หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-5621-9100-29

FAX. 0-5688-2522, 0-5688-2523

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0 ห้องเลขานุการ ต่อ 1106


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานคณะ1401-2
หัวหน้าสำนักงานคณะ1403
คณบดี2500
รองคณบดี2501-1
ฟิสิกส์1405
ผศ.ดร.ภาคิน1406
ผศ.ดร.ศุภชัย1407
ผศ.วิโรจน์1408
ผศ.ดร.ทินพันธ์1409
ดร.ฉัตริยะ1410
ดร.พีรพัฒน์1411
สาขาเคมี1415
ดร.สาวิตรี1416
สาขาชีวฯ1418
ผศ.ดร.กันยา1449
วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม1424
คหกรรม2503
คณิตศาสตร์2502,2522
อ.ดุษฎี2525
อ.ณฐพร2526
ปราโมทย์(ชีววิทยา)2528
ผศ.ดร.สุภาวรรณ2529
วิทย์ฯสุขภาพ2530-2
ห้องประกันคุณภาพ1400
สาขาคอมพิวเตอร์1160
อ.นฤพนธ์1162
อ.ภาสกร1163
ย่านมัทรี หอพัก056-278970
นิติศาสตร์056-278981
รปศ.056-278977
ดนตรี056-882978

คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงานคณะ2400
ชั้น 6 ตึก 102430
หัวหน้าสำนักงานคณะ2431
เศรษฐศาสตร์2401
การตลาด2402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์2403
การบัญชี2404
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1362405
การท่องเที่ยว2406
นิเทศศาสตร์2407
ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว2419
ห้องปฏิบัติการวารสาร 1172420
ห้องสโมสรนักศึกษา2421
ห้องบริการวิชาการ ตึก 102422
ห้องประชุม ลีลาวดี2423
ห้องสาขาทรัพย์ฯ 22424
ห้องสหกิจศึกษา2425
ห้องประกันคุณภาพ2426
ห้องสาขาเศรษฐศาสตร์2427
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตึก 102428
ชั้น 5 ตึก 102429
ห้องค้นคว้าวิจัย2408
ห้องบัญชี ผศ.ปราณี2409
ห้องคณบดี2410
ห้องประชุมเฟื้องฟ้า2411
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1312412
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1322413
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1372414
ห้องสตูดิโอ 1212415
ห้องปฏิบัติการวิทยุ2416
ห้องมุมตึก อ.รติบดี2417
ห้องประชุม ราชาวดี2418

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะ2200-3
สาขาวิชาภาษาไทย2203
สาขาปรัชญา2204
นานาชาติ 12205
นานาชาติ 22226
สาขาต่างประเทศ 12206
สาขาต่างประเทศ 22225
ประวัติศาสตร์2207
สาขาศิลปกรรม2209
สังคมวิทยา2210
ภูมิศาสตร์2211
พัฒนาชุมชน2212
สาขาบรรณารักษ์2213
คณบดี2214
รองคณบดี2215
ห้องประชุม2219

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

สำนักงานคณะ2300-1
คณบดี2302
เซรามิก2302-4
ห้อง 11292305
ห้อง 11282306
ห้อง 11312307
ห้อง 11382308
ห้อง 11512309
ห้อง 11212310
สาขาวิศวะ2311-2
สาขาออกแบบ2313
ห้องคอมพิวเตอร์2314-5
ห้องเครื่องมือ2316
ห้อง อ.เกษม2317
ห้องศูนย์วิจัยคณะ2318

สำนักงานอธิการบดี

ประชาสัมพันธ์0
เลขา(คุณพะยอม,คุณปุ้ม) ชั้น 21106,5002
เลขาสภา5001
การเงิน1108,1109,1110
นโยบายและแผน1111,1112
ทรัพย์สินและรายได้1113
งานการเจ้าหน้าที่1114
งานพัสดุ1115,1219
งานธุรการ1116
งานตรวจสอบภายใน1117
งานมาตรฐาน1118
ฝ่ายโสตฯ5006
ห้องวิทยุ1144
ห้องพยาบาล1120
งานแนะแนว123
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา1124
กองพัฒนานักศึกษา1125
ห้องศูนย์เวชฯ1126
นิติกร1127
หน่วยบ่มเพาะ1315
หอประชุม1600-2
ฝ่ายยาน1187,1188
ผศ.สุเทพ1131
รปภ.ประตูต้นน้ำ1133
รปภ.ประตูใหญ่1132
ประปา1196
ฝ่ายอาคาร1197
ไฟฟ้า1198
สหกรณ์1142-3
สโมสรเจ้าหน้าที่1288
สโมสรอาจารย์1289

