หน้าแรก >> งานบริหาร >> จำนวนและร้อยละของสถานภาพการทำงานปัจจุบันของบัณฑิต จำแนกตามคณะ

 

จำนวนและร้อยละของสถานภาพการทำงานปัจจุบันของบัณฑิต จำแนกตามคณะ

สถานะภาพการทำงาน คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ทำงานแล้ว 27 75.0 512 70.4 581 69.7 60 47.2 125 58.1 1,305 67.3
ทำงานและศึกษาต่อ 1 2.8 18 2.5 16 1.9 4 3.1 4 1.9 49 2.2
ยังไม่ได้ทำงานและไม่ได้ศึกษาต่อ 8 22.2 177 24.3 224 26.9 42 33.1 82 38.1 533 27.5
กำลังศึกษาต่อ 0 0 20 2.8 12 1.4 21 16.5 4 1.9 27 2.9
รวม 36 100 727 100 833 100 127 100 215 100 1,938 100