หน้าแรก >> ทิศทางและภาระหน้าที่

 

ทิศทางและภาระหน้าที่

         
ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามมาตรา 8


ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล
2. สร้างความรู้และนวัตกรรม ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
4. ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชิวตประเพณี ค่านิยมที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
5. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
6. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
2. มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
4. การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ และการสร้างสรรค์
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน
6. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สร้างโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
   เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคม
     กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
     2. พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
     3. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน
     4. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย ๕ ด้าน
     5. สร้างเครือข่ายในการผลิตบัณฑิต
     6. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สร้างความรู้และนวัตกรรมให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
   เป้าประสงค์ที่ 2 : มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
     กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     1. สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
     2. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย
     3. พัฒนางานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาชี้นำ และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและสามารถแข่งขันได้ใน
     ระดับชาติและนานาชาติ
     4. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการพระราชดำริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ท้องถิ่นไทย
   เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการ
   ของท้องถิ่น
     กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     1.บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
     2. จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทางในด้านต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
     3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     4. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของสังคม
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่า ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ที่เป็นวิถีชิวตประเพณี ค่านิยมที่ดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
   เป้าประสงค์ที่ 4 : การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ 
   และสร้างสรรค์
     กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     1. ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นทุนทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
     2. จัดทำฐานข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
     3. ฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
   เป้าประสงค์ที่ 5: ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
     กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     1. ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
     2. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
     3. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
   เป้าประสงค์ที่ 6: มีระบบบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ยืดหลักธรรมาภิบาล
     กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     1. บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อความเป็นผู้นำด้านอุดมศึกษา ในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถแข่งขันในระดับชาติ
     และในระดับอาเซียน
     2. จัดทำระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารทุกระดับ
     3. สร้างความเชื่อมันในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
     4. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ
     5. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้จากโครงการต่างๆ
     6. ปรับปรุงและพัฒนาในการเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