คณะครุศาสตร์

สำนักงานคณะ2102
คณบดี2100
รองคณบดี2101
หลักสูตรและการสอน2103
พื้นฐานการศึกษา2104
วิจัยทางการศึกษา2105
พละศึกษาและนันทนาการ2107
การศึกษาประฐมวัย2108
เทคโนโลยีและนวัตกรรม2109
ศูนย์วิจัย ดร.ไชยรัตน์2110
งานทะเบียน
สนส.1200
ผอ.วไลพร1201,1202
อ.พรรณี1203
ทะเบียน1204
เคาเตอร์ทะเบียน1206-7
หลักสูตร พี่นุ่น1208-9
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักงาน1135
ห้อง ผอ.1136
ห้อง รองผอ.1137
หอวัฒฯ1146-1147
โรงแรมต้นน้ำ4100
ครัวต้นน้ำ4102
สถาบันวิจัยและพัฒนา1139
บัณฑิตวิทยาลัย056-882288
097-9245216
1210,1211,1212,1213,1214

สำนักงานอธิการบดี

ชั้น 3 ห้องประชุมอมราวดี5004
ชั้น 4 รปภ.5005
ชั้น 4 โสตฯ5006
ชั้น 6 รปภ.5010
ชั้น 6 ป.บริหาร5009
ชั้น 7 ห้องป.เอกยุทธศาสตร์5011-2
ชั้น 9 ห้องสโมสร5013
ห้องผู้บริหาร
ห้องนายกสภา5000
ห้องอธิการบดี1100
รองฯ บริหาร1101
รองฯ วิชาการ1102
รองฯ วางแผน1103
รองฯ กิจการ1104
รองฯ กิจการพิเศษ1105
โรงเรียนสาธิต 081-8889827
ห้องผู้อำนวยการ1300
ห้องประกันฯ1301
ธุรการ1302
อนุบาล 11303
ห้องเด็กเล็ก1304
อนุบาล 21305
Fax 056-882522,056-882523
ห้องอาจารย์สุชาติ แสงทอง5011
ห้อง รศ.วุฒิชัย1105
ห้อง อ.พรศิริ1107
ห้อง อ.ธานี2109
ธนาคารกรุงไทยหน้ามหาวิทยาลัยฯ056-882633-4

ศูนย์วิทยบริการ (ห้องสมุด)

ห้อง ผอ.สำนักวิทยบริการ1532
รอง ผอ.สำนักวิทยบริการ 1533
ชั้น 1 รัปฝากสิ่งของ คุณภคมน
ประชาสัมพันธ์ คุณปริยาพัศ
1534
บริหารวารสารและหนังสือพิมพ์ 1536
ห้องประชุมชั้น 11537
หัวหน้าศูนย์ฯ 1538
ห้อง server ชั้น 21539
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ1540
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ1541
งานวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง1542
งานธุรการ ชั้น 21543
ห้องข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 31544
เคาน์เตอร์ ชั้น 31545
ห้องซ่อมหนังสือ 4 1546
ห้องคุณปีเตอร์ ชั้น 61547
เคาน์เตอร์ ชั้น 41548
งานคอมพิวเตอร์ ชั้น 51549
เคาเตอร์บริการอินเตอร์เน็ต ชั้น 51550
เคาเตอร์บริการ ชั้น 6 1551
ห้องเทคนิคสื่อโสตฯ ชั้น 7 1552
ห้องประชุมชั้น 81553
ห้องบริการอินเตอร์เน็ตอาจารย์ ชั้น 61555

อาคาร 15 สำนักคอมฯ

เคาเตอร์ชั้น 11501
ห้องผุ้อำนวยการ1500
ฝ่ายจัดอบรม1502
หัวหน้าศูนย์ ict 1504
รองผู้อำนวยการ 1506
หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ 1508
ฝ่ายสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์และธุรการ1511
ฝ่ายจัดการให้เช่าห้องประมูลราคา e-Auction1512
กลุ่มงานคลังและพัสดุ 1513
ฝ่ายงานประกันคุณภาพสำนัก 1515
ฝ่ายงานเครือข่าย 1518
ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ1519,1521
ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต1525
ฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์1525
หัวหน้าศูนย์ภาษา2215
ศูนย์ภาษา2216
ศูนย์ภาษา ชั้น 32217