หน้าแรก >> งานบริหาร >> จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะที่สำเร็จการศึกษา

 

จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามคณะที่สำเร็จการศึกษา

คณะที่สำเร็จการศึกษา
จำนวน
ร้อยละ
คณะครุศาสตร์
36
1.9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
727
37.5
คณะวิทยาการจัดการ
833
43.0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127
6.6
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
215
11.1
ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
1,938
100
จากตาราง พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 37.5 และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