Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

เป็นรูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย สีต่าง ๆ จำนวน 5 สีได้แก่
สีน้ำเงิน : สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
สีเขียว : แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีส้ม : แทนค่าความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีทอง : ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านภูมิปัญญา
สีขาว : ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เครื่องหมายการค้าประจำมหาวิทยาลัยรหัสสีมาตรฐานแบบ CMYK
ดาวน์โหลด (SVG, PNG)

สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

ดอกพยอม หมายถึง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลักษณะของดอกพยอมมี 5 กลีบ โดยปลายกลีบจะโค้งเป็นเกลียว

จุดตรงกลาง แสดงถึงลักษณะ การเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากจุดเล็ก ๆ สู่คณะวิชา 5 คณะ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายสูงสุด ด้วยความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว

NSRU หมายถึง แบบตัวอักษรมีลักษณะแข็งและโค้งมน แสดงถึงความเข้มแข็งและอ่อนโยน ตัวอักษรใช้สีเดียวกันทุกตัว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ อพ.สธ. โดยเป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริฯ และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นพะยอมไว้ที่หน้าหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ต้น "พะยอม" จึงเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


โลโก้94ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

       จากโรงเรียนฝึกหัดครู สู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ผลิตครูและบัณฑิตสาขาต่างๆ สู่ท้องถิ่นมากมาย ซึ่งในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จะมีอายุครบ 94 ปี ร่วมภาคภูมิใจและรับรู้ความเป็นมาตลอด 94 ปี ได้ที่ NSRU News ฉบับที่ 2/2559


สีประจำมหาวิทยาลัย

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
สีเหลือง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23