หน้าแรก >> เข้าศึกษาต่อ

ค่าธรรมเนียม

 • ปริญญาตรี
 •     - ภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2549
      - ภาคกศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) เข้าตั้งแต่ปี 2549
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาเอก
 • ประกาศนียบัตร

   

 • บริการด้านอื่นๆ

 • ทุนการศึกษา
 • ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • หอพักนักศึกษา
 • หลักสูตรปริญญาตรี

  กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  อาคาร 14 ชั้น
  โทร. 0-5621-9100
  http://regis.nsru.ac.th

  หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  อาคาร 14 ชั้น 8    
  โทร. 0-5621-9100              
  http://gs.nsru.ac.th/