Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทำเนียบอธิการบดี

ทำเนียบอธิการบดี

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระยะเวลา ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
2563 - ปัจจุบัน ผศ.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี
2563 - 2563 ผศ.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาราชการแทนอธิการบดี
2562 - 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดี
2560 - 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี
2556 - 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี
2551 - 2556 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2547 - 2551 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2545 - 2547 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2541 - 2545 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2538 - 2541 รศ.สุพล บุญทรง อธิการบดี
2536 - 2538 รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการ
2530 - 2536 รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล อธิการ
2521 - 2530 ดร.หอม คลายานนท์ อธิการ
2518 - 2521 ดร.วิเชียร แสนโสภณ อธิการ
2508 - 2518 นายประธาน จันทรเจริญ ผู้อำนวยการ
2503 - 2508 นายเติม จันทะชุม อาจารยใหญ่
2498 - 2503 นายพร้อม ปริงทอง อาจารยใหญ่
2494 - 2498 นายศิริ ศุขกิจ ครูใหญ่
2486 - 2494 นายศิริ อาจละกะ ครูใหญ่
2477 - 2486 นายจรูญ สุวรรณมาศ ครูใหญ่
2468 - 2475 นายเกษม พุ่มพวง ครูใหญ่
2467 - 2468 ขุนชิตพิทยากรรม ครูใหญ่
2465 - 2467 ขุนกัณหเนตรศึกษากร ครูใหญ่

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23