หน้าแรก >> ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  ปรัชญา(Philosophy) เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น
  วิสัยทัศน์(Vision) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  พันธกิจ(Mission) มหาวิทยาราชภัฏนครสวรรค์ได้กำหนด พันธกิจให้สอดคล้องกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘ พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

      1.จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
      2.วิจัย
      3.บริการทางวิชาการแก่สังคม และส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ
      4.ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
      5.ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
      6.ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา