ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ

อธิการบดี

ระยะเวลาชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
2551 - 2556รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคมอธิการบดี
2547 - 2551รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคมอธิการบดี
2545 - 2547รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคมอธิการบดี
2541 - 2545รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคมอธิการบดี
2538 - 2541รศ.สุพล บุญทรงอธิการบดี
2536 - 2538รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคมอธิการ
2530 - 2536รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาลอธิการ
2521 - 2530ดร.หอม คลายานนท์อธิการ
2518 - 2521ดร.วิเชียร แสนโสภณอธิการ
2508 - 2518นายประธาน จันทรเจริญผู้อำนวยการ
2503 - 2508นายเติม จันทะชุมอาจารยใหญ่
2498 - 2503นายพร้อม ปริงทองอาจารยใหญ่
2494 - 2498นายศิริ ศุขกิจครูใหญ่
2486 - 2494นายศิริ อาจละกะครูใหญ่
2477 - 2486นายจรูญ สุวรรณมาศครูใหญ่
2468 - 2475นายเกษม พุ่มพวงครูใหญ่
2467 - 2468ขุนชิตพิทยากรรมครูใหญ่
2465 - 2467ขุนกัณหเนตรศึกษากรครูใหญ่