หน้าแรก >> งานบริหาร >> จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา

 

จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาที่สำเร็จการศึกษา

สาขาที่สำเร็จการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
ครุศาสตรบัณฑิต
37
1.9
นิติศาสตรบัณฑิต
49
2.5
บริหารธุรกิจบัณฑิต
639
33.0
บัญชีบัณฑิต
60
3.1
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
144
7.4
วิทยาศาสตรบัณฑิต
342
17.6
ศิลปศาตรบัณฑิต
667
34.4
รวม
1,938
100
จากตาราง พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากสาขาศิลปศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต ร้อยละ 33.0 และวิทยาศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 17.6 ตามลำดับ