หน้าแรก >> ประวัติมหาวิทยาลัย

 

ประวัติมหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความเป็นมาตั้งแต่ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม ประจำมณฑลนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2465 พอในปี พ.ศ.2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึงปี พ.ศ. 2477ได้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ต่อมาได้ปรับปรุงเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ในปี พ.ศ. 2498 เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เมื่อถึง พ.ศ.. 2511 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัติวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ให้วิทยาลัยครูสามารถจัดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาตรี

ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอยู่ในสังกัดสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการและได้มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาธิการ และดำเนินการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังมีศูนย์การศึกษาอีก 3 ศูนย์ ได้แก่

ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ โดยศูนย์ดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ หลายอาคาร ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยระยะเวลา 20 ปี เพื่อเตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ

ศูนย์การศึกษาตำบลเขาแรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา

ศูนย์การศึกษาตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ มหาวิทยาลัยได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

นอกจากการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกด้วย