Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕

20 เมษายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมีพิธีบูชา เปลี่ยนผ้าสไบห่มองค์พระ สรงน้ำพระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ และพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง) ณ บริเวณลานหน้าองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ และหน้าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมสรงน้ำพระพุทธสัพพัญญูฯ และพระพุทธศรีสวรรค์ (จำลอง) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 เมษายน 2565 ประวัติ พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ ตามแบบพระพุทธรูปที่ได้มีการสร้างขึ้น ในสมัยเริ่มแรกในประเทศอินเดีย คนไทยมักเรียกว่า “ปางขอฝน” บางท่านเรียก “ปางปฐมเทศนา” บ้าง “ปางประทานพร” บ้าง เพราะมีลักษณะใกล้เคียงทั้งพระอิริยาบถและความหมาย อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปพระองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางคันธาร หรือปางขอฝน ตามที่ ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) แห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ผู้สร้างได้ตรัสไว้ เมื่อนำมาประดิษฐสถานที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) เมื่อสร้างเสร็จแต่ยังไม่ทันประทานให้ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เสียก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2517 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงได้พระราชทานพระพุทธสัพพัญญูฯ แก่วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสมัยที่นายประธาน จันทรเจริญ เป็นผู้อำนวยการ และได้นำมาประดิษฐาน ณ ซุ้มปรางด้านด้านหน้าของสถาบัน แล้วชาวบ้านก็เรียกติดปากว่า “หลวงพ่อพระสัพพัญญู” หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “สมเด็จฟ้าแจ้ง” เพราะถือนิมิตขณะทำพิธีเททองหล่อ ท้องฟ้าแจ้ง แจ่มใส เมื่อเสร็จพิธีฝนตกหนัก แม้กระทั่งได้อัญเชิญมาวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ฝนก็ตกตลอดทาง จึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง นับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ ใครได้กราบไหว้บูชา ก็จะเป็นสิริมงคล และนับเป็นที่พึ่งทางใจอันสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คำว่า “สัพพัญญู” แปลว่า ผู้รู้สิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นพระนามประการหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น พระพุทธสัพพัญญูฯ จึงเป็นพระพุทธรูปที่คู่ควรแก่การบูชา ดังปรากฏในมงคลสูตรไว้ว่า “ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” "บูชาผู้ที่ควรบูชา" เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึง พระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพื่อความสงบสุข ความเจริญงอกงามจะมีแก่ตนเอง และสังคมตลอดไป #100ปีราชภัฏนครสวรรค์ #มหาวิทยาลัย #ราชภัฏ #นครสวรรค์ ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร #NSRU 056-219100-29 www.nsru.ac.th

รูปภาพกิจกรรมเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

2565

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23