ปรัชญา PHILOSOPHY

"เป็นมหาวิทยาลัยของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น"


วิสัยทัศน์ VISION

"มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"


พันธกิจ MISSION

1.) จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2.) วิจัยและบริการวิชาการท้องถิ่นและภูมิภาค
3.) บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ
4.) ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5.) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.) ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


เอกลักษณ์

"เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการวิชาการ"


อัตลักษณ์

"บัณฑิตทำงานเป็นทีม ชำนาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น"


ค่านิยมหลัก

N : Natural Thinking คิดเชิงสร้างสรรค์

S : Spirit มีความมุ่งมั่น

R : Relationship ความสมัครสมานสามัคคีปรองดอง

U : Unity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว