หน้าแรก >> งานบริหาร >> รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

 

รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับการศึกษา รวมทั้งหมด
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
อาจารย์
57
230
12
299
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
49
7
58
รองศาสตราจารย์
0
5
2
7
2477 - 2486
59
284
21
364