Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา


รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 2561

รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

12 ตุลาคม 2561

Banner

Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูลัดนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านซ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23