หน้าแรก >> งานบริหาร >> ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ

 

ร้อยละของรายจ่ายตามประเภทงบและผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ
ประเภทงบ
งบบุคลากร
งบดำเนินการ
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
ผลงานการให้บริการวิชาการ
3.03
6.59
0.44
0.63
0.25
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
0.05
0.15
0.00
0.00
0.00
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
0.07
0.10
3.52
0.00
0.00
ผู้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
0.00
0.14
0.00
0.00
0.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์
0.14
1.33
0.00
0.10
0.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
0.18
3.09
1.59
0.15
0.81
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านบริหาร
0.00
2.02
0.00
0.13
0.00
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์
26.24
16.95
2.00
16.97
0.30
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0.18
1.34
0.00
0.27
0.40
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
0.07
1.36
3.63
0.13
3.24
ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน
0.02
1.98
0.00
0.40
0.00