Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา
TODAY EVENTS
Today Events คือเหตุการณ์ของวันนี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไม่มีกิจกรรมสำคัญในวันนี้

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

18 กันยายน 2561


อบรมยุทธศาสตร์ชาติที่ 2

จัดวันที่ วันที่ 13 ก.ย. 2561

11 กันยายน 2561

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8 กันยายน 2561
Banner

Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูลัดนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านซ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23