Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บัณฑิตวิทยาลัย

GRADUATE SCHOOL

ติดต่อคณะ

TEL : 0-5621-9100 ต่อ 1210-1213 หรือ 0-5688-2288
E-mail : graduate@nsru.ac.th

         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครสวรรค์ได้ริเริ่มโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยมุ่งหวังให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และนำความรู้ไปสร้างความเจริญ ความก้าวหน้าในหน่วยงานของตน และ สังคมสืบต่อไป โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ อาทิเช่น

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาต่าง ๆ เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สำหรับครูผู้สอนที่จบปริญญาตรีแล้ว แต่ยังไม่มีวุฒิทางด้านวิชาชีพครู

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในแขนงวิชา ภาษาไทย , สังคม , วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ ผู้เข้ารับการศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และสามารถนำหลักการและทฤษฎีทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง


หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเกษตร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23