ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังมีศูนย์การศึกษาอีก 3 ศูนย์ ได้แก่
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ โดยศูนย์ดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ หลายอาคาร ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 20 ปี เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ
ศูนย์การศึกษาตำบลเขาแรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
ศูนย์การศึกษาตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกแล้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย

 • พ.ศ. 2557

  เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม และระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา

 • พ.ศ. 2556

  - เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา(วท.บ. 4 ปี)

  - ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556

 • พ.ศ. 2555

  เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์(ศศ.บ. 4 ปี) และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย(วท.บ. 4 ปี)

 • พ.ศ. 2554

  เปิดสอนระดับปริญญาตรี ได้แก่ สาขาดนตรีศึกษา(ค.บ.5 ปี) เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ. 4 ปี) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ. 2 ปี)

 • พ.ศ. 2553

  เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 • พ.ศ. 2552

  เปิดสอนระดับปริญญาตรีได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงาน

 • พ.ศ. 2551

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนประกอบด้วย ศูนย์ภาษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • พ.ศ. 2550

  เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา เปิดสอนระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และสาขาการจัดการทั่วไป

 • พ.ศ. 2549

  เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต(ค.ด.) สาขาวิชาจัดการศึกษาและการเรียนรู้

 • พ.ศ. 2548

  ร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนพิจิตรเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 • พ.ศ. 2547

  สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ และดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 • พ.ศ. 2546

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ และเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

 • พ.ศ. 2545

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

 • พ.ศ. 2543

  เปิดสอนระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกซ์

 • พ.ศ. 2542

  เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน

 • พ.ศ. 2535

  วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอยู่ในสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการและได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท

 • พ.ศ. 2534

  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ และระดับปริญญาตรี(ค.บ.4 ปี) ในโครงการครุทายาท ระดับมัธยม จำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา

 • พ.ศ. 2533

  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ และระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ว.ทบ.) หลักสูตร 2 ปี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 • พ.ศ. 2532

  เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

 • พ.ศ. 2531

  เปิดรับนักศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (อ.ศศ.) เปิดโปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาอังกฤษธุรกิจระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ โปรแกรมวัฒนธรรมศึกษา ระดับอนุปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โปรแกรมวิชาไฟฟ้า และระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์

 • พ.ศ. 2527

  มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นได้ จึงเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (อ.ศศ.) ในวิชาวารสารและการประชาสัมพันธ์ วิชาดนตรี และหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์(อ.วท.) มีวิชาไฟฟ้า พีชศาสตร์ และมีคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพิ่มขึ้นรวมเป็น 4 คณะวิชา คือ คณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิชาวิทยาการจัดการ

 • พ.ศ. 2526

  เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัติการศึกษาขั้นสูง ป.กศ. สูง วิชาเอกเทคนิคการอาชีพ ได้แก่ เทคนิคการอาชีพกสิกรรม เทคนิคการอาชีพวารสารและการประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการอาชีพไฟฟ้า

 • พ.ศ. 2524

  เปิดรับนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ. 4 ปี) ในวิชาเอกสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • พ.ศ. 2518

  ได้มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ให้สามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี

 • พ.ศ. 2512

  กรมการฝหัดครูได้มีโครงการ ผลิตครูนามฉุกเฉินขึ้นจึงได้เปิดหลักสูตร "ประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา"(ป.ป.) สำหรับผู้จบ ม.ศ.5 มาเรียนอีก 1 ปี รวมทั้งเปิดรับนักศึกษาภาคค่ำรุ่นแรกทั้งระดับ ป.กศ. และระดับ ป.กศ.สูง

 • พ.ศ. 2511

  ยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้นเป็น "วิทยาลัยครู" เปิดสอนในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.สูง

 • พ.ศ. 2498

  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา(ป.กศ.) หลักสูตร 2 ปี รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 6 ปัจจุบันเทียบเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • พ.ศ. 2483

  เปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล(ป.บ.) ฟลักสูตร 3 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีหลักสูตรการเรียน 3 ปี

 • พ.ศ. 2477

  จัดตั้งโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม รับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 เรียนในชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 1 และชั้นประถมเกษตรกรรมปีที่ 2 โดยมีระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยมีระยะเวลาเรียน 5 ปี

 • พ.ศ. 2465

  จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน 5 ปี ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ นักเรียนที่เรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล