Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะวิทยาการจัดการ

FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCE

ติดต่อคณะ

TEL : (056)-219100-29 ต่อ 2400
FAX : (056)-882731
E-mail :


          เมื่อเริ่มเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการบริหารงานวิชาการในรูปแบบมีภาควิชาโดยจัดเป็น 2 ภาควิชา1 สำนักงานดังนี้ คือ 1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ 2) ภาควิชานิเทศศาสตร์ 3) สำนักงานคณบดี
           ต่อมาเมื่อผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล ขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีอีกครั้งหนึ่งได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ โดยยกเลิกภาควิชา แต่ให้มีสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 7 สาขาวิชา กับ 1 สำนักงานคณบดี ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ 1/2552 ดังนี้คือ
                     1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
                     2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
                     3. สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
                     4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                     5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
                     6. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
                     7. สาขาวิชาการตลาด
                     8. สำนักงานคณบดี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- สาขาวิชาบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูรนิเทศศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23