หน้าแรก >> งานบริหาร >> ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน ปีการศึกษา 2551

 

ร้อยละของรายรับตามแหล่งเงิน ปีการศึกษา 2551

แหล่งเงิน
ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน
62.55
รายได้จากการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
0.20
รายได้จากการบริการทางวิชาการ
0.91
รายได้จากการเรียนการสอน
35.83
รายได้จากการวิจัย
0.51