ปญฺญฺา ชีวิ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ

ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งมีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา และยังมีพื้นที่บริเวณตำบลหนองกรด 16 ไร่ และกรมราชทัณฑ์มอบให้ที่บริเวณเขาแรด ในส่วนที่สถาบันครองอยู่ประมาณ 160 ไร่ อยู่ในการร่างอุธรณ์ประมาณ 100 ไร่ และบริเวณที่ชาวบ้านบุกรุก อีกประมาณ 300 ไร่

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

เป็นรูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย สีต่าง ๆ จำนวน 5 สีได้แก่

สีน้ำเงิน สีเขียว สีส้ม สีทอง สีขาว

สีน้ำเงิน : สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

สีเขียว : แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีส้ม : แทนค่าความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีทอง : ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านภูมิปัญญา

สีขาว :ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เครื่องหมายการค้าประจำมหาวิทยาลัย

สีเขียว หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

ดอกพยอม หมายถึง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลักษณะของดอกพยอมมี 5 กลีบ โดยปลายกลีบจะโค้งเป็นเกลียว

จุดตรงกลาง แสดงถึงลักษณะ การเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากจุดเล็ก ๆ สู่คณะวิชา 5 คณะ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายสูงสุด ด้วยความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว

NSRU หมายถึง แบบตัวอักษรมีลักษณะแข็งและโค้งมน แสดงถึงความเข้มแข็งและอ่อนโยน ตัวอักษรใช้สีเดียวกันทุกตัว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ดอกไม้และสีประจำมหาวิทยาลัย

ดอกพยอม

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

เขียว - เหลือง