Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์
2022-05-03 วันหยุดราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
2022-04-05 วันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
2022-03-31 ประกาศมหาวิทยาลัยฯการคืนเงินค่ามัดจำ ประกันสัญญา หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา 2557-2562
2022-03-31 ประกาศมหาวิทยาลัยฯการจองหอพักนักศึกษา หอพักเทพธิดา หอพักสุขาวดี และหอพักย่านมัทรี
2022-03-25 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” หลักสูตร 420 ชั่วโมง
2022-03-25 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรผู้ดำเนินการ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง"
2022-03-15 ประกาศ เรื่อง การขอคืนเงินมัดจำประกันสัญญาหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาและจองหอพัก
2022-02-24 ผลการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
2022-02-22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2022-02-03 การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ บ้านพักข้าราชการ หอเทวาพิทักษ์ บ้านพักเจ้าหน้าที่ห้องแถวตรงข้ามหอเทวาพิทักษ์ และ บ้านพัก(เขาแรด)
2022-01-19 การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 22
2022-01-14 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๕)
2022-01-14 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2022-01-06 ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโครติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ฉบับที่ 14 (วันที่ 4 ม.ค.65)
2021-12-21 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
2021-12-15 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ในการสอนสังคม และเชิงพาพาณิชย์"
2021-12-02 ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
2021-11-06 ประกาศ เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2564ฯ / เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อฯ (COVID-19) (ฉบับที่ 13)
2021-11-03 นศ.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับ "รางวัลชมเชย" นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2563
2021-10-29 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-10-26 ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์ COVID-19
2021-10-21 สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2021-10-21 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการหยั่งเสียง “ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครสวรรค์”
2021-10-20 ประกาศเรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการหยั่งเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-18 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดทำ "หนังสือคันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชนเกาะหงษ์" ในรูปแบบของการ์ตูน
2021-10-15 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2021-10-13 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้บริหาร บุคลากร มรภ.นครสวรรค์แสดงออกถึงความจงรักภักดีฯ
2021-10-07 วันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
2021-10-04 ประกาศ เรื่อง การส่งสัญญญากู้ยืมเงิน ใบยืนยันการเบิกเงิน และการชำระค่าเล่าเรียนเพื่อรับสิทธิการลดย่อนค่าเรียน ปีการศึกษา 2564
2021-10-02 การหยั่งเสียงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-10-01 ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 12 (วันที่ 30 ก.ย. 64)
2021-09-20 ประกาศ การเลื่อนวันลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
2021-09-12 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว 12-19 ก.ย. 64
2021-09-06 ประกาศเรื่อง การเลื่อนวันลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
2021-09-01 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ และผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ
2021-08-31 ประกาศมาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ฉบับที่ 10 (วันที่ 31 ส.ค. 64)
2021-08-16 ลงทะเบียนยืนยันสิทธิลดหย่อน 50%
2021-08-14 ขอเชิญรวมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมคารวะบูรพาจารย์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ "ราชภัฏนครสวรรค์ 99 ปี กตัญญชลีวันทาบูรพาจารย์"
2021-08-13 ประกาศ เรื่องการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ
2021-08-05 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
2021-08-04 ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคล "เหรียญแปดเหลี่ยม หลวงปู่พัฒน์ รุ่น บูชาครู ๙๙" รายได้สนับสนุนการศึกษา
2021-07-30 การจัดผู้เข้าหอพักอาศันในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์และแฟลต
2021-07-30 การขยายเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ(กศ.บป.)และบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่1/2564
2021-07-23 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อเสนอขอทุน Talent Mobiltiy
2021-07-23 ขอเชิญร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการสอนประวัติศาสตร์ : การประยุกต์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการสร้างสื่อการสอนจากฐานชุมชม”
2021-07-16 ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมฯ)
2021-07-10 เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564
2021-07-09 ประกา การยื่นขอคืนเงินค่ามัดจำประกันสัญญาการเข้าพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-07-08 ประกาศ การรับการยื่นข้อเสนอของบริษัทประกันภัยของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-07-05 ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร มร.นว. ทุกท่าน ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม
2021-06-30 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2021-06-26 วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน
2021-06-25 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค1/2564 (25 มิถุนายน 2564)
2021-06-22 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
2021-06-15 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมกิจรรมโครงการ"คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ ๓"
2021-06-15 ข่าวทุนการศึกษา(รับสมัครทุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔)
2021-06-14 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค1/2564 (10 มิถุนายน 2564)
