Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ.2579

เพื่อให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ได้แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินการตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถชี้นำและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้

วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570 – พ.ศ.2574) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการยกระดับคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สากล

วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575 – พ.ศ.2579) เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

2. วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23