Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

FACULTY OF HUMANNITIES AND SOCIAL SCIENCES

เข้าสู่เว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา

        ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น


วิสัยทัศน์

        เป็นผู้นำทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่อยู่ : 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5621-9100 ต่อ 2200, 2201, 2202, 2203
หมายเลขโทรสาร : 

สำนักงานคณะ 2200, 2201, 2202, 2203
หัวหน้าสำนักงานคณะ 2202
คณบดี 2214
รองคณบดี 2215
สาขาวิชาภาษาไทย 2203
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 2205 , 2226
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2206 , 2225
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 2207
สาขาวิชาศิลปกรรม 2209
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา 2211
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2212
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)  
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)  
สาขาวิชาดนตรี (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี)  

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์และบุคลากร
สามารถสืบค้นจากชื่อบุคคลได้ที่ หน้าค้นหา        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ คือ

       1. ให้การศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สังคมพึงประสงค์

       2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในสังคม และเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง ในการดำเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย

       3. เป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท (สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2536 : 25)

       การพัฒนาของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ”

       1. การพัฒนาคน หมายถึง การพัฒนาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาให้มีศักยภาพตามแนวทางและหน้าที่ของตน

       2. การพัฒนาวิชาการ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนางานวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ รวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

       3. การพัฒนากายภาพ หมายถึง การจัดหาอาคารสถานที่ และเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการของทุกสาขาวิชาให้เพียงพอ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แนวทางประกอบอาชีพ

 • ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ทำงานด้านสื่อสารมวลชน เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ นักพิสูจน์อักษร
 • อาชีพอิสระ เช่น ล่าม ไกด์ นักแปล
 • รับราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

แนวทางประกอบอาชีพ

 • นักการเมือง
 • ข้าราชการตำรวจ/ข้าราชการทหาร
 • เจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทย / กระทรวงยุติธรรม
 • พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • พนักงานเอกชน เป็นต้น

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

แนวทางประกอบอาชีพ

 • หน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร เจ้าพนักงานบังคับคดี ปลัดอำเภอ นักวิชาการ ตำรวจ ทหาร ราชการส่วนท้องถิ่น
 • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ทนายความ ที่ปรึกษาทางกฏหมาย
 • นักปกครองทั้งในระดับประเทศและส่วนท้องถิ่น

หลักสูตรศิลปบัณฑิต

 • สาขาวิชาดนตรี
 • สาขาวิชาศิลปกรรม

แนวทางประกอบอาชีพ

 • ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประกอบอาชีพอิสระทางด้านดนตรี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23