2021-06-11 ประกาศเรื่อง ยกเลิกการรายงานตัวเข้าหอพักฯ และ แนวทางปฏิบัติในการเข้าหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-05-12 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2021-05-09 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ประเภทจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและ สนับสนุนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2021-05-06 ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-01 มาตรการเยียวยาและดูแลนักศึกษา ในสถานการณ์โรค COVID -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-04-29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การลดการเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564
2021-04-29 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 3 (28 เมษายน 2564)
2021-04-29 ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
2021-04-25 รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
2021-04-21 ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง ผลการพิจาณาเพื่อเช่าและ ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2021-04-10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
2021-04-09 ขอเชิญผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ และพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง)
2021-04-07 กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startupประจำปี 2564
2021-04-01
2021-03-31 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)"
2021-03-26 คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก
2021-03-25 พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2021-03-25 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลแห่งความดี ศิลปินลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕”
2021-03-25 ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-03-23 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้าน #ระบบโลจิสติกส์22มี.ค.64
2021-03-22 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2021-03-22 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
2021-03-16 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2021-03-16 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ
2021-03-11 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓
2021-03-11 ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”
2021-03-11 กำหนดการจองวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคกศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2564
2021-03-11 กำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
2021-03-05 รายชื่อผู้เข้ารับการพิจารณาเพื่อเช่า และดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) พ.ศ.๒๕๖๔
2021-03-03 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”
2021-02-25 ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียง คณบดีฯ
2021-02-25 ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียง ผอ.สำนักฯ
2021-02-23 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน"
2021-02-23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น
2021-02-23 ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-02-11 สามารถจ่ายค่าลงธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ บิ๊กซีทุกสาขา
2021-02-09 ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
2021-02-03 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนา "พืชสมุนไพรไทย การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์"
2021-02-01 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SET (ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
2021-02-01 ประกาศม.ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามปกติของนักศึกษา ตามมาตรการผ่อนคลายฯ COVID-19 วันที่ 1 ก.พ.64
2021-01-30 ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่ เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)
2021-01-29 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเช่า และดำเนินการบริหารจัดการ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2021-01-29 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
2021-01-28 ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitaliaing Government Data)
2021-01-27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพจากพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ
2021-01-25 ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดทำสัญญาจ้างและรับฟังปฐมนิเทศ
2021-01-25 ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
2021-01-25 การอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ"การใช้งานระบบสารสนเทศในการยื่นโครงการวิจัย เพื่อ พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (ผ่านระบบออนไลน์)
2021-01-25 รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการทำข้อมูลในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ตำบลแบบบูรณาการ
2021-01-20 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล (เพิ่มเติม)
2021-01-19 สุดยอดศิษย์เก่า ม.ราชภัฏนครสวรรค์ 8 ปี จากครู สู่ ผอ. อายุน้อยที่สุด
2021-01-19 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2021-01-15 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดผู้เข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการฯ
2021-01-14 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม
2021-01-13 ประกาศเรื่อง ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1มหาวิทยาลัย)รายงานตัว
2021-01-13 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดผู้เข้าพักอาศัย ในที่พักของทางราชการ
2021-01-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 7 ม.ค.64
2021-01-06 ขอเชิญเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
2021-01-04 ขอเชิญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 22 เข้าร่วม Line Group
2020-12-30 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 ฉบับที่ 11 วันที่ 30 ธ.ค.63
2020-12-30 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19
2020-12-30 ประกาศเรื่อง การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-12-28 ประกาศ ย้ายสถานที่สอบพนักงานราชการทั่วไป
2020-12-26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation
2020-12-23 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)
2020-12-21 เรื่อง ของดให้บริการชั่วคราว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2020-12-16 ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย)
2020-12-15 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2020-12-07 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
2020-12-02 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
2020-12-01 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
