Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน


ไฟล์แนบ

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ************************ กำหนดการ เวลา ๐๙.๐๐ น. - คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๙.๑๐ น. - ประธานในพิธี (โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) ถึงหอประชุมฯ เวลา ๐๙.๑๙ น. - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา - ประธานเดินขึ้นสู่เวที ถวายความเคารพ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินไปเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายความเคารพ - ประธานกล่าวถวายราชสดุดี - ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ - ดนตรีบรรเลงและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี - สมาทานเบญจศีล - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา - เจ้าหน้าที่ เทียบจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ๑๐ ชุด - พิธีกรกล่าวนำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม - ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม - พิธีกรกล่าวคำถวายภัตตาหาร - พระสงฆ์ทั้งนั้น อนุโมทนา - ประธานในพิธี กรวดน้ำ - ประธานในพิธี กราบลาพระสงฆ์ และกราบลาพระรัตนตรัย เบื้องหน้าโต๊ะหมู่บูชา เวลา ๑๐.๓๐ น. - เสร็จพิธี ************************ หมายเหตุ การแต่งกาย - อธิการบดี : ชุดขาวปกติ - รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ : (เสื้อเหลืองมหาวิทยาลัย) ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมี ทั่วหล้า คณาจารย์ และบุคลากร - นักศึกษา : ชุดนักศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ กำหนดการ - http://bit.ly/2Skp9cS แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ - http://bit.ly/2GvydED

ประกาศเมื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23