คณะผู้บริหาร

อธิการบดี
รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ(CIO) รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ประธานสภาคณาจารย์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน