เพลง มาร์ชราชภัฏนครสวรรค์

คำร้อง อวบ เทมะรัชตะ , สุวนีย์ พระแก้ว
ทำนอง อวบ เทมะรัชตะ
เรียบเรียงเสียงประสาน กิตติ ศรีเปารยะ
ขับร้องโดย โอม เปล่งขำ , อรธนา พงษ์ประสิทธิ์
(บันทึกเสียงร้องวันที่ 10 และ 12 พฤษภาคม 2543)

สถาบันของเราคือราชภัฏสมค่าแห่งรัฐคู่เมืองนครสวรรค์
ลัญจกรสูงเด่น เป็นดวงตายึดมั่นเพื่อสร้างสรรค์เชี่ยวชาญงานแกร่ง
เหลืองขจีคือธงงามตระการทุกสิ่งประสานวิชาการเข้มแข็ง
รวมสี่แควทุกฝั่ง รวมพลังทุกแห่งมั่นด้วยแรงแห่งสามัคคี
พวกเรา นครสวรรค์ หมายมั่นจงรักภักดี
คุณธรรม กตเวที คงไว้ไม่มีเคลื่อนคลาย
พวกเรารักศักดิ์และศรี คงอยู่ไม่มีวันมลาย
สถาบันของเราคือราชภัฏ เกียรติระบือลือไกล มั่นคง
ภูมิใจทุกครา ทุกชีวา มิมีหน่าย สมเกียรติที่วัฒนามายิ่งยง
วิญญูชนล้ำค่า ปริญญาสูงส่ง ช่วยดำรงให้ไทยพัฒนา