Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

1.) จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2.) วิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่นและภูมิภาค
3.) ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4.) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.) ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานยึดหลักธรรมภิบาล

เอกลักษณ์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการวิชาการ

อัตลักษณ์

บัณฑิตทำงานเป็นทีม ชำนาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น

ค่านิยมหลัก

N : Natural Thinking คิดเชิงสร้างสรรค์
S : Spirit มีความมุ่งมั่น
R : Relationship ความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง
U : Unity ความเป็นหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23