2020-11-27 ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่น ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6
2020-11-02 Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”
2020-11-02 สัมมนา "คุยกะดม"
2020-11-02 สัมมนา " เส้นทางนักศึกษาสู่มหาเศรษฐี "
2020-11-01 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-10-29 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
2020-10-27 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-10-15 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-10-06 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
2020-10-05 นักศึกษารัฐศาสตร์ มร.นว. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน
2020-10-05 ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2020-09-24 ประกาศเรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-09-22 รับสมัครทุนการศึกษาในความระลึกถึงคุณปีเตอร์ สก๊อต โรบินสัน ของภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
2020-09-21 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา และประชาชน ร่วมชมภาพยนตร์สารคดี "365 วันนี้ในอดีต พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9"
2020-09-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-09-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-09-10 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-27 ขอเชิญชวนร่วมอบรม “การยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection)”
2020-08-25 ประกาศ เลื่อนผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-24 ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕
2020-08-21 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
2020-08-21 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
2020-08-20 ผลการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-17 ขอเชิญผู้สนใจทั่วไป ร่วมโครงการทางอบรมวิชาการ เรื่อง “จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์"
2020-08-15 เชิญชวนร่วมส่งประกวดภาพถ่าย ภาพถ่ายรักษ์กีฬารักสุขภาพ ชิงเงินรางวัลกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓
2020-08-14 ข่าวทุนการศึกษา(รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์)
2020-08-11 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-11 ผลการสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ
2020-08-10 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 98 ปี
2020-08-10 แบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2020-08-07 ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-07 ประกาศ เรื่อง การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-08-04 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงและผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2020-08-04 เรียนเชิญร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
2020-07-31 โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2020-07-28 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา
2020-07-25 ข่าวทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาโครงการ(ทุนทำงาน) นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
2020-07-22 นักศึกษา มร.นว สมัครสิทธิหลักประกันสุขภาพ ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
2020-07-18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2563
2020-07-14 การหยั่งเสียงผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-07-13 ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-07-13 ทรงพระเจริญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
2020-07-11 ผลการคัดเลือก อว จ้างงานเฟส2 รอบ3
2020-07-10 การเตรียมตัวการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา สำหรับผู้สมัคร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2020-07-10 ทุนการศึกษา(ทุนทำงาน) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน
2020-07-10 ขอถอนเงินคืนค่ามัดจำประกันสัญญาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
2020-07-10 การรับการยื่นข้อเสนอของบริษัทประกันภัย ของหอพักเจ้าหน้าที่บุคลากรและหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563
2020-07-09 ข่าวทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี
2020-07-03 โครงการ อว. สร้าง​งาน​ เฟส​ 3
2020-07-03 รับสมัครบุคคลเพื่อเช่าและดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ)
2020-07-03 ขั้นตอนการปฏิบัติตามาตราการcovid-19ของมหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-07-02 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-07-02 รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-06-30 อว.สร้างงาน ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ตารางปฐมนิเทศตามประกาศ
2020-06-30 ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (พื้นที่อำเภอเมือง)
2020-06-29 ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
2020-06-29 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ (COVID19) เพิ่มเติม
2020-06-26 อว.จ้างงาน เฟส 2 181 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจ้างประชาชนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19
2020-06-25 ยกเลิกการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-24 นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
2020-06-24 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯ (COVID19)
2020-06-24 รับสมัครจำหน่ายร้านอาหาร พื้นที่ในเมือง (ประเภทร้านค้าจำหน่าย ไอศกรีม น้ำแข็งใส ขนมหวาน จำนวน 1 ร้านค้า)
2020-06-24 เชิญพบกับหอสมุดโฉมใหม่ในรูปแบบ "New Normal"
2020-06-17 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2020-06-17 อว.จ้างงาน 280 อัตรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจ้างประชาชนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19
2020-06-15 การหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-12 รับสมัครผู้ประกอบการเข้าเป็นหอพักในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (หอพักเครือข่าย)
2020-06-11 ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (พื้นที่อำเภอเมือง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-11 ผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารภายในศูนย์อาหาร (ย่านมัทรี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-08 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2020-06-02 ประกาศมหาวิทยาลัยการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
2020-05-30 ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

{title}


{{detail}}
{{title}}
{{meta}}

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23