หน้าแรก >> งานบริหาร >> จำนวนและร้อยละของประเภทงานที่ทำของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำแนกตามคณะ

 

จำนวนและร้อยละของประเภทงานที่ทำของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำแนกตามคณะ

ประเภทงานที่ทำ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 14 50.0 233 40.0 136 22.8 11 17.2 25 19.4 419 31.1
รัฐวิสาหกิจ 3 10.7 9 1.7 36 6.0 2 3.1 20 15.5 70 5.2
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 1 3.6 102 19.2 323 54.1 35 54.7 69 53.5 530 39.3
ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 0 0 115 21.7 50 8.4 7 10.9 10 7.8 182 13.5
อื่นๆ 10 35.7 71 13.4 52 8.7 9 14.1 5 3.9 147 10.9
รวม 28 100 530 100 597 100 64 100 129 100 1,348 100