Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ที่มาลงคะแนนหยั่งเสียง

ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ที่ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของผู้ที่มาลงคะแนนหยั่งเสียง


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
26 ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23