Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา

ค่านิยมหลัก

NSRU ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ “ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23