หน้าแรก >> งานบริหาร >> รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา

 

รายงานจำนวนนักศึกษาทั้งหมดและจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคณะ และกลุ่มสาขาวิชา

คณะ
กลุ่มสาขาวิชาเรียน (นักศึกษา)/กลุ่มสาขาวิชาที่สอน(อาจารย์)
บริการ
การศึกษา
มนุษยศาสตร์
และศิลป
สังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
และกฏหมาย
วิทยาศาสตร์
วิศวกรรม
เกษตร
สุขภาพ
และสวัสดิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรม
บุคลากรสายวิชาการ
1
6
6
6
14
13
2
0
นักศึกษาทั้งหมด
0
218
0
0
714
97
0
0
คณะวิทยาการจัดการ
บุคลากรสายวิชาการ
0
4
58
3
0
0
0
4
นักศึกษาทั้งหมด
0
124
2316
644
0
0
0
192
คณะครุศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ
28
0
9
8
0
0
0
0
นักศึกษาทั้งหมด
866
415
222
375
0
0
0
0
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
บุคลากรสายวิชาการ
0
0
6
92
0
0
0
5
นักศึกษาทั้งหมด
0
0
0
645
0
0
391
16
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ
5
70
26
5
0
0
0
0
นักศึกษาทั้งหมด
0
537
2478
0
0
0
817
0
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
บุคลากรสายวิชาการ
0
0
0
0
0
0
0
0
นักศึกษาทั้งหมด
588
0
76
0
0
0
13
0