Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา
TODAY EVENTS
Today Events คือเหตุการณ์ของวันนี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไม่มีกิจกรรมสำคัญในวันนี้

FUTURE EVENTS

ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "กระเช้าสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์นวัตวิถี" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

19 มีนาคม 2562Banner

Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูลัดนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านซ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23