Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ที่ดินและอาคารสถานที่

ที่ดินและอาคารสถานที่

สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ตั้ง

          ตั้งอยู่เลขที่  398  หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 


ที่ดินและอาคารสถานที่

          ที่ดินของสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยปัจจุบัน

-   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9  ถนนสวรรค์วิถี ต. นครสวรรค์ตก  อ. เมือง จ. นครสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด    108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา 

-   ที่ดินของศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  เป็นที่ดินที่อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน ตำบลย่านมัทรี   อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   ห่างจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน  14 กิโลเมตร จำนวนประมาณ  500  ไร่  ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทำระบบภูมิสถาปัตย์และออกแบบอาคาร  ตลอดจนจัดทำผังแม่บทการใช้พื้นที่  เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ  และได้มีการก่อสร้างอาคารบางส่วนแล้ว เช่น อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร   อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์อาคารวิจัยแปรรูปอาหารและการตรวจสอบคุณภาพ  อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี

-   ที่ดินศูนย์การศึกษาเขาแรด  สำหรับจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งอยู่ติดเชิงเขาแรด  หลังโรงเรียนพลตำรวจภูธร  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  เนื้อที่ 63 ไร่  3 งาน 64 ตารางวา

-   ที่ดินศูนย์การศึกษาหนองกรด  สำหรับการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่  ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองกรด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 16 ไร่

จากทรัพยากรด้านที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยเฉพาะที่ดินของศูนย์การศึกษา  สามารถนำมาใช้ปฏิบัติการทางด้านการเรียนการสอนและการขยายตัวของนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี  ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางหนึ่งของการแสวงหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้ในทางอ้อม  ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี

-   ที่ดินบริเวณพื้นที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับจัดการศึกษาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการเกษตรเนื้อที่ ประมาณ 1,000 ไร่  


อาคารเรียน อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย

          - ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  398  หมู่ 9 อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
มีอาคารเรียนทั้งสิ้น  17  อาคาร  ดังนี้

  • อาคาร  1  คณะวิทยาการจัดการ
  • อาคาร  2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • อาคาร  3  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • อาคาร  4  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาคาร  5  อาคารเรียนรวมขนาดเล็ก 2 ชั้น บริเวณชั้นบนมีห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ ห้อง 511 และห้อง 512 บริเวณชั้นล่างอาคาร ใช้เป็นสำงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร้านสหกรณ์วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ศูนย์ถ่ายเอกสาร และร้านกาแฟ
  • อาคาร  6  อาคารคหกรรมศาสตร์
  • อาคาร  7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาคาร  8 ศูนย์วิทยบริการ (อาคารหอสมุดเก่า)
  • อาคาร  9  คณะครุศาสตร์
  • อาคาร  10  คณะวิทยาการจัดการ
  • อาคาร  11  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • อาคาร  12  อาคารบรรณราชนครินทร์ (ต่อเติมเป็นอาคารเดียวกับ อาคาร  ๘ อาคารหอสมุดเก่า)
  • อาคาร  13  ศูนย์วิทยาศาสตร์ และสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาคาร  14  อาคารเรียนรวม อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  • อาคาร  15  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ภาษา
  • อาคาร  16  อาคารเรียนศิลปะ
  • อาคาร  17  อาคารศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
  • ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงอาคารเก่า   ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า  20  ปี  (Rrnoate)  ให้อยู่ในสภาพใหม่  พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย  อาทิ  อาคาร  4  อาคาร  7  อาคาร  8 (อาคารหอสมุดเก่า)  ส่วนนี้อยู่ระหว่างดำเนินกากรเพื่อปรับปรุงอาคารใน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ได้แก่ อาคาร 9  หอวัฒนธรรม และอาคารโรงอาหาร  เป็นต้น

          - ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาย่านมัทรีมีอาคารเรียนและกิจกรรมดังนี้

  • อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์
  • อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี
  • อาคาร 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  • อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • อาคาร 6 โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์
  • อาคาร 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และสาขาวิชานาฏศิลป์
  • อาคาร 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • อาคาร 9 อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯ ซึ่งได้เริ่มเปิดใช้เพื่อการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 /2556  และยังใช้เป็นอาคารเรียนรวม  ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์
  • อาคาร  10  อาคารกิจกรรมนักศึกษา  และใช้เป็นสำนักงานอำนวยการย่านมัทรี ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่อีก  3  อาคาร  ได้แก่อาคารเรียนรวม  6  ชั้น  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร  จำนวน  50  ห้อง  และอาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

อาคารกิจกรรมและที่พักอาศัย

          -  ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  398  หมู่ 9 อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 
มีอาคาร ดังนี้

  • อาคารพลศึกษา  จำนวน  1  หลัง
  • หอประชุม  จำนวน  1  หลัง
  • สโมสรอาจารย์  จำนวน  1  หลัง
  • อาคารกิจการนักศึกษา  จำนวน  1  หลัง
  • บ้านพักอาจารย์  จำนวน  ๗๓  หลัง ปัจจุบันเหลือเพียง 50 หลัง
  • แฟลตที่พัก  จำนวน  3  หลัง
  • หอพักอาจารย์ชาย  จำนวน  1  หลัง
  • หอพักอาจารย์หญิง  จำนวน  3  หลัง ปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นหอพักนักศึกษาหญิงนานาชาติ (จีน) และสำนักงานหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
  • หอพักรับรอง  จำนวน  1  หลัง
  • โรงเก็บรถยนต์  จำนวน  1  หลัง
  • ที่ทำการฝ่ายอาคารสถานที่  จำนวน  1 หลัง
  • หอพักนักศึกษา  จำนวน  1  หลัง
  • โรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง

          - ที่ตั้ง ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี มีอาคาร ดังนี้

  • บ้านพักอธิการบดี 1 หลัง
  • บ้านพักเจ้าหน้าที่  1 หลัง
  • โรงเก็บของ 1 หลัง
  • โรงเก็บของและเลี้ยงสัตว์ของคณะเกษตร 5 หลัง
  • บ้านพักครู บ้านใต้ถุนไม้  6 หลัง
  • เรือนเพาะชำ 1 หลัง
  • อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง (กำลังก่อสร้าง)
  • อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง ปัจจุบันเริ่มเปิดให้บริการนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2556
  • อาคารกิจกรรมนักศึกษา  1  หลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23