แผนผังเว็บไซต์

แนะนำมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทิศทางและภาระหน้าที่
แผนที่และการเดินทาง
เพลงประจำมหาวิทยาลัย
ห้องจดหมายเหตุ
VTR แนะนำมหาวิทยาลัย


บุคคลทั่วไป

บริการข้อมูลทั่วไป
     - เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
     - ประวัติมหาวิทยาลัย
     - ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     - ทิศทางและภาระหน้าที่
     - แผนที่และการเดินทาง
     - เพลงประจำมหาวิทยาลัย
     - ห้องจดหมายเหตุ
     - VTR แนะนำมหาวิทยาลัย
บริการข้อมูลหน่วยงาน
     - คณะ
     - สถาบัน/สำนัก/ศูนย์
     - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     - หน่วยงานอื่นๆ
บริการข้อมูลการเรียน
     - ค่าธรรมเนียมการศึกษา
     - หลักสูตรที่เปิดสอน
     - ข้อมูลอาจารย์
บริการด้านอื่นๆ
     - ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     - หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย


เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน
     - หลักสูตรระดับปริญญาตรี
     - หลักสูตรระดับปริญญาโท
     - หลักสูตรระดับปริญญาเอก
     - ประกาศนียบัตร
สมัครเรียน
     - ปริญญาตรี
     - ปริญญาโท
     - ปริญญาเอก
     - ประกาศนียบัตร
ค่าธรรมเนียม
     - ปริญญาตรี
     - ปริญญาโท
     - ปริญญาเอก
     - ประกาศนียบัตร
บริการด้านอื่นๆ
     - ทุนการศึกษา
     - ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     - หอพักนักศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก/ประกาศนียบัตร

การบริการ

ผลการเรียนสำหรับปริญญาตรี
ผลการเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา
สอบประกันคุณภาพคอม ฯ
งานวิจัย วิทยานิพนธ์(ฉบับเต็ม)
e-Library
ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
งานวิจัย วิทยานิพนธ์(ฉบับเต็ม)
แบบฟอร์มการให้บริการ
ระบบเครือข่าย
เว็บบอร์ด
Web Streaming
ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ

บุคลากร

บริการข้อมูลทั่วไป
     - ระเบียบ/ข้อบังคับฯ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
     - ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
บริการสำหรับอาจารย์
     - ข้อมูลอาจารย์
     - สถิติการลงทะเบียน
     - รายชื่อนักศึกษารายห้องเรียน
     - รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
     - บันทึกผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
     - ทุนการศึกษาต่อ/ทุนการวิจัย
     - บทเรียนออนไลน์ LMS
     - งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
     - งานวิจัย/วิทยานิพนธ์(ฉบับเต็ม): TDC
     - ฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์
บริการค้นหาข้อมูล
     - ตารางเรียน
     - ตารางสอบ
     - รายวิชาที่เปิดสอน
     - ห้องเรียน
     - อาจารย์ที่สอน
บริการสำหรับบุคลากร
     - ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
     - ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
     - ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting
     - ระบบวาระงานผู้บริหาร e-Schedule
     - ระบบบริหารงบประมาณ
     - ระบบงานบริหารบุคลากร
     - ระบบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
     - ตารางการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริการด้านอื่นๆ
     - สวัสดิการของบุคลากร
     - การจัดการความรู้(KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     - ลงทะเบียนขอ Account ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
     - ระบบอีเมล์(e-Mail) ของมหาวิทยาลัย
     - หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย


หลักสูตร

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549
     - ข้อมูลหลักสูตร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549
     - ข้อมูลหลักสูตร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549
          - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
          - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)


คณะและหน่วยงาน

คณะ
     - คณะครุศาสตร์
     - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาการจัดการ
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานอธิการบดี
     - สำนักงานอธิการบดี
     - กองกลาง
     - กองนโยบายและแผน
     - กองพัฒนานักศึกษา
     - กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
     - กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
     - สถาบันวิจัยและพัฒนา (ศ.ย่านมัทรี 056-278969)
     - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
     - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
     - กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
     - ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
     - ศูนย์ภาษา
     - ศูนย์วิทยาศาสตร์
     - บัณฑิตวิทยาลัย

การบริหาร

การบริหาร
คณะกรรมการสภา
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร

นักศึกษา

บริการข้อมูลทั่วไป
     - ระเบียบ/ข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย
     - ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ
บริการข้อมูลการเรียน
     - การลงทะเบียนเรียน
          - จองรายวิชาลงทะเบียน
          - จองรายวิชาเรียนวิชาเลือกเสรี
     - ผลการเรียน
     - ประเมินผลการสอนอาจารย์โดยนักศึกษา
     - คุยกับทะเบียน
บริการเว็บไซต์สนับสนุนการเรียนการสอน
     - ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ
     - สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
     - สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
     - ระบบตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษา
     - บทเรียนออนไลน์ [NSRU e-Learing]
     - ลงทะเบียนขอ Account ใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
บริการค้นหาข้อมูล
     - ห้องทะเบียนมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     - ตารางเรียน
     - ตารางสอบ
     - รายวิชาที่เปิดสอน
     - ห้องเรียน
     - อาจารย์ที่สอน
     - ทุนการศึกษา
บริการด้านอื่นๆ
     - ทุนการศึกษา
     - ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     - หอพักนักศึกษา
     - ชมรมในมหาวิทยาลัย
     - สวัสดิการนักศึกษา
     - สร้างทักษะ/แนะนำอาชีพ/แนะแนวการหางาน
     - หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียม
     -  ปริญญาตรี
        - ภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2549
        - ภาคกศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่ปี 2549 
     - ปริญญาโท
     - ปริญญาเอก
     - ประกาศนียบัตร