบสารสนเทศในองค์กร บริบทของสารสนเทศในการบริหารงาน การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ

   3 (2-2-5)
  4. วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (6 หน่วยกิต)
   รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
   6200047

   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กระบวนการแก้ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ในสถานการณ์ หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพเตรียมการวางแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกขั้นตอน ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาคุณลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

   1 (0-2-1)
   6200048

   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   การฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบ่งชี้ การประเมินและกระบวนการแก้ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ โรงงานและหน่วยงานอื่นๆ

   5 (450)
   6200049

   สหกิจศึกษาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

   การฝึกปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ภาคเรียน โดยจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานจริงตามที่กำหนดในหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนอย่างมีระบบ เรียนรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานและมีคุณภาพตรงตามที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนต้องการมากที่สุด โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการปฏิบัติงานจริง กำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา มีการนิเทศโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการปัจฉิมเกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติงาน และมีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการต่างๆ ตามความจำเป็นแก่นักศึกษา

   6 (16)
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